W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Urząd Stanu Cywilnego

Sekretariat

50-072 Wrocław
ul. P. Włodkowica 20
II piętro, pok. 25
tel. +48 71 777 91 50
faks +48 71 777 91 52
e mail: usc@um.wroc.pl

Kancelaria

I piętro, pok. 15
tel. +48 71 777 99 67

Dyrektor Wydziału - Kierownik USC: Henryk Kalinowski

Zastępca Dyrektora Wydziału - Zastępca Kierownika USC: Małgorzata Stygar


Ogólnych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw w Urzędzie Stanu Cywilnego można zasięgnąć dzwoniąc w pierwszej kolejności na numer : +48 71 777 77 77


Struktura:

Dział Rejestracji Urodzeń

nadzoruje:  Kierownik Działu - Zastępca Kierownika USC: Joanna Wołcz

 • rejestracja noworodków;
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dziecka przed urodzeniem się dziecka oraz w chwili rejestracji dziecka;
  parter pok. 2
  tel. +48 71 777 99 55, +48 71 777 99 64 do 66

Dział Rejestracji Małżeństw

nadzoruje: Kierownik Działu – Zastępca Kierownika USC: Elżbieta Bocheńska - Zarzycka
 • umawianie terminów ślubów;
 • przyjmowanie dokumentów do zawarcia małżeństwa:
  • w urzędzie stanu cywilnego;
  • poza lokalem urzędu stanu cywilnego;
  • wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym;
  • za granicą;
  parter, pok. 2
  tel. +48 71 777 99 51, +48 71 777 99 61, +48 71777 99 63, +48 71777 99 68 

Dział Rejestracji Zgonów

nadzoruje: Kierownik Działu  – Zastępca Kierownika USC: Aleksandra Sokołowska

 • rejestracja zgonów
  parter pok. 2 
  tel. +48 71 777 99 52, +48 71 777 99 53, +48 71 777 99 62;

Dział Wydawania Odpisów i Zaświadczeń z Rejestru Stanu Cywilnego

nadzoruje Zastępca Kierownika USC: Dagmara Piątek

 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego;
 • wydawanie zaświadczeń o stanie cywilnym;
 • wydawanie zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych danych dotyczących wskazanej osoby;
 • wydawanie kserokopii z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
  parter, pok. 2
  tel. +48 71 777 91 71, +48 71 777 91 82
 • wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim;
 • wydawanie zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego w języku niemieckim;
  parter, pok. 2
  tel. +48 71 777 91 54
 • wydawanie pozwoleń na sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z zagranicy
  parter pok. 2 
  tel. + 48 71 777 91 78

Dział Sprostowań, Uzupełnień, Transkrypcji Aktów Stanu Cywilnego oraz Zmian Imion i Nazwisk

nadzoruje: Kierownik Działu – Zastępca Kierownika USC: Aleksandra Kosieradzka

 • prostowanie, uzupełnianie aktów stanu cywilnego;
 • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu ojcostwa dzieci urodzonych w latach poprzedzających bieżący rok kalendarzowy;
 • zmiana imion i nazwisk;
  parter pok. 2
  tel. +48 71 777 91 79, +48 71 777 99 57,
 • wpisywanie zagranicznych aktów urodzeń, małżeństw i zgonów  do rejestru stanu cywilnego 
  parter pok. 2 
  tel. +48 71 777 99 59, +48 71 777 99 69, +48 777 93 43

Stanowisko ds. organizacyjnych:

 • Jubileusze Długoletniego Pożycia Małżeńskiego
  piętro I, pok. 15
  tel. +48 71 777 91 83

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania z zakresu:

 1. rejestracji w rejestrze stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły na terenie Gminy Wrocław;
 2. rejestracji w rejestrze stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane lub nie jest tam prowadzona rejestracja stanu cywilnego;
 3. transkrypcji i odtwarzania w rejestrze stanu cywilnego zagranicznych aktów stanu cywilnego;
 4. korygowania, uzupełniania i aktualizowania danych zawartych w rejestrze Pesel;
 5. przyjmowania na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego i ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oświadczeń o uznaniu ojcostwa, o wyborze lub zmianie imienia dla dziecka, o wyborze lub zmianie nazwiska dla dziecka, o wstąpieniu w związek małżeński, o wyborze nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa oraz nazwiska dzieci zrodzonych z małżeństwa; o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, oświadczeń małżonków, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko;
 6. rejestracji oświadczeń o uznaniu ojcostwa w rejestrze uznań;
 7. wydawania zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa;
 8. nadawania numeru Pesel noworodkom urodzonym we Wrocławiu;
 9. aktualizowania aktów stanu cywilnego poprzez wpisywanie wzmianek dodatkowych na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych, ostatecznych decyzji administracyjnych, odpisów aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów mających wpływ na treść lub ważność aktu;
 10. zamieszczania przypisków pod aktami stanu cywilnego;
 11. prostowania i uzupełniania aktów stanu cywilnego;
 12. unieważniania aktów stanu cywilnego błędnie zarejestrowanych w rejestrze stanu cywilnego z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru;
 13. unieważniania wzmianek dodatkowych dołączonych do niewłaściwego aktu lub błędnie sporządzonych z przyczyn technicznych lub w wyniku niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru stanu cywilnego;
 14. dokonywania tłumaczenia aktów stanu cywilnego sporządzonych w języku niemieckim na język polski;
 15. przenoszenia aktów stanu cywilnego, wzmianek dodatkowych, przypisków oraz informacji zawartych w rubryce „uwagi” do rejestru stanu cywilnego;
 16. unieważniania aktów stanu cywilnego błędnie przeniesionych do rejestru stanu cywilnego z przyczyn technicznych, niewłaściwego zastosowania funkcjonalności rejestru albo na skutek omyłki pisarskiej;
 17. prowadzenia, zabezpieczenia i konserwacji zbioru ksiąg stanu cywilnego, w tym również z aktami stanu cywilnego sporządzonymi w języku niemieckim przed 1946 r.;
 18. prowadzenia, zabezpieczenia i konserwacji zbioru akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
 19. przenoszenia aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jako odwzorowanie cyfrowe;
 20. wydawania kserokopii z ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;
 21. wydawania zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego;
 22. przekazywania aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego do archiwum państwowego po upływie okresów ich przechowywania;
 23. wydawania odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego z rejestru stanu cywilnego;
 24. wydawania zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;
 25. wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym z rejestru stanu cywilnego;
 26. przyjmowania zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 27. prowadzenia terminarza ślubów;
 28. organizowania uroczystości zawarcia związku małżeńskiego;
 29. wydawania zezwoleń na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa;
 30. wydawania zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
 31. wydawania zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 32. przyjmowania zgłoszeń o jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego i inicjowanie wszczęcia przez Wojewodę Dolnośląskiego procedury odznaczenia jubilatów Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie;
 33. współudział z Biurem Prezydenta w organizowaniu uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego;
 34. prowadzenia postępowań w sprawach odmowy:
  1. przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa,
  2. przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński,
  3. wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
  4. wydania zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa,
  5. sporządzenia aktu małżeństwa po ślubie konkordatowym,
  6. wydania zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo,
  7. dołączenia wzmianki lub przypisku na podstawie orzeczenia organu państwa obcego;
 35. występowania do sądu powszechnego z wnioskami o:
  1. rozstrzygnięcie wątpliwości czy osoba może zawrzeć małżeństwo,
  2. sprostowanie aktu stanu cywilnego wykraczające poza kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego,
  3. unieważnienie aktu stanu cywilnego lub dołączonej do niego wzmianki dodatkowej wykraczające poza kompetencje kierownika urzędu stanu cywilnego,
  4. ustalenie treści aktu stanu cywilnego;
 36. wydawania decyzji administracyjnych o odmowie dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
 37. wydawania decyzji administracyjnych o zmianie imion i/lub nazwisk;
 38. przyjmowania i realizacji zleceń innych urzędów stanu cywilnego i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wysyłanie własnych zleceń dotyczących aktualizacji rejestru stanu cywilnego;
 39. przyjmowania i realizacji zleceń innych urzędów stanu cywilnego i organów właściwych w sprawach ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wysyłanie własnych zleceń dotyczących usunięcia niezgodności w rejestrze Pesel;
 40. prowadzenia korespondencji z organami administracji publicznej i instytucjami w sprawie zapisów w aktach stanu cywilnego;
 41. pozyskiwania i przekazywania danych dla potrzeb statystyki publicznej;
 42. sporządzania testamentu alograficznego;
 43. pobieranie opłat uiszczanych w sprawach związanych z rejestracją stanu cywilnego;
 44. wydawania pozwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy;
 45. sporządzania tłumaczeń urzędowych do wydawanych odpisów aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym i zaświadczeń, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo;
 46. przekazywania danych do Rejestru Danych Kontaktowych oraz ich aktualizowania lub usuwania.

W Urzędzie Stanu Cywilnego można uzyskać:

 • odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego,
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 • zaświadczenia  o zamieszczonych lub niezamieszczonych  w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • zaświadczenia niezbędne  do zawarcia ślubu wyznaniowego ze skutkiem cywilnoprawnym,
 • zaświadczenia, potwierdzające, że obywatel polski zamierzający wstąpić w związek małżeński za granicą może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim,
 • tłumaczenia urzędowe w językach krajów Unii Europejskiej do odpisów skróconych aktów stanu cywilnego, zaświadczeń o stanie cywilnym oraz zaświadczeń potwierdzających, że obywatel polski zamierzający wstąpić w związek małżeński za granicą może zawrzeć małżeństwo zgodnie z prawem polskim, pozwolenie  na sprowadzenie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy.

Procedury realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego dostępne są w zakładce Poradnik Klienta (https://bip.um.wroc.pl/cases/search?keyword=&case=&category_id=-1&unit_id=15)

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:15

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego