W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

Sekretariat / Kancelaria

50-138 Wrocław
ul. Kuźnicza 43-45
I piętro, pok. 8
tel. +48 71 799 69 00, 799 69 05
faks +48 71 777 86 55
e-mail: wsp@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Agnieszka Cybulska-Małycha

Zastępca Dyrektora Wydziału: Monika Drobyszewska

Wszelką korespondencję kierowaną do Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa osobiście, należy składać w:

 • Kancelarii Ogólnej UMW
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, pok. 5
  faks +48 71 777 86 55    
 • Filii Kancelarii
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7
  faks  +48 71 777 86 22

Korespondencja może być również wysyłana drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).


Struktura:

Sekcja Organizacyjna Zakres zadań 

tel. +48 71 799 69 24
tel. +48 71 799 69 28

Dział Regulacji Stanów Prawnych

Kierownik: Jolanta Stańczyk

tel. +48 71 799 69 03
tel. +48 71 799 69 12, 799 69 13, 799 69 14
tel. +48 71 799 69 15, 799 69 16, 799 69 17

Zespół Zarządzania Zasobem

tel. +48 71 799 69 18, 799 69 19
tel. +48 71 799 69 20, 799 69 21, 799 69 22

Dział Opłat za Użytkowanie Wieczyste

Kierownik: Agnieszka Maj
tel. +48 71 799 69 04

 • obręb Krzyki:
  tel. +48 71 799 69 29
 • obręb Stare Miasto:
  tel. +48 71 799 69 06
 • obręb Fabryczna:
  tel. +48 71 799 69 09
 • obręb Psie Pole, Śródmieście:
  tel. +48 71 799 69 10
 • nieruchomości wielolokalowe:
  tel. +48 71 799 69 08,  +48 71 799 69 11
 • Sprawy dotyczące przekształcenia: 
  tel. +48 71 799 69 07, jak również pozostali pracownicy Działu
 • Sprawy dotyczące ulg w opłatach za użytkowanie wieczyste (odroczenie terminu płatności opłat bieżących, odraczanie terminów spłaty, rozkładanie na raty i umarzanie spłat zaległych należności oraz udzielanie osobom fizycznym bonifikat od opłat rocznych z tytułu niskich dochodów):
  tel. +48 71 799 69 23

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa realizuje zadania w zakresie:

 1. spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi, w szczególności:
  1. zbywania nieruchomości i nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
  2. dokumentowania, regulacji stanów prawnych nieruchomości i ustanawiania oraz zmiany tytułów prawnych do nieruchomości, w tym prowadzenia spraw dotyczących roszczeń o ustanowienie lub zmianę tytułu prawnego do nieruchomości,
  3. prowadzenia postępowań w sprawach trwałego zarządu, 
  4. prowadzenia spraw użytkowania wieczystego w tym aktualizacji i naliczania opłat z tego tytułu,
  5. naliczania opłat za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego,
  6. prowadzenia postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  7. składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
  8. ustanawiania lub zmiany tytułów prawnych w trybie przepisów szczególnych,
  9. powierzania czynności zarządzania nieruchomościami licencjonowanym zarządcom,
  10. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 2. prowadzenia postępowań w sprawach wywłaszczeń, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz związanych z tym odszkodowań, ustalania wysokości odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości, wydawanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości oraz wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości;
 3. uzgadniania i udziału w ustalaniu wysokości odszkodowań za grunty, które w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na własność Skarbu Państwa pod drogi krajowe;
 4. prowadzenia rejestrów, ewidencji dotyczących nieruchomości wchodzących w skład zasobu oraz oddanych użytkowanie wieczyste;
 5. współpracy z pełnomocnikami prowadzącymi postępowania sądowe dotyczące zadań Wydziału;
 6. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.

Sekcja organizacyjna realizuje zadania z zakresu:

 1. udzielania informacji klientom oraz kierowania ich do właściwych osób prowadzących sprawę,
 2. organizacji i obsługi spotkań przełożonego z klientami,
 3. analizy i kompletowania dokumentów niezbędnych do wystawiania faktur VAT lub not księgowych, wystawiania faktur VAT, korekt faktur, not księgowych z tytułu: umów dzierżaw, protokołów czasowego zajęcia terenu, pism obciążeniowych, aktów notarialnych.

Dział Opłat za Użytkowanie Wieczyste realizuje zadania z zakresu:

 1. Naliczania wysokości opłat rocznych za użytkowanie i współużytkowanie wieczyste gruntów, na podstawie otrzymanych aktów notarialnych, zawiadomień z ksiąg wieczystych i innych dokumentów.
 2. Przyjmowania zgłoszeń użytkowników wieczystych dotyczących zmiany adresu zamieszkania lub doręczania korespondencji.
 3. Aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
 4. Zmian wysokości stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.
 5. Monitorowania sposobu korzystania z nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym.
 6. Na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, wydawanie zaświadczeń, informacji o wysokości opłaty jednorazowej za przekształcenie, informacji o wysokości rocznych opłat przekształceniowych oraz prowadzenie postępowań dotyczących pomocy de minimis.
 7. Prowadzenie postępowań dotyczących przesunięcia terminu płatności opłat za użytkowanie wieczyste (w tym do czasu trwania stanu epidemiologicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2).

Dział Regulacji Stanów Prawnych realizuje zadania z zakresu:

 1. postępowań administracyjnych o wydanie decyzji  w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
 2. postępowań administracyjnych o wydanie decyzji  o ustalenie odszkodowania z tytułu utraty prawa własności, użytkowania wieczystego, wygaśnięcia innych praw ustanowionych na nieruchomości w trybie przepisów szczególnych
 3. postępowań administracyjnych  o wydanie decyzji z urzędu / na wniosek   w sprawach trwałego zarządu: ustanowienie / wygaszenie/ przeniesienie między jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa / aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu / udzielanie bonifikat od opłat ,
 4. wykonywania nadzoru właścicielskiego nad prawidłowością wykonywania trwałego zarządu , wyrażanie zgód właścicielskich na najem, dzierżawę, użyczenie części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie,
 5. prowadzenia postępowań administracyjnych o wydanie decyzji   w sprawach dotyczących wywłaszczenia, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
 6. postępowań administracyjnych  o wydanie decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
 7. postępowań administracyjnych  o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości urządzeń infrastruktury służącej realizacji celów publicznych,
 8. postępowań administracyjnych  o wydanie decyzji o wydanie decyzji z urzędu albo na wniosek zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu, usunięcia awarii;  decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody,
 9. postępowań administracyjnych  w sprawie zwrotu własności gruntu pod budynkami znajdującymi się na działce wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu,
 10. nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, przeprowadzania wizji w terenie, przeprowadzania rozpraw administracyjnych,  regulacji wpisów w KW
 11. zlecanie oraz analiza operatów szacunkowych niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia w prowadzonych postępowaniach,
 12. wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 217 kpa.

Zespół Zarządzania Zasobem realizuje zadania z zakresu:

 1. zbywania nieruchomości i nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
 2. dokumentowania, regulacji stanów prawnych nieruchomości i ustanawiania oraz zmiany tytułów prawnych do nieruchomości, w tym prowadzenia spraw dotyczących roszczeń o ustanowienie lub zmianę tytułu prawnego do nieruchomości,
 3. naliczania opłat za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego
 4. ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 5. ustanawiania lub zmiany tytułów prawnych w trybie przepisów  szczególnych,
 6. powierzania czynności zarządzania nieruchomościami licencjonowanym zarządcom,
 7. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w  zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 8. ustanawiania służebności przesyłu,
 9. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 10. uzgadniania i udziału w ustalaniu wysokości odszkodowań za grunty, które w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na własność Skarbu Państwa pod drogi krajowe.

Uwaga!
W zakresie tych z powyższych zadań, które obejmują w swoich ramach tytuły zobowiązaniowe dotyczące obszaru cywilonprawnych tytułów czasowych, istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną (https://bip.um.wroc.pl/artykul/226/3222/wydzial-nieruchomosci-skarbu-panstwa#faktura)

Procedury realizowane przez Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa dostępne są w zakładce Poradnik Klienta[ (https://bip.um.wroc.pl/cases/search?keyword=&case=&category_id=-1&unit_id=31)

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45


Aby otrzymać fakturę drogą elektroniczną należy wypełnić i dostarczyć do Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego Wrocławia stosowne oświadczenie (http://cui.wroclaw.pl/images/oswiadczenia/oswiadczenie_wsp.php) i wygenerować dokument .pdf.
Wygenerowany dokument .pdf można wydrukować, podpisać i dostarczyć do Wydziału osobiście bądź pocztą tradycyjną lub podpisać podpisem elektronicznym i wysłać drogą elektroniczną wykorzystując funkcjonalność dostępną na stronie eFakturowanie (http://cui.wroclaw.pl/images/oswiadczenia/wysylanie.php).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego