W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl


Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

Wersja strony w formacie XML

Sekretariat / Kancelaria

50-138 Wrocław
ul. Kuźnicza 43-45
I piętro, pok. 8
tel. +48 71 799 69 00, 799 69 05
faks +48 71 777 86 55
e-mail: wsp@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Agnieszka Cybulska-Małycha

Zastępca Dyrektora Wydziału: Monika Drobyszewska

Wszelką korespondencję kierowaną do Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa osobiście, należy składać w:

 • Kancelarii Ogólnej UMW
 • pl. Nowy Targ 1-8, parter, pok. 5
  faks +48 71 777 86 55    
 • Filii Kancelarii
  ul. G. Zapolskiej 4,parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7
  faks  +48 71 777 86 22


Korespondencja może być również wysyłana drogą pocztową lub za pośrednictwem platformy ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal).


Struktura:

Sekcja Organizacyjna Zakres zadań 

tel. +48 71 799 69 23, 799 69 24
tel. +48 71 799 69 28

Dział Regulacji Stanów Prawnych

Kierownik: Jolanta Stańczyk

tel. +48 71 799 69 03
tel. +48 71 799 69 12, 799 69 13, 799 69 14
tel. +48 71 799 69 15, 799 69 16, 799 69 17

Zespół Zarządzania Zasobem

tel. +48 71 799 69 18, 799 69 19
tel. +48 71 799 69 20, 799 69 21, 799 69 22

Dział Opłat za Użytkowanie Wieczyste

Kierownik: Agnieszka Maj
tel. +48 71 799 69 04

 • obręby Stare Miasto, Śródmieście
  tel. +48 71 799 69 07
 • obręb Krzyki
  tel. +48 71 799 69 06
 • obręb Fabryczna
  tel. +48 71 799 69 11
 • obręb Psie Pole
  tel. +48 71 799 69 10
 • nieruchomości wielolokalowe - obręb Krzyki
  tel. +48 71 799 69 08
 • nieruchomości wielolokalowe - pozostałe obręby
  tel. +48 71 799 69 09

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa realizuje zadania w zakresie:

 1. spraw dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przekazanymi ustawowo Prezydentowi, w szczególności:
  1. zbywania nieruchomości i nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
  2. dokumentowania, regulacji stanów prawnych nieruchomości i ustanawiania oraz zmiany tytułów prawnych do nieruchomości, w tym prowadzenia spraw dotyczących roszczeń o ustanowienie lub zmianę tytułu prawnego do nieruchomości,
  3. prowadzenia postępowań w sprawach trwałego zarządu, 
  4. prowadzenia spraw użytkowania wieczystego w tym aktualizacji i naliczania opłat z tego tytułu,
  5. naliczania opłat za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego,
  6. prowadzenia postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,
  7. składania wniosków o ujawnienie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
  8. ustanawiania lub zmiany tytułów prawnych w trybie przepisów szczególnych,
  9. powierzania czynności zarządzania nieruchomościami licencjonowanym zarządcom,
  10. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział;
 2. prowadzenia postępowań w sprawach wywłaszczeń, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości oraz związanych z tym odszkodowań, ustalania wysokości odszkodowań za drogi powstałe w wyniku podziału nieruchomości, wydawanie zezwoleń na zajęcie nieruchomości oraz wydawanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości;
 3. uzgadniania i udziału w ustalaniu wysokości odszkodowań za grunty, które w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na własność Skarbu Państwa pod drogi krajowe;
 4. prowadzenia rejestrów, ewidencji dotyczących nieruchomości wchodzących w skład zasobu oraz oddanych użytkowanie wieczyste;
 5. współpracy z pełnomocnikami prowadzącymi postępowania sądowe dotyczące zadań Wydziału;
 6. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział.


Sekcja organizacyjna realizuje zadania z zakresu:

 1. udzielania informacji klientom oraz kierowania ich do właściwych osób prowadzących sprawę,
 2. organizacji i obsługi spotkań przełożonego z klientami,
 3. analizy i kompletowania dokumentów niezbędnych do wystawiania faktur VAT lub not księgowych, wystawiania faktur VAT, korekt faktur, not księgowych z tytułu: umów dzierżaw, protokołów czasowego zajęcia terenu, pism obciążeniowych, aktów notarialnych

Dział Opłat za Użytkowanie Wieczyste realizuje zadania z zakresu:

 1. naliczania wysokości opłat rocznych za użytkowanie i współużytkowanie wieczyste gruntów, na podstawie otrzymanych aktów notarialnych, zawiadomień z ksiąg wieczystych i innych dokumentów,
 2. przyjmowania zgłoszeń użytkowników wieczystych dotyczących zmiany adresu zamieszkania lub doręczania korespondencji,
 3. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 4. zmian wysokości stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
 5. monitorowania sposobu korzystania z nieruchomości pozostających w użytkowaniu wieczystym.

Dział Regulacji Stanów Prawnych realizuje zadania z zakresu:

 1. postępowań administracyjnych o wydanie decyzji  w trybie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
 2. postępowań administracyjnych o wydanie decyzji  o ustalenie odszkodowania z tytułu utraty prawa własności, użytkowania wieczystego, wygaśnięcia innych praw ustanowionych na nieruchomości w trybie przepisów szczególnych
 3. postępowań administracyjnych  o wydanie decyzji z urzędu / na wniosek   w sprawach trwałego zarządu: ustanowienie / wygaszenie/ przeniesienie między jednostkami organizacyjnymi Skarbu Państwa / aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu / udzielanie bonifikat od opłat ,
 4. wykonywania nadzoru właścicielskiego nad prawidłowością wykonywania trwałego zarządu , wyrażanie zgód właścicielskich na najem, dzierżawę, użyczenie części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie,
 5. prowadzenia postępowań administracyjnych o wydanie decyzji   w sprawach dotyczących wywłaszczenia, zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
 6. postępowań administracyjnych  o wydanie decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
 7. postępowań administracyjnych  o wydanie decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości urządzeń infrastruktury służącej realizacji celów publicznych,
 8. postępowań administracyjnych  o wydanie decyzji o wydanie decyzji z urzędu albo na wniosek zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania konserwacji, remontu, usunięcia awarii;  decyzji zezwalającej na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody,
 9. postępowań administracyjnych  w sprawie zwrotu własności gruntu pod budynkami znajdującymi się na działce wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego przekazanego Państwu,
 10. nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, przeprowadzania wizji w terenie, przeprowadzania rozpraw administracyjnych,  regulacji wpisów w KW
 11. zlecanie oraz analiza operatów szacunkowych niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia w prowadzonych postępowaniach,
 12. wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 217 kpa

Zespół Zarządzania Zasobem realizuje zadania z zakresu:

 1. zbywania nieruchomości i nabywania nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa,
 2. dokumentowania, regulacji stanów prawnych nieruchomości i ustanawiania oraz zmiany tytułów prawnych do nieruchomości, w tym prowadzenia spraw dotyczących roszczeń o ustanowienie lub zmianę tytułu prawnego do nieruchomości,
 3. naliczania opłat za korzystanie z nieruchomości bez tytułu prawnego
 4. ujawnianie w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa,
 5. ustanawiania lub zmiany tytułów prawnych w trybie przepisów  szczególnych,
 6. powierzania czynności zarządzania nieruchomościami licencjonowanym zarządcom,
 7. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w  zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
 8. ustanawiania służebności przesyłu,
 9. realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej,
 10. uzgadniania i udziału w ustalaniu wysokości odszkodowań za grunty, które w trybie art.98 ustawy o gospodarce nieruchomościami przeszły na własność Skarbu Państwa pod drogi krajowe


Uwaga!
W zakresie tych z powyższych zadań, które obejmują w swoich ramach tytuły zobowiązaniowe dotyczące obszaru cywilonprawnych tytułów czasowych, istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną.

Aby otrzymać fakturę drogą elektroniczną należy wypełnić i dostarczyć do Wydziału Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego Wrocławia stosowne oświadczenie i wygenerować dokument .pdf.
Wygenerowany dokument .pdf można wydrukować, podpisać i dostarczyć do Wydziału osobiście bądź pocztą tradycyjną lub podpisać podpisem elektronicznym i wysłać drogą elektroniczną wykorzystując funkcjonalność dostępną na stronie  eFakturowanie.


Procedury realizowane przez Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane