Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Wydział Podatków i Opłat

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Sekretariat
50-031 Wrocław
ul. W. Bogusławskiego 8,10
II piętro, pok. 225
tel. +48 71 777 81 39, 777 75 99
faks +48 71 777 77 44
e-mail: wpo@um.wroc.pl

Dyrektor Wydziału: Marzena Berezowska
Zastępca Dyrektora Wydziału: Barbara Walkosz-Staśko


Informujemy, że 6 września 2019 r. wchodzą w życie zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zwracamy uwagę, że zgodnie ze zmienionym art. 5 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Ponadto kolejną zmianą są nowe regulacje określone w art. 6m ust. 2 i 4 ww. ustawy, zgodnie z którymi w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Po tym terminie właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Wszystkie zmiany zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2019r. poz. 1579 (ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw).Uwaga!
Informujemy, że w okresie od 25.07.2019 r. do 30.09.2019 r. prowadzone będą prace remontowe w Centrum Obsługi Mieszkańca II, przy pl. Nowy Targ 1-8.
W związku z powyższym stanowisko nr 14 przy pl. Nowy Targ będzie zamknięte.
Sprawy będące w zakresie działania Centrum Obsługi Podatnika będą mogli Państwo załatwić w budynku UMW przy ul. Kotlarskiej 41, gdzie znajduje się 7 stanowisk obsługi lub przy ul. G. Zapolskiej 4 (stanowiska 16, 17 i 18).
Za wszelkie niedogodności przepraszamy.


Informacje do tyczące podatków i opłat lokalnych obowiązujących we Wrocławiu, terminów, przedmiotów opodatkowania, ulg oraz interpretacje prawa podatkowego znajdują się w zakładce Podatki i opłaty lokalne

Struktura

 • Centrum Obsługi Podatnika
  Kierownik: Mariola Graczyk
  ul. Kotlarska 41, 
  50-151 Wrocław 
  parter, pok. 1
  tel. +48 71 777 84 23
  - informacja: tel. +48 71 777 87 97
  - zaświadczenia: tel. +48 71 777 88 01, 777 82 53
  Uwaga!
  Informacje i deklaracje podatkowe można składać osobiście w COP lub przesyłać na adres:
  Urząd Miejski Wrocławia
  Wydział Podatków i Opłat
  50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
  Stawki podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz podatku od środków transportowych na rok 2019 znajdą Państwo tutaj. 

 • Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego  
  Kierownik Działu: Anna Walenciejczyk
  ul. W. Bogusławskiego 8,10
  I piętro, pok. 103
  tel. +48 71 777 89 59
  • Sekcja Wymiaru - Osoby Fizyczne
   Stare Miasto
   I piętro, pok. 103
   tel. +48 71 777 82 30
   Śródmieście
   I piętro, pok. 122
   tel. +48 71 777 83 09, 777 83 21
   Krzyki
   I piętro, pok. 118, 119
   tel. +48 71 777 89 38, 777 82 93, 777 82 08, 777 82 40, 777 83 27
   Fabryczna
   I piętro, pok. 120, 121
   tel. +48 71 777 82 41, 777 83 23, 777 84 18
   Psie Pole
   I piętro, pok. 104
   tel. +48 71 777 82 85, 777 81 40
  • Podatek rolny:
   - gospodarstwa rolne – osoby fizyczne: dzielnice Krzyki, Fabryczna
   - gospodarstwa rolne i użytki rolne - osoby prawne: od litery A do litery P
   I piętro, pok. 102
   tel.  48 71 777 82 54
   - gospodarstwa rolne – osoby fizyczne: dzielnica Psie Pole
   - gospodarstwa rolne i użytki rolne - osoby prawne: od litery R do litery Z
   I piętro, pok. 102
   tel.  48 71 777 84 90
   - użytki rolne - osoby fizyczne: wszystkie dzielnice
   I piętro, pok. 102
   tel.  48 71 777 94 21
  • Podatek leśny
   - osoby prawne,
   I piętro, pok. 102
   tel. +48 71 777 82 54
   - osoby fizyczne,
   I piętro, pok. 102
   tel. +48 71 777 94 21

 • Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz Podatku od Środków Transportowych
  Kierownik Działu: Sebastian Skurzewski
  ul. W. Bogusławskiego 8,10
  II piętro, pok. 203
  tel. +48 71 777 72 68
  • Sekcja Wymiaru Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych
   II piętro, pok. 203
   V piętro, pok. 502, 505, 527 
   tel.+48 71 777 70 17, 777 70 25, 777 71 58, 777 71 59, 777 71 67, 777 82 35
  • Sekcja Wymiaru Podatku od Środków Transportowych
   - osoby fizyczne
   II piętro, pok. 223
   tel. +48 71 777 82 11, 777 71 51,  777 72 93
   - osoby prawne
   V piętro, pok. 526
   tel. +48 71 777 71 90, 777 94 05
  • Kontrola Podatkowa
   IV piętro,  pok. 405, 423
   tel. +48 71 777 94 00, 777 94 02, 777 94 04, 777 94 06, 777 94 07, 777 94 09

 • Dział Rozliczeń Podatkowych
  Kierownik: Teresa Brewka 
  ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 
  II piętro, pok. 217
  tel. +48 71 777 81 32 
  • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
   - Dzielnica Stare Miasto
   II piętro, pok. 222
   tel. +48 71  777 83 90
   - Dzielnica Śródmieście, lokale użytkowe
   II piętro, pok. 222
   tel. +48 71 777 82 81
   - Dzielnica Psie Pole
   II piętro, pok. 222
   tel. +48 71 777 83 57
   - Dzielnica Fabryczna
   II piętro, pok. 221
   tel. +48 71 777 82 82, 777 82 56
   - Dzielnica Krzyki
   II piętro, pok. 221
   tel. +48 71 777 82 64, 777 81 57
   - Nieruchomości scalone
   II piętro, pok. 222
   tel. +48 71 777 83 56

  • Podatek rolny, leśny, użytki rolne od osób fizycznych
   II piętro, pok. 222
   tel. +48 71 777 83 90

  • Podatek od środków transportowych
   II piętro, pok. 218
   tel. +48 71 777 89 07

  • Podatek od nieruchomości, rolny, leśny od osób prawnych
   II piętro, pok. 218
   tel. +48 71 777 72 06, 777 71 28, 777 75 71

  • Opłata skarbowa
   II piętro, pok. 221
   tel. +48 71 777 81 63

  • Wpłaty do wyjaśnienia
   II piętro, pok. 218
   tel. +48 71 777 89 07

 • Dział Opłat Środowiskowych 
  p.o. Kierownik: Beata Bzoma
  ul. W. Bogusławskiego 8,10
  50-031 Wrocław
  IV piętro, pok. 417
  tel. +48 71 777 85 64

  • Opłata  za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   ul. W. Bogusławskiego 8, 10
   IV piętro, pok. 420,421,422
   tel. +48 71 777 85 56, +48 71 777 85 57, +48 71 777 85 58, +48 71 777 85 59, +48 71 777 85 68, +48 71 777 85 69

  • Zwrot kosztów oczyszczanie pasa drogowego
   IV piętro, pok. 420
   tel. +48 71 777 85 67

  • Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
   IV piętro, pok. 420
   tel. +48 71 777 85 69

 • Dział Rozliczeń Dochodów Gminy i Skarbu Państwa
  Kierownik: Anna Żuber
  ul. W. Bogusławskiego 8, 10,
  IV piętro, pok. 416
  tel. +48 71 777 85 66

  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - rejestracja deklaracji
   tel. +48 71 777 85 62, +48 71 777 85 60

  • Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - obsługa finansowa
   tel., +48 71 777 85 63, +48 71 777 85 70, +48 71 777 85 71

  • Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i zwrot kosztów oczyszczanie pasa drogowego – obsługa finansowa
   tel. +48 71 777 85 70
  • Dochody z nieruchomości komunalnych
   - bezumowne korzystanie z gruntu, służebność, dzierżawa
   - renta planistyczna
   - zwrot otrzymanego odszkodowania w związku ze zwrotem nieruchomości (wywłaszczenie)
   - opłata adiacencka
   - dodatkowa opłata roczna za niezabudowanie gruntu w wyznaczonym terminie
   tel. + 48 71 777 81 37

  • Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   tel. + 48 71 777 81 65

  • Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Wrocław
   - osoby fizyczne, osoby prawne
   tel. + 48 71 777 83 91, 777 82 36, 777 81 37

  • Dochody Skarbu Państwa
   tel. + 48 71 777 81 96, 777 82 63

 • Dział Należności Cywilnoprawnych
  ul. Bogusławskiego 8,10  
  50-151 Wrocław
  Kierownik Działu: Susan Darwish-Mirocha 
  II piętro, pok. 216
  tel. +48 71 777 81 07
  faks +48 71 777 77 44 
  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Wrocław i Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – osoby prawne i spółdzielnie mieszkaniowe
  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania gruntów Gminy Wrocław oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Gminy i Skarbu Państwa
   II piętro, pok. 220
   tel. +48 71 777 88 79
  • Fakturowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT
   II piętro, pok. 219
   tel. +48 71 777 81 38
  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – osoby fizyczne
   II piętro, pok. 220
   tel. +48 71 777 75 26
   tel. +48 71 777 85 02
  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Wrocław oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – osoby fizyczne
   II piętro, pok. 219 (opłaty roczne opodatkowane podatkiem VAT – całe miasto)
   tel. +48 71 777 74 07
   II piętro, pok. 219 (Stare Miasto, Psie Pole)
   tel. +48 71 777 83 96
   II piętro, 219 (Śródmieście)
   tel. +48 71 777 81 38
   tel. +48 71 777 84 01
   II piętro, pok. 220 (Krzyki)
   tel. +48 71 777 92 97 tel. +48 71 777 73 85
   II piętro, pok. 219 (Fabryczna)
   tel. +48 71 777 84 17
  • Ewidencjonowanie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie Decyzji Prezydenta
   II piętro, pok. 220
   tel. +48 71 777 81 08
  • Rozpatrywanie wniosków o udzielenie ulg (ustalenie innego terminu płatności) dotyczących zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
   II piętro, pok. 219
   tel. +48 71 777 84 01

 • Zespół Opłaty Skarbowej
  ul. W. Bogusławskiego 8, 10,
  II piętro, pok. 204
  tel. +48 71 777 71 30, 777 83 60, 777 82 46, 777 71 40, 777 73 23, 777 93 63

 • Sekcja Sprawozdawczości i Analiz Podatkowych
  ul. Świdnicka 53
  V piętro, pok. 558

 • Zespół Projektów Miejskich
  ul. W. Bogusławskiego 8, 10
  I piętro, pok. 105
  tel. +48 71 777 84 91, 777 89 41, 777 73 17

Wydział Podatków i Opłat
realizuje zadania z zakresu:

 1. wymiaru podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
 2. prowadzenia postępowania podatkowego dotyczącego podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej;
 3. dochodzenie należności z tytułu zwrotu kosztów oczyszczania pasa drogowego od sprawców kolizji w ruchu drogowym;
 4. prowadzenia ewidencji księgowej podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i należności z tytułu zwrotu kosztów oczyszczania pasa drogowego od sprawców kolizji w ruchu drogowym;
 5. udzielania pisemnych interpretacji w indywidualnych sprawach podatników w zakresie przepisów prawa podatkowego, regulowanych ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą o podatku rolnym, leśnym, ustawą o opłacie skarbowej, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 6. planowania dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, podatku: rolnego, leśnego, dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej i należności z tytułu zwrotu kosztów oczyszczania pasa drogowego od sprawców kolizji w ruchu drogowym; 
 7. prowadzenia kontroli podatkowej;
 8. przygotowywania projektów uchwał Rady Miejskiej Wrocławia w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego, leśnego i opłaty skarbowej, oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 9. obsługi klienta zewnętrznego w Centrum Obsługi Podatnika; 
 10. prowadzenia i obsługi Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług administracji Publicznej (ePUAP);
 11. obsługi klientów Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia (PLIP)
 12. nadzoru nad prawidłowością wprowadzanych przez pracowników działów merytorycznych informacji o kontrahentach w systemie KSAT 2000i oraz KSAT GOP;
 13. prowadzenia ewidencji i rejestrów niezbędnych w pracy Wydziału;
 14. sporządzania okresowych sprawozdań z zakresu zadań Wydziału;
 15. współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz podmiotami i instytucjami zewnętrznymi, celem realizacji zadań Wydziału;
 16. koordynowania działań mających na celu rozwój Projektu Wrocławskiej Karty Miejskiej o nowe funkcjonalności, ich przygotowywanie i wdrażanie.


Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Wrocław

Procedury realizowane przez Wydział Podatków i Opłat dostępne są w zakładce Poradnik Klienta

Informacje do tyczące podatków i opłat lokalnych obowiązujących we Wrocławiu, terminów, przedmiotów opodatkowania, ulg oraz interpretacje prawa podatkowego znajdują się w zakładce Podatki i opłaty lokalne


Druki i formularze podatkowe


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:45

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij