W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XXV dnia 23 lipca 2020 r. godz. 9.00- 12.00 zwołana w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnie

Porządek obrad
XXV sesji Rady Miejskiej Wrocławia
dnia 23 lipca 2020 r. godz. 9.00 - 12.00
zwołana w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnieI. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.


II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.


III. Sprawozdanie z działań podejmowanych na terenie Nadzoru Wodnego we Wrocławiu na obszarze powiatu wrocławskiego
za rok 2019


- referuje - Kierownik Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Aneta Ramza


IV. Dyskusja i głosowanie korespondencyjne nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/465/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2020 rok
- druk nr 732/20

        
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 732/20
Uzasadnienie druk nr 732/20
Wynik głosowania druk nr 732/20


2. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/466/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta - druk nr 733/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 733/20
Uzasadnienie druk nr 733/20
Wynik głosowania druk nr 733/20


3. Projekt uchwały w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty
- druk nr 730/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 730/20
Uzasadnienie druk nr 730/20
Wynik głosowania druk nr 730/20


4. Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej - druk nr 731/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 731/20
Uzasadnienie druk nr 731/20
Wynik głosowania druk nr 731/20


5. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVI/1314/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia
oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian
w tym planie i ich zatwierdzania
- druk nr 735/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 735/20
Uzasadnienie druk nr 735/20
Wynik głosowania druk nr 735/20


6. Projekt uchwały w sprawie zakresu i formy informacji za I półrocze o przebiegu wykonania budżetu Miasta Wrocławia, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury Miasta Wrocławia - druk nr 734/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 734/20
Uzasadnienie druk nr 734/20
Wynik głosowania druk nr 734/20


7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz innych gmin - druk nr 736/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 736/20
Uzasadnienie druk nr 736/20
Wynik głosowania druk nr 736/20


8. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVII/1094/17 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wrocław oraz sposobu ustalania wysokości opłaty dodatkowej i manipulacyjnej – druk nr 729/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Transportu - Paulina Tyniec-Piszcz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 729/20
Uzasadnienie druk nr 729/20
Wynik głosowania druk nr 729/20


9. Projekt uchwały w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- druk nr 702/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Prezes Zarządu EKOSYSTEM Sp. z o.o. - Bartosz Małysa
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 702/20
Wynik głosowania druk nr 702/20


10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia - druk nr 703/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa  - Małgorzata Demianowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 703/20
Uzasadnienie druk nr 703/20
Wynik głosowania druk nr 703/20


11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLI/1277/09 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” - druk nr 701/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 701/20
Wynik głosowania druk nr 701/20


12. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie trzeciej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia w miejscu sprzedaży
- druk nr 725/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 725/20
Wynik głosowania druk nr 725/20


13. Projekt uchwały w sprawie "Wrocławskiej Strategii Rozwoju Elektromobilności" - druk nr 704/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Z-ca Dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu - Marek Żabiński
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 704/20
Wynik głosowania druk nr 704/20


14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXIV/869/08 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia stawek opłat
za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach Miasta Wrocławia - druk nr 723/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 723/20
Uzasadnienie druk nr 723/20
Wynik głosowania druk nr 723/20


15. Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz śródmiejskiej strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania
oraz w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej - druk nr 724/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 724/20
Uzasadnienie druk nr 724/20
Wynik głosowania druk nr 724/20


16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/174/07 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie Systemu Informacji Miejskiej
we Wrocławiu - druk nr 737/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Promocji Miasta i Turystyki - Radosław Michalski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 737/20
Wynik głosowania druk nr 737/20


17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Miasto Wrocław publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - druk nr 705/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 705/20
Uzasadnienie druk nr 705/20
Wynik głosowania druk nr 705/20


18. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Miasto publicznych szkół podstawowych,
a także określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę na obszarze Wrocławia
- druk nr 706/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 706/20
Uzasadnienie druk nr 706/20
Wynik głosowania druk nr 706/20


19. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Wrocławia - druk nr 707/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 707/20
Uzasadnienie druk nr 707/20
Wynik głosowania druk nr 707/20


20. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze Wrocławia - druk nr 708/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 708/20
Uzasadnienie druk nr 708/20
Wynik głosowania druk nr 708/20


21. Projekt uchwały w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wrocław w roku szkolnym 2020/2021
- druk nr 709/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 709/20
Uzasadnienie druk nr 709/20
Wynik głosowania druk nr 709/20


22. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie skrzyżowania ulic Bolesława Krzywoustego i Zielnej we Wrocławiu - druk nr 726/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 726/20
Uzasadnienie druk nr 726/20
Wynik głosowania druk nr 726/20


23. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie wału rzeki Widawy pomiędzy ulicami Farną i Mazepy we Wrocławiu - druk nr 727/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 727/20
Uzasadnienie druk nr 727/20
Wynik głosowania druk nr 727/20


24. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Motylkowej i Świt we Wrocławiu - druk nr 710/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 710/20
Uzasadnienie druk nr 710/20
Wynik głosowania druk nr 710/20


25. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zwycięskiej, Ołtaszyńskiej i Agrestowej we Wrocławiu - druk nr 711/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 711/20
Uzasadnienie druk nr 711/20
Wynik głosowania druk nr 711/20


26. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego
w rejonie Osi Inkubacji i ulicy Osinieckiej we Wrocławiu - druk nr 722/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 722/20
Uzasadnienie druk nr 722/20
Wynik głosowania druk nr 722/20


27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wybrzeża Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli we Wrocławiu - druk nr 728/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 728/20
Uzasadnienie druk nr 728/20
Wynik głosowania druk nr 728/20


28. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia - druk nr 712/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia - Anna Sroczyńska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 712/20
Uzasadnienie druk nr 712/20
Wynik głosowania druk nr 712/20


29. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Karola Olszewskiego we Wrocławiu - druk nr 713/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 713/20
Wynik głosowania druk nr 713/20


30. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej części kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Paulińskiej we Wrocławiu - druk nr 715/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 715/20
Wynik głosowania druk nr 715/20


31. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Opolskiej we Wrocławiu - druk nr 714/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 714/20
Wynik głosowania druk nr 714/20


32. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej połowy kwoty bonifikaty udzielonej
przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu - druk nr 717/20


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 717/20
Wynik głosowania druk nr 717/20


33. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu zwaloryzowanej kwoty bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy pl. gen. Józefa Bema we Wrocławiu - druk nr 716/20

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Jan Bujak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 716/20
Wynik głosowania druk nr 716/20


34. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
nr XXIV/649/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie pomiędzy ul. Odolanowską i Łącznikiem Długołęka we Wrocławiu - druk nr 718/20


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
Projekt uchwały druk nr 718/20
Wynik głosowania druk nr 718/20


35. Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Wrocławia - druk nr 720/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
Projekt uchwały druk nr 720/20
Wynik głosowania druk nr 720/20


36. Projekt uchwały w sprawie skargi na Prezydenta Wrocławia oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
we Wrocławiu - druk nr 721/20


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 721/20
Wynik głosowania druk nr 721/20


37. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskiej - druk nr 719/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 719/20
Wynik głosowania druk nr 719/20


38. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Miejską Wrocławia uchwały w sprawie przyjęcia „Samorządowej Karty Praw Rodzin” - druk nr 683A/20

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 683A/20
Wynik głosowania druk nr 683A/20


V. Przyjęcie protokołu sesji nr XXIV/20.


VI. Interpelacje i zapytania.


VII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego