W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Co można załatwić w Urzędzie zdalnie?

Większość spraw w Urzędzie można załatwić w formie elektronicznej  za pośrednictwem platformy ePUAP lub w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu. Trzeba mieć:

Co można załatwić w Urzędzie zdalnie:


Inspektor Ochrony Danych
Biuro ds. Bezpieczeństwa Informacji

Kontakt we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski Wrocławia, w tym w zakresie skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, które zostały wskazane w art. 15-22 RODO.

Sposoby komunikacji:

 • listownie na adres: ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław,
 • przez e-mail: iod@um.wroc.pl , bbi@um.wroc.pl,
 • telefonicznie: +48 71 777 77 24 (w godzinach 7.45 - 15.45).

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem:


Biuro Prezydenta:

 • przyjmowanie pism drogą elektroniczną na adres: kancelaria.prezydenta@um.wroc.pl,
 • przyjmowanie wniosków o patronat drogą elektroniczną na adres: kancelaria.prezydenta@um.wroc.pl  (wymagane jest załączenie wniosku o Patronat Honorowy Prezydenta Wrocławia),
 • w pozostałych sprawach sugerowany jest kontakt telefoniczny.

Biuro Rady Miejskiej Wrocławia:

 • indywidualny kontakt z Radnymi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie - dyżury odbywają się w formie zdalnej (https://bip.um.wroc.pl/artykul/795/36725/harmonogram-dyzurow-radnych),
 • korespondencja klientów do Biura Rady Miejskiej Wrocławia i do poszczególnych Komisji (mailem).

Biuro Nadzoru Właścicielskiego:

 • informacje na temat realizacji nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi z udziałem Gminy Wrocław, w tym w trybie dostępu do informacji publicznej, mogą być realizowane na pisemny wniosek (również mailowo) lub telefonicznie.

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

Ważne:
Dalsza korespondencja w sprawie zgłoszonej poprzez e-mail będzie prowadzona pocztą tradycyjną - jedynie wnioski przesyłane za pośrednictwem platformy ePUAP, (https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/rozpatrywanie-indywidualnych-spraw-konsumentow/umwroclaw) umożliwiają kontakt wyłącznie drogą elektroniczną. 
W dowolnym czasie, na każdym etapie sprawy, można zainicjować kontakt z Biurem Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu za pośrednictwem platformy ePUAP i od tego momentu korespondencja będzie prowadzona drogą elektroniczną, tj. poprzez skrytkę ePUAP.


Wydział Architektury i Zabytków:

 • wnioski z zakresu Prawa budowlanego udostępnione przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na portalu e-budownictwo (rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym (gunb.gov.pl)
 • wnioski o wydanie zaświadczenia potwierdzającego fakty (z wyłączeniem zaświadczeń o samodzielności lokali),
 • pisemne pytania w trybie informacji publicznej,
 • informacje o statusie ochrony konserwatorskiej,
 • wnioski z zakresu Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przy czym dokumentacje projektowe do wniosków o wydanie decyzji, należy składać podpisane przez autorów, w wersji papierowej,
 • informacje dotyczące wymaganych wniosków, dokumentacji projektowej dotyczącej zadań realizowanych przez konserwatora zabytków (w nowych sprawach),
 • informacje o zasobach archiwalnych konserwatora zabytków,
 • informacja telefoniczna udzielana wyłącznie o „sprawach w toku”.

Wydział Planowania Przestrzennego:

 • sprawy dotyczące planowania przestrzennego, związane z procedurą opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego  oraz związane z procedurą opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia,
 • wnioski o wydanie wypisu i wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia,
 • sprawy dotyczące systemu informacji przestrzennej oraz nazewnictwa ulic i adresów,
 • wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (wypis i wyrys przesyłany jest w formie papierowej za pośrednictwem poczty tradycyjnej do wnioskodawcy),
 • pisemne pytania w trybie informacji publicznej,
 • informacja telefoniczna udzielana wyłącznie o „sprawach w toku” w zakresie spraw dotyczących warunków zabudowy.

Biuro Rozwoju Gospodarczego:

 • informacje i zapytania w sprawie umieszczania reklam (telefonicznie, mailowo, pocztą),
  składanie wniosków na umieszczanie nośników reklamowych (drogą pocztową i mailem),
 • informacje dotyczące Parku Kulturowego "Stare Miasto" (telefonicznie, mailowo, pocztą),
 • informacje dotyczące prowadzenia handlu okrężnego, funkcjonowania targowisk, gastronomii mobilnej, jarmarków, kiermaszy itp. (telefonicznie, mailowo, pocztą),
 • składanie wniosków do losowania na miejsca handlowe (drogą pocztową i mailem).
 • udzielanie informacji dot. prowadzenia działalności gospodarczej - w tym, możliwości uzyskania dofinansowania, procedury rejestracji jednoosobowej firmy, zakładania spółki prawa handlowego lub spółdzielni socjalnej, uzyskania decyzji, licencji lub zezwoleń niezbędnych do prowadzenia określonej działalności, kompetencji lokalnych instytucji otoczenia biznesu (w zakresie pomocy finansowej, doradczej, informacyjnej i inkubacyjnej) - telefonicznie, mailowo, pocztą,
 • informacja na temat wynajmu lokali miejskich na działalność gospodarczą (telefonicznie, mailowo, pocztą)
 • miejskie i lokalne programy wsparcia dla przedsiębiorców (telefonicznie, mailowo, pocztą)
 • bieżąca obsługa dotacji przyznanych przez BRG organizacjom pozarządowym (zdalnie).

Kontakt z Biurem Rozwoju Gospodarczego:

 • telefoniczny: +48 71 777 71 74 (w godzinach 7.45 - 15.45).
 • mailowy: brg@um.wroc.pl,
 • listowny na adres: ul. Świdnicka 53, 50-032 Wrocław,

Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych:

 • proces rekrutacji (wraz ze składaniem dokumentów) do przedszkoli i szkół podstawowych (system elektroniczny),
 • informacje dla rodziców,
 • współpraca z placówkami.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego:

 • niemal wszystkie sprawy, m.in. związane z usuwaniem pojazdów z drogi, sprawy pożarowe.

Wydział Podatków i Opłat:

 • podatki od nieruchomości od osób fizycznych i od osób prawnych,
 • podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych,
 • opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • zaświadczenia w sprawach podatków i opłat,
 • zgłoszenie zmiany danych osobowych w sprawach dot. podatków i opłat lokalnych,
 • podatki rolne od osób fizycznych i osób prawnych,
 • podatki leśne od osób fizycznych i osób prawnych,
 • potwierdzenie Profilu Zaufanego w Centrum Obsługi Podatnika.

Wykaz spraw, które można załatwić przez EPUAP w Wydziale Podatków i Opłat. 
(https://bip.um.wroc.pl/artykul/888/44729/wykaz-spraw-ktore-mozna-zalatwic-przez-epuap-w-wydziale-podatkow-i-oplat)


Wydział Księgowości:

 • wniosek o zwrot błędnie dokonanych wpłat,
 • wniosek o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy, adres domowy lub inne zobowiązanie wobec Gminy,
 • zaświadczenie w celu wykreślenia hipoteki umownej/kaucyjnej z tytułu wykupu nieruchomości.

Ww. sprawy można załatwić wysyłając dokument elektronicznie za pośrednictwem ePUAP (http://www.epuap.gov.pl) lub poczty tradycyjnej.


Wydział Spraw Obywatelskich:

 • zameldowanie na pobyt stały lub czasowy tylko obywatele Polski lub tylko cudzoziemcy, który posiadają numer PESEL i są obywatelami państwa członkowskiego UE lub obywatelami państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej -  tylko przez ePUAP
 • wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego -  tylko przez ePUAP,
 • zgłoszenie emigracji stałej i czasowej -  tylko przez ePUAP,
  zaświadczenia o zameldowaniu lub wymeldowaniu - ePUAP albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • zaświadczenia o braku osób zameldowanych w lokalu - ePUAP albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • inne zaświadczenia z ewidencji ludności - ePUAP albo za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • wniosek o nadanie numeru PESEL, jeśli do wniosku o nadanie numeru PESEL będzie dołączona uwierzytelniona kopia dokumentu podróży - za pośrednictwem poczty tradycyjnej,
 • złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego tylko dla dzieci do ukończenia 12 roku życia - można załatwić przez ePUAP - nie można za pośrednictwem poczty,
 • zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - można załatwić przez ePUAP,
 • odbiór dowodu osobistego w miejscu złożenia wniosku - osobiście,
 • zaświadczenia z Rejestru Dowodów Osobistych lub dokumentacji dowodowej,
 • złożenie wniosku o wydanie prawa jazdy - za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej PWPW S.A.,
 • zwrot elektronicznie zatrzymanego prawa jazdy - wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty ewidencyjnej można złożyć za pośrednictwem ESP PWPW S.A., e-PUAP lub wysłać pocztą,
 • zgłoszenie nabycia lub zbycia pojazdu,
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawach związanych z rejestracją pojazdów i praw jazdy,
 • złożenie wniosku o: wpis/zmianę/zawieszeni/wznowienie/wykreślenie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności o Gospodarczej (CEIDG),
 • złożenie wniosku o wyrejestrowanie pojazdu z powodu demontażu,
 • złożenie wniosku o zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego,
 • złożenie wniosku o wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej lub dodatkowej tablicy rejestracyjnej (odbiór tylko osobisty w urzędzie),
 • złożenie wniosku o wpisanie do rejestru wyborców,
 • złożenie wniosku o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL,
 • wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na instruktora nauki jazdy po niezdanym egzaminie,
 • wnioski o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zmianę zakresu wpisu i o wykreślenie z rejestru,
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego realizację szkolenia lub o ukończeniu szkolenia przez kandydata na kierowcę (w przypadku, kiedy ośrodek szkolenia kierowców został wykreślony z rejestru),
 • wniosek o zmianę danych w rejestrze stacji kontroli pojazdów - wpisanie i skreślenie diagnosty,
 • wnioski o wpis do rejestru stacji kontroli pojazdów i wykreślenie z rejestru,
 • wniosek o zaświadczenie ze zlikwidowanej stacji kontroli pojazdów.

Ww. sprawy można załatwić przez

 • ePUAP (http://www.epuap.gov.pl),
 • stronę https://www.gov.pl/
  albo
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej
  (w tym przypadku trzeba zwrócić uwagę na dodatkowe uwarunkowania w zależności od sprawy, np. notarialne potwierdzenia podpisów).

Urząd Stanu Cywilnego:

za pomocą platformy e-PUAP (http://www.epuap.gov.pl) można załatwić następujące sprawy:

 • rejestracja noworodka (jeśli przy rejestracji nie będzie składane oświadczenie o uznaniu ojcostwa);
 • złożenie wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego;
 • złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym;

Wydział Zamówień Publicznych:

 • prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości równej lub przekraczającej równowartość 214.000 euro (próg unijny) poprzez platformę przetargową,
 • zwracanie się przez wykonawców o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia - w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż równowartość 214.000 euro.

Wydział Lokali Mieszkalnych:

 • zapytania dotyczące ogólnych zasad ubiegania się o lokal mieszkalny z zasobu Gminy Wrocław,
 • zapytania dot. regulowania tytułów prawnych do zajmowanych lokali oraz w toczącym się już w Wydziale postępowaniu,
 • przesyłanie wniosków.

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa:

 • wnioski i dokumenty w oryginałach można przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej albo przez ePUAP (http://www.epuap.gov.pl),
 • przesyłanie dokumentów nie wymagających przedłożenia oryginałów mailowo: wsp@um.wroc.pl,
 • przesyłanie pytań w trybie informacji publicznej mailowo: wsp@um.wroc.pl,
 • w zakresie zadań, które obejmują w swoich ramach tytuły zobowiązaniowe dotyczące obszaru cywiloprawnych tytułów czasowych istnieje możliwość otrzymywania faktur drogą elektroniczną,
 • informacja dotycząca prowadzonych spraw może być udzielana telefonicznie przez sekretariat lub pracowników WydziałuNieruchomości Skarbu Państwa (https://bip.um.wroc.pl/artykul/226/3222/wydzial-nieruchomosci-skarbu-panstwa) oraz mailowo.            

Wydział Inżynierii Miejskiej:

 • wszystkie sprawy mogą być realizowane zdalnie lub telefonicznie.

Biuro Zrównoważonej Mobilności

 • wszystkie sprawy mogą być realizowane zdalnie lub telefonicznie. 

Wydział Transportu

Dział Zarządzania Transportem:
Poniższe sprawy można załatwić telefonicznie lub mailowo (wtr@um.wroc.pl):

 • składanie wniosków/ uwag dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej i strefowej,
 • udzielanie informacji w sprawach dotyczących wdrażania zmian w organizacji komunikacji zbiorowej, rozkładów jazdy, informacji pasażerskiej umieszczanej na przystankach. 

Dział Obsługi Systemu Biletowego:
Poniższe sprawy można załatwić telefonicznie lub mailowo (wtr@um.wroc.pl):

 • składanie wniosków o wyrobienie karty miejskiej URBANCARD przez internet: adres strony www.urbancard.pl, (http://www.urbancard.pl),
 • składanie wniosków/ uwag/reklamacji dotyczących działania systemu dystrybucji biletów komunikacji miejskiej - URBANCARD Wrocławska Karta Miejska, 
 • udzielanie informacji w zakresie taryfy biletowej oraz zasad korzystania z komunikacji miejskiej i międzygminnej.

Dział Decyzji Administracyjnych i Kontroli Przedsiębiorców:
Poniższe sprawy można załatwić osobiście, przez ePUAP (http://www.epuap.gov.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej:

Składanie wniosków w sprawie:

 • wydawania decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką;
 • wydawania zaświadczeń o przebiegu działalności w zakresie transportu drogowego;
 • wydawania decyzji administracyjnych w sprawie zmiany, cofnięcia lub wygaśnięcia licencji na krajowy transport drogowy osób lub rzeczy bądź w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy;
 • wydawania zaświadczeń dla osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie przewozu osób lub rzeczy oraz wydawania decyzji administracyjnych  w sprawie odmowy wydania, zmiany lub cofnięcia zaświadczenia;
 • wydawania decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, zawieszenia, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika;
 • wydawania decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub wygaśnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym/ pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
 • wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przywrócenia zarządzającemu transportem zdolności do kierowania operacjami transportowymi; wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o licencję wspólnotową - zgodnie  z  rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009 - o liczbie pojazdów, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej;
 • wydawania decyzji administracyjnych stwierdzających nieważność zaświadczenia na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy na potrzeby własne;
  wydawania decyzji administracyjnych o uznaniu, że dobra reputacja pozostaje nienaruszona albo utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje;
 • wydawania decyzji administracyjnych w sprawie udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie regularnych  i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
 • wydawania decyzji administracyjnych w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym;
 • wydawania zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego i dokonywania zmian.

Poniższe sprawy można załatwić mailowo (wtr@um.wroc.pl):

 • przesłanie kopii dowodów wpłat - jako uzupełnienie wymaganych dokumentów,
 • ustalenie toku sprawy/ udzielenie informacji o przebiegu postępowania,
 • przesyłanie dokumentów nie wymagających przedłożenia oryginałów.

Poniższe sprawy można załatwić telefonicznie:

 • udzielenie ogólnej informacji w zakresie realizowanych zadań,
 • ustalenie toku sprawy/udzielenie ogólnej informacji o przebiegu postępowania.

Wydział Wody i Energii:

 • Doradztwo energetyczne:
  Odpowiedzi na pytania dotyczące wymiany pieca, w szczególności:
  • jak uzyskać dopłatę z miejskich programów KAWKA Plus (wymiana pieca) oraz Termo Kawka (wymiana okien),
  • jak uzyskać dopłatę z Lokalnego Programu Osłonowego (dopłaty do rachunków za ogrzewanie),
  • jak uzyskać zwolnienie z czynszu po wymianie pieca w mieszkaniu komunalnym,
  • gdzie szukać źródeł finansowania zmiany ogrzewania, termomodernizacji oraz inwestycji w odnawialne źródła energii i jak korzystać z dopłat miejskich i rządowych jednocześnie
  • czy we Wrocławiu można palić w piecu na węgiel lub w kominku,
  • kontakt: zmienpiec@um.wroc.pl, tel 71 799 67 99
 • Planowanie przestrzenne:
  Wszelkie informacje można uzyskać telefonicznie lub mailowo, a ewentualne wnioski czy uwagi do planów miejscowych mogą być składane mailowo lub pocztą tradycyjną.
 • Formularz dotyczący wpisania zadania do PGN można przesłać pocztą tradycyjną, w ten sam sposób przesyłane są potwierdzenia wpisania zadania do PGN (potwierdzenia wysyłane są na adres wskazany w formularzu).
  W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji i pomocy w realizacji sprawy można się kontaktować poprzez e-mail: pgn@um.wroc.pl.
  Nie są to sprawy terminowe, mogą być odłożone w czasie (zwolnienie od podatku jest przyznawane dopiero od następnego roku)
 • Dokumentacja projektowa do zaopiniowania w zakresie gospodarowania wodami opadowymi można wysyłać tradycyjną pocztą lub elektronicznie na email: wwe@um.wroc.pl
 • Program „złap deszcz”:
  Złożenie wniosku o udzielenie dotacji oraz rozliczenie - przez e-puap, informacja o statusie złożonego wniosku oraz wniosku o rozliczenie - poprzez e-mail: wwe@um.wroc.pl.

Wydział Środowiska i Rolnictwa:

 • sprawy można załatwiać przez ePUAP (http://www.epuap.gov.pl) oraz pocztą tradycyjną,
 • uzyskiwanie informacji wyłącznie telefonicznie.

Wydział Partycypacji Społecznej:

 • wszystkie sprawy tam gdzie wymagany jest podpis, można załatwiać 
  • przez ePUAP (http://www.epuap.gov.pl)
  • poprzez przesłanie Pocztą Polską,poprzez przesłanie Pocztą Polską,
 • pełna informacja na każdy temat z zakresu zadań realizowanych przez WSS jest udzielany telefonicznie lub przez strony WWW lub media społecznościowe;
 • petycje można składać przez stronę: Petycje - serwis internetowy Gminy Wrocław (https://www.wroclaw.pl/petycje/).

Sekcja ds. Rewitalizacji:

Dział ds. Partycypacji:
Konsultacje społeczne prowadzone są również w formie elektronicznej. 

Nieodpłatna Pomoc Prawna:
Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie są udzielane do 11 marca 2022 r. jedynie przez telefon.

Na nieodpłatną poradę prawną można umówić się:

Od 14 marca 2022 r. można  skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych stacjonarnie.

Warunkiem uzyskania pomocy jest  przedłożenie wniosku o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (wnioski są do pobrania w punkcie nieodpłatnej pomocy).

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajduje się na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykul/590/20320/nieodplatna-pomoc-prawna

Lokale użytkowe dla organizacji pozarządowych

 • opinie do wniosków organizacji pozarządowych w sprawach lokalowych (wnioski można przesłać mailem),
 • wnioski o najem gminnych lokali użytkowych w trybie bez przetargowym (wnioski można przesłać mailem).

Nadzór nad NGO/ wpisy do ewidencji:

 • sprawdzenie dokumentów złożonych przez NGO i wymiana uwag (mail).

WBO i Fundusz Osiedlowy:

Dział współpracy z NGO:

 • składanie sprawozdań z realizacji zadań publicznych (ePUAP, poczta elektroniczna wss@um.wroc.pl)
 • składanie ofert w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ePUAP, poczta elektroniczna wss@um.wroc.pl)
 • składanie wniosków z art. 12 ww. ustawy (ePUAP, poczta elektroniczna wss@um.wroc.pl)

Wydział Kultury:

 • wniosek o pozwolenie na udostępnienie terenu na prowadzenie autorskich prezentacji artystycznych - przyjmowanie wniosków drogą elektroniczną na adres  sekretariatu: wkl@um.wroc.pl,
 • wniosek w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem pracowni na poziomie 1% stawki w ramach Wrocławskiego Programu Interwencji Społecznej,
 • wniosek o stypendium artystyczne Samorządu Wrocławia,
 • informacje dotyczące prowadzonych spraw (sprawy w toku).

Wydział Zarządzania Należnościami

 • rejestracja konta w programie Nasz Wrocław - tylko przez Czat Wideo
 • aktywacja Statusu Podatnika - tylko przez Czat Wideo
 • aktywacja Statusu Max w programie Nasz Wrocław - tylko przez ePUAP lub Czat Wideo

Lista usług i elektronicznych wzorów dokumentów udostępnianych przez Urząd Miejski Wrocławia na ePUAPie (https://bip.um.wroc.pl/artykul/239/3183/wykaz-uslug-i-elektronicznych-wzorow-dokumentow-udostepnianych-przez-urzad-miejski-wroclawia-na-epuapie)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego