W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Rewitalizacja. Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Rewitalizacja, obszar rewitalizacji, specjalna strefa rewitalizacji
Komórka odpowiedzialna Wydział Partycypacji Społecznej
Informacja

Treść

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce od 16 marca 2020 r. zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji, przyjmowane są:

 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • w formie elektronicznej na adres: wss@um.wroc.pl,
 • w przypadku wersji papierowej - tylko w Kancelarii Urzędu,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.


Sposób załatwienia sprawy:

 • jeżeli wniosek jest złożony w formie elektronicznej – na adres e-mail, z którego otrzymamy wniosek, jest przesyłany skan Zaświadczenia oraz wersja papierowa za pomocą operatora pocztowego,
 • jeżeli wniosek jest złożony w formie papierowej (w Kancelarii lub listownie) – przesyłany jest w wersji papierowej na adres do korespondencji oraz na wyraźną prośbę w formie elektronicznej w postaci zaszyfrowanego pliku.


Proszę pamiętać o uiszczeniu opłaty za wydanie Zaświadczenia i dołączenie do wniosku potwierdzenia (skanu bądź wersji papierowej).

Na wnioskach proszę umieszczać wszelkie dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail) oraz informację o preferowanej formie dostarczenia dokumentu, w celu bieżącej i sprawnej obsługi wydawanych zaświadczeń.


W związku z licznymi wnioskami składanymi przez: mieszkańców, firmy, kancelarie notarialne, adwokackie oraz radców prawnych dotyczącymi wydania zaświadczenia stwierdzającego, czy nieruchomość jest objęta uchwałą wyznaczającą obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.,  a także czy nieruchomość jest objęta uchwałą ustanawiającą Specjalną Strefę Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ust. 1 wyżej powołanej ustawy i czy gmina posiada prawo pierwokupu do konkretnej nieruchomości, wyjaśniam, iż Rada Miejska Wrocławia nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. oraz Rada Miejska Wrocławia nie podjęła uchwały na podstawie art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. W momencie zmiany stanu prawnego tj. przyjęcia uchwały rady gminy wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji oraz ustanowieniu na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji informacje te zostaną podane do publicznej wiadomości (w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie www.wroclaw.pl)Miejsce złożenia dokumentów:

 • Wydział Partycypacji Społecznej
  ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
  sekretariat, I piętro, pok. 120
  tel. +48 71 777 86 68
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  Sala S-3

Miejsce odbioru Zaświadczenia
Wydział Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4
I piętro, pok. 120

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoba fizyczna, osoba prawna posiadająca interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45—15:45


Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie Zaświadczenia – 17 zł;
 • W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł
  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).


Opłatę skarbową należną Gminie Wrocław można wpłacać:


Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy. Zwolnienie z opłaty skarbowej określa art. 7, natomiast wyłączenie z opłaty skarbowej reguluje art. 2, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Opłata skarbowa (za wydanie Zaświadczenia) podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji). Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie, którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją
o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.

Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika.

Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w Punktach Obsługi Bankowej Banku PKO Bank Polski S.A. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej (koszty porto).

Termin i sposób załatwienia sprawy: 

 • Zaświadczenie jest wydane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki,w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.


Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r.o rewitalizacj.Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Wniosek Strony o wydanie zaświadczenia (wniosek powinien zawierać: Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
  - imię, nazwisko/nazwa i adres zamieszkania/siedziby - treść żądania wraz z wykazaniem interesu prawnego czytelny podpis) 
 2. Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy przed organami administracji publicznej w sprawach administracyjnych – w przypadku reprezentowania przez Pełnomocnika; 
 3. Dowód uiszczenia opłaty od udzielonego Pełnomocnictwa lub prokury; 
 4. Dowód uiszczenia opłaty od dokonania czynności urzędowej tj. wydania Zaświadczenia;

Załączniki

Wniosek rtf, 234 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane