W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Rewitalizacja. Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rewitalizacja, obszar rewitalizacji, specjalna strefa rewitalizacji
Komórka odpowiedzialna Wydział Partycypacji Społecznej
Informacja

Rada Miejska Wrocławia w dniu 20.05.2021 r. podjęła Uchwałę XXXVIII/1019/21 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (obszar obejmuje osiedla: Brochów, Kleczków, Księże, Nadodrze, Ołbin, Plac Grunwaldzki, Przedmieście Oławskie, Przedmieście Świdnickie 9https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/61940/), na podstawie art. 8 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. W/w Uchwała weszła w życie 10.06.2021 r. (https://edzienniki.duw.pl/legalact/2021/2555/).

Rada Miejska Wrocławia nie podjęła uchwały na podstawie art. 25 ww. ustawy w sprawie ustanowienia na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Udostępniona została nowa mapa w zasobach miejskich pod adresem https://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=rewitalizacja gdzie można sprawdzić po adresie pocztowym lub geodezyjnym, czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

W przypadku konieczności otrzymania zaświadczenia potwierdzającego fakt:

 • czy nieruchomość położna jest na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji,
 • czy nieruchomość położona jest na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 • czy Gmina ma prawo pierwokupu nieruchomości położonej na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji

należy złożyć stosowny wniosek (plik do pobrania na dole strony) zgodnie z poniższą procedurą (należy dokładnie ustalić z Notariuszem/Pośrednikiem nieruchomości jakiego typu zaświadczenie potrzebuje do akt sprawy. Każde kolejne zapytanie dotyczące wydanego zaświadczenia jest procedowane od nowa, tj. wymagany jest nowy wniosek o wydanie zaświadczenia o nowej treści).


Miejsce złożenia dokumentów:

 • za pośrednictwem platformy ePUAP (http://www.epuap.gov.pl),
  Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP: /umwroclaw/SkrytkaESP 
  Formularz elektroniczny Urzędu Miasta Wrocławia można wyszukać na stronie internetowej epuap.gov.pl:
  • wyszukanie Urzędu Miejskiego Wrocławia poprzez kod pocztowy 50-141 Wrocław
  • w katalogu spraw ogólnych należy wybrać Pisma do urzędu a następnie wyszukać Pismo ogólne do podmiotu publicznego
 • w formie elektronicznej na adres: wss@um.wroc.pl (tylko w przypadku zaznaczenia we wniosku w pkt F odbioru osobistego i dostarczenia oryginalnego wniosku przy odbiorze zaświadczenia),
 • osobiście w dowolnej Kancelarii Urzędu
  • pl. Nowy Targ 1-8
   parter, pok.5
  • ul. G. Zapolskiej 4
   parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7
  • al. M.  Kromera 44
   parter, sala COM
  • ul. Hubska 8-16
   parter, sala nr 1, stanowisko 1
 • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
  Urząd Miejski Wrocławia
  Wydział Partycypacji Społecznej
  ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław

Miejsce odbioru Zaświadczenia:

Parter budynku Urzędu Miejskiego przy ul. G. Zapolskiej 4 - po uprzedniej informacji telefonicznej lub emailowej o możliwości odbioru gotowego zaświadczenia. 

Zaświadczenia wydawane są od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:45.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba fizyczna, osoba prawna posiadająca interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Opłaty:

 • Opłata skarbowa za wydanie każdej sztuki Zaświadczenia – 17 zł;
 • W przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika opłata od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł
  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należną Gminie Wrocław można wpłacać:

 • w kasie organu lub na konto - PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895;
 • w Oddziałach Obsługi Bankowej (https://bip.um.wroc.pl/artykul/151/2806/pob)

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją, jakiej dotyczy sprawy.

Zwolnienie z opłaty skarbowej określa art. 7, natomiast wyłączenie z opłaty skarbowej reguluje art. 2, ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Uwaga - zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami Pośrednicy w obrocie nieruchomościami nie są upoważnieni do występowania jako Pełnomocnicy ws. dotyczących przedmiotowego zaświadczenia.

Opłata skarbowa (za wydanie Zaświadczenia) podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie, którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.

Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika.

Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką w Punktach Obsługi Bankowej Banku PKO Bank Polski S.A. lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej (koszty porto).

Termin i sposób załatwienia sprawy: 

 • jeżeli wniosek jest złożony w formie elektronicznej za pośrednictwem ePUAP, zaświadczenie jest wysyłane również poprzez ePUAP,
 • jeżeli wniosek jest złożony w formie papierowej (w Kancelarii lub listownie) – przesyłany jest w wersji papierowej na adres do korespondencji oraz na wyraźną prośbę w formie elektronicznej w postaci zaszyfrowanego pliku na podany adres email lub odbierany jest osobiście.

Na wnioskach należy umieszczać wszelkie dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail) oraz informację o preferowanej formie dostarczenia dokumentu, w celu bieżącej i sprawnej obsługi wydawanych zaświadczeń.

Zaświadczenie jest wydawane na pisemny wniosek osoby ubiegającej o wydanie zaświadczenia, bez zbędnej zwłoki, w terminie do 7 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, służy zażalenie.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r.o rewitalizacji;
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 1. Wniosek Strony o wydanie zaświadczenia;
 2. Oryginał lub uwierzytelniony, zgodnie z art. 33 § 3 k.p.a. odpis pełnomocnictwa obejmującego umocowanie do reprezentowania wnioskodawcy przed organami administracji publicznej w sprawach administracyjnych – w przypadku reprezentowania przez Pełnomocnika;
 3. Dowód uiszczenia opłaty od udzielonego Pełnomocnictwa lub prokury;
 4. Dowód uiszczenia opłaty od dokonania czynności urzędowej tj. wydania Zaświadczenia.

Załączniki

Wniosek docx, 33 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego