W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obwieszczenia i ogłoszenia innych organów

XML

Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dla ARTHA DOM 3 Sp. z o.o. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną, w zakresie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń w związku z projektowaną zabudową - dz.57/1,57/2 AM-17 obr.Stabłowice

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do wód powierzchniowych i urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia linii kolejowej nr 271 Wrocław Główny - Poznań Główny istniejącymi wylotami.

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja ws. wszczęcia postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzenie do urządzeń wodnych - zbiorników retencyjnych, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia linii kolejowej istniejącymi wylotami W1 i W2 usytuowanymi na działce nr 3 obręb 0055 Osobowice, gm. Wrocław. 

Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia w wodnego w postaci wylotu kanalizacji deszczowej, wprowadzającego wody opadowe i roztopowe z terenu dz. nr 2/25 obręb Jerzmanowo m. Wrocław do rowu otwartego B-13.3, zlokalizowanego na dz. nr 10 obręb Jerzmanowo m.Wrocław;2. usługi wodne obejmujące odprowadzenie projektowanym wylotem kanalizacji deszczowej wód opadowych i roztopowych z terenu dz. nr 2/25 obręb Jerzmanowo m.Wrocław do rowu otwartego B-13.3, zlokalizowanego dz. nr 10 obręb Jerzmanowo m. Wrocław

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w związku z inwestycją budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i drogową przy ul. Łomnickiej we Wrocławiu.

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środoiwska

Zawiadomienie z dnia 07.07.2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.20.2019.KCz/AB/AWT.104, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczące postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395...

Informacja Dyrektora PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla terenu planowanej inwestycji dot. budowy zespołu hal przemysłowo-magazynowo-usługowych przy ul. Jerzmanowskiej na: wykonanie urządzenia wodnego - wylotu DN 160 przy ul. Jerzmanowskiej we Wrocławiu (dz. ewid. 2/6, 3/2, 3/3, 3/4, 6, 8, 7/2 obręb Jerzmanowo) do rowu B-13.7, przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu B-13.7 (dz. nr 9, obr. Jerzmanowo), likwidację rowu B-13.10 na dz. nr 3/2, 3/3, 3/4 AM-7 obr. Jerzmanowo, usługę wodną obejmującą odprowadzanie projektowanym ww. wylotem wód opadowych lub roztopowych do rowu B-13.7, szczególne korzystanie z wód

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 11.07.2022 r., znak: WOOŚ.420.34.2020.TP.31 o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie obwałowań rzeki Bystrzycy w ramach zadania pn. :"Remont obwałowania rzeki Bystrzyca w m....

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Zawiadomienie z dnia 29.06.2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.20.2019.KCz/AWT.101, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotyczace postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi wojewódzkiej od węzła A4 Bielany Wrocławskie (ul. Karkonoska) do drogi wojewódzkiej nr 395...

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o wydanej w dniu 30.06.2022 r. decyzji, znak sprawy: GKIII.7430.10.2022.AS, zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej linii kolejowej nr 85 i 86 na odcinku Łódź - Wrocław"

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Zawiadomienie z dnia 23 czerwca 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.20.2019.KCz.AWT.97 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  dotyczące powiadomienia społeczeństwa że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska  decyzją z dnia 21 czerwca 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.20.2019.KCz.AB.1 uchylił decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we...

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usługi wodnej polegającej na odprowadzeniu wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z drogi wojewódzkiej nr 455 na terenie powiatu wrocławskiego, do rowu W-14.2 poprzez istniejący wylot, zlokalizowany na terenie działki nr 12/2 obręb Wojnów.

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych - przebudowy urządzenia wodnego w zakresie zmiany parametrów istniejącego zarurowania odcinka rowu oraz przebudowy urządzenia wodnego w zakresie zarurowania odcinka rowu wraz z drenażem (dz.8/1,8/4,9/1 AM-5 obręb Złotniki)

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja ws. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Tauron Ekoenergia sp. z o.o., ul. Obrońców Pokoju 2B, 58-500 Jelenia Góra na korzystanie  z usług wodnych, tj. na odprowadzenie istniejącymi wylotami wód opadowych lub roztopowych, do kanału derywacyjnego na rzece Bystrzycy (dz. nr 4/4 obr. Marszowice), pochodzących z dachu budynku elektrowni wodnej Marszowice.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury

Zawiadomienie o wydaniu decyzji znak: DOK-4.7705.1.2022 stwierdzająca wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 26 lipca 2018 r. znak: DOK.DOK3.9700.89.2018.JC dla potrzeb przedsięwzięcia pn. "WWW Widawa - przebudowa systemów zabezpieczenia przed powodzią gmin Czernica, Długołęka, Wisznia Mała i Wrocław"

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o wydanej w dniu 25.05.2022 r. decyzji nr 7/2022 zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E - 30 na odcinku...

Informacja PGW Wody Polskie

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego z dn. 21.05.2012 r. znak: WSR-E.6341.88.2012.AK na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia wylotem do zarurowanego rowu melioracyjnego B-20.5 w km 1+170: wód drenażowych, wód opadowych i oczyszczonych ścieków bytowych.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków hydrogeologicznych w rejonie projektowanej linii kolejowej nr 85 i 86 na odcinku Łódź - Wrocław"

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie z dnia 5 maja 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚ/ZIL.420.20.2019.KCz.94 Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  dotyczące wydania postanowienia odmawiającego wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi...

Obwieszenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu PGW Wody Polskie na wykonanie urządzeń wodnych: układów igłofiltrów wzdłuż wykopów budowlanych w celu odwadniania wykopów budowlanych w ramach budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cegielskiego, ul. Hofmannów i ul. Konduktorskiej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektu pn.: "Prace na linii kolejowej C-E- 30 na odcinku Opole...