W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Informacja dla deweloperów

Informacja dla deweloperów, w związku z ustawą z dnia 20 maja 2021  r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1777), zwaną dalej ustawą deweloperską.

W związku z obowiązkiem nałożonym na deweloperów dotyczącego opracowania prospektu informacyjnego dotyczącego realizowanego przedsięwzięcia i zamieszczenia w jego treści informacji między innymi o:  

 1. planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedsięwzięciem deweloperskim oraz dla sąsiadujących działek, w tym: przeznaczenia w planie, dopuszczalnej wysokość zabudowy i dopuszczalnego procentu zabudowy działki;
 2. aktach planowania przestrzennego i innych aktach prawnych obowiązujących na terenie planowanej inwestycji (np. miejskim planie zagospodarowania przestrzennego,  studium zagospodarowania, planie rewitalizacji, planie odbudowy, ustanowieniem form ochrony przyrody, strefie ochronnej, obszarze ograniczonego użytkowania);
 3. aktach ustanowionych dla działki, na której będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działek sąsiadujących wpływających na warunki życia (obiekty generujące uciążliwości zapachowe, hałasowe, czy świetlne);
 4. zawartych w publicznie dostępnych dokumentach dotyczących przewidzianych inwestycji w promieniu 1 km od przedmiotowej nieruchomości, w szczególności o budowie lub rozbudowie dróg, budowie linii szynowych oraz przewidzianych korytarzach powietrznych, a także znanych innych inwestycjach komunalnych, w szczególności oczyszczalniach ścieków, spalarniach śmieci, wysypiskach, czy cmentarzach.

Poniżej przedstawiony został wykaz zakładek, stron i baz danych, zawierający przedmiotowe informacje:

 1. Gmina Wrocław udostępniła System Informacji Przestrzennej Wrocławia, zawierający m.in. mapę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na którą wprowadzone są informacje o ww. decyzjach wydawanych dla wniosków przedłożonych od 1 stycznia 2016 r. Informacje dostępne w Geoportalu – Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia: http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/decyzje_srod/  i na stronie: https://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=DecSrod.
  Mapa posiada między innymi narzędzia umożliwiające zainteresowanym osobom zaznaczenie działek inwestycyjnych oraz odczytanie przedmiotu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znaku i daty tej decyzji. Informacje o tych narzędziach znajdują się na stronie: https://www.geoportal.wroclaw.pl/pomoc/ .
 2. Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko dostępna jest na stronie http://bazaoos.gdos.gov.pl.
  Zgodnie z art. 129 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - wprowadzane są informacje o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, dające każdemu możliwość przeglądania najważniejszych informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, w tym o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.
 3. Od 1 stycznie 2019 r. zawiadomienia o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach zamieszczane są na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/385/wydane-decyzje-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach.
  Natomiast do 31 grudnia 2018 r. powyższe informacje zamieszczane były w bazie Ekoportalu: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam, będącej źródłem informacji o środowisku i jego ochronie.
 4. Informacje o formach ochrony przyrody znajdują się, na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/675/formy-ochrony-przyrody  oraz na stronach ogólnopolskich: https://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/  i https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/
 5. Informacje związane między innymi z planami miejscowymi, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzjami środowiskowymi i decyzjami architektonicznymi ale również o obiektach generujących uciążliwości np. hałasowe (Strategiczna mapa hałasu) zawarte są w Geoportalu – Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia: https://www.geoportal.wroclaw.pl/
 6. Rejestr wpływu wniosków/decyzji o pozwolenie na budowę/rozbiórkę/zgłoszenia budowy, znajduje się w prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego wyszukiwarce na stronie: http://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/
 7. Wykazy wydanych przez Wydział Architektury i Zabytków decyzji znajdują się na stronie: https://bip.um.wroc.pl//artykul/100/9193/name i  obejmują m.in.:
  • decyzje (pozytywne) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 31.12.2021 r.
  • decyzje (pozytywne) o ustaleniu warunków zabudowy wydane od dnia 1 września 2011 r.  do dnia 31.12.2021 r.
  • decyzje (wszystkie) w sprawie pozwolenia na budowę wydane od dnia 1 stycznia 2009 r.
 8. Zawiadomienia, obwieszczenia i decyzje Wydziału Architektury i Zabytków oraz Wydziału Planowania Przestrzennego znajdują się na stronie: https://bip.um.wroc.pl/obwieszczenia/306
 9. Wykazy wydanych decyzji przez Wydział Planowania Przestrzennego:  znajdują się na stronie https://bip.um.wroc.pl/artykul/100/59783/wykazy-wydanych-decyzji-przez-wydzial-planowania-przestrzennego iobejmują:
  • decyzje (pozytywne) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydane od dnia 01.01.2022 r.
  • decyzje (pozytywne) o ustaleniu warunków zabudowy wydane od dnia 01.01.2022 r.
 10. Wykaz decyzji architektonicznych Wydziału Architektury i Zabytków wydanych od 2006 r., publikowany jest w Geoportalu – Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia: http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/decyzje_arch/
 11. Informacje o inwestycjach podejmowanych przez Miasto (Urząd Miejski Wrocławia i miejskie jednostki organizacyjne) – ujęte są w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta dostępnej na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/324/wieloletnia-prognoza-finansowa .
 12. Informacje dotyczące obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zamieszczone są na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykul/305/5089/lokalny-program-rewitalizacji-wroclawia  oraz w Geoportalu - Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia: http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/rewitalizacja/.
  Procedura uzyskania zaświadczenia o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji opisana jest na stronie: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/37605/rewitalizacja-zaswiadczenie-o-objeciu-nieruchomosci-obszarem-rewitalizacji-oraz-specjalna-strefa-rewitalizacji 
 13. Informacje dotyczące Parku Kulturowego Stare Miasto dostępne są na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/676/park-kulturowy-stare-miasto
 14. Gminna Ewidencja Zabytków Miasta Wrocławia oraz Obszary  ewidencyjne i rejestrowe zamieszczone są na stronie: http://bip.um.wroc.pl/artykuly/204/zabytki-wroclawia  oraz w Geoportalu - Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia: http://geoportal.wroclaw.pl/mapy/gezz/.
  Rejestr zabytków Wrocławia znajduje się w prowadzonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu Wykazie zabytków, na stronie: https://wosoz.ibip.wroc.pl/public/?id=2589
 15. Informacja odnośnie ustalenia strefy ochrony konserwatorskiej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dostępna jest w Geoportalu – Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia: https://www.geoportal.wroclaw.pl/mapy/gez/.
 16. Informacje dotyczące rejestrów i archiwów prowadzonych przez Urząd Miejski Wrocławia dostępne są na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykuly/156/rejestry-ewidencje-i-archiwa.
 17. Informacje dotyczące doprowadzenia przyłączy do nieruchomości w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz podłączenia do sieci kanalizacyjnej, zgodnie z zakresem działalności, udostępniane są przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu.
  Wnioski należy składać e-mailem na adres: bok@mpwik.wroc.pl  lub przez ePUAP: /MPWIK_WROC_2019/SkrytkaESP.

Dodatkowo:

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego