W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kawka 2018

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA
Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia z dniem 5 stycznia 2018 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z 22 maja 2014 r.

W roku 2018 w budżecie Miasta Wrocławia na realizację ww. zadania przeznaczono:

 • 2 000 000,00  zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia (KAWKA I),
 • 3 000 000,00 zł w ramach programu likwidacji niskiej emisji na terenie Wrocławia – część II (KAWKA II).

1. Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa
Dotacja celowa może być udzielona na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska obejmujących:
 1. trwałą likwidację, w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach pomocniczych i przynależnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym, systemu ogrzewania opartego na paliwie węglowym i jego zamianę na:
  1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  2. ogrzewanie gazowe,
  3. ogrzewanie elektryczne,
  4. odnawialne źródło energii,
   przy czym zastosowane rozwiązanie musi technicznie uniemożliwić spalanie paliw węglowych lub innych nieprzeznaczonych do ogrzewania substancji;
 2. podłączenie ciepłej wody użytkowej związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
 3. instalację kolektorów słonecznych przeznaczonych do wytwarzania ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, związane z trwałą likwidacją ogrzewania węglowego, o której mowa w pkt.1;
 4. termomodernizację w przypadku lokali mieszkalnych oraz pomieszczeń pomocniczych i przynależnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, zgodnie z zakresem wynikającym z audytu energetycznego, wyłącznie jako element towarzyszący trwałej likwidacji ogrzewania opartego na paliwie węglowym, o której mowa w pkt. 1.


2. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację
Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadające inny tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

3. Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji.
Wzory wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji oraz protokołów realizacji zadania stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław, pok. 403.

Wnioski o udzielenie dotacji w roku 2018 można składać od dnia ogłoszenia naboru do 27 kwietnia 2018 r. (załącznik nr 1 do Ogłoszenia).
Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku do sekretariatu Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wnioski można:

 • składać w sekretariacie Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia,
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10, Wrocław,
  pok. 403
  lub
 • przesłać na adres:
  Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia,
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10;
  50-031 Wrocław.


Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane. W razie wątpliwości co do zasadności udzielenia dotacji  Dotujący może zażądać przedłożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających, iż w lokalu istnieje czynne ogrzewanie węglowe.

Jeżeli jest więcej niż jeden Wnioskodawca należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji (załączniki nr 2 lub 3 do Ogłoszenia).

Wpływające wnioski realizowane będą w pierwszej kolejności ze środków programu KAWKA I, a po ich wykorzystaniu ze środków programu KAWKA II bez konieczności zmiany wniosków o udzielenie dotacji.

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od daty podpisania umowy dotacyjnej nie później jednak niż do dnia 18 maja 2018 r.

Przed upływem tego terminu Dotowany obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 4 do Ogłoszenia). Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 5, 6 i 7 do niniejszego Ogłoszenia, zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 lub 9 do Ogłoszenia oraz faktury/rachunki dokumentujące koszty realizacji inwestycji.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Dotowanego, Dotujący może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu realizacji zadania maksymalnie do dnia 18 maja 2018.

Informacje:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:

 • Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Wrocławia
  ul. Wojciecha Bogusławskiego 8,10 pok. 403
  lub
 • pod numerami telefonu: 71-777-91-00 i 71-777-77-77


Pobierz regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wrocław na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na ekologiczne, realizowane na terenie Wrocławia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego