Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr VIII dnia 11 kwietnia 2019 r., godz. 11:00

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Porządek obrad VIII sesji
Rady Miejskiej Wrocławia
11 kwietnia 2019 roku, godz. 11:00
Sala im. Ignacego Jana Paderewskiego
Sukiennice 9 we Wrocławiu


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.

III. Sprawozdania i Informacje:

1. Sprawozdanie roczne z realizacji zadań przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w 2018 r.

- referuje - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Wojciech Adamski

2. Sprawozdania Straży Miejskiej Wrocławia:

1) Sprawozdanie z realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej Wrocławia rok 2018;

2) Sprawozdanie za rok 2018 z realizacji przez Straż Miejską Wrocławia „Programu Poprawy Bezpieczeństwa
we Wrocławiu w latach 2017 – 2020”


- referuje - Komendant Straży Miejskiej Wrocławia - Zbigniew Słysz

3. Informacja o działalności Prokuratur Rejonowych okręgu wrocławskiego i Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu
w 2018 roku


- referuje - Prokurator Okręgowy we Wrocławiu - Agnieszka Mulka-Sokołowska

4. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Wrocławia w 2018 roku

- referuje - Komendant Miejski Policji we Wrocławiu - Maciej Januszkiewicz

 5. Sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu za rok 2018

- referuje - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu - Piotr Znamirowski

6. Ocena stanu bezpieczeństwa Sanitarnego Miasta Wrocławia w 2018 roku

- referuje - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Paweł Wróblewski

7. Informacja o stanie środowiska na obszarze miasta Wrocławia za rok 2018 na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska

- referuje - Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska - Barbara Kwiatkowska - Szygulska

8. Sprawozdanie z pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok

9. Sprawozdanie z realizacji Programu Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2018 rok

10. Sprawozdanie z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2018

11. Sprawozdanie z realizacji zadań w 2018 roku Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Wrocławiu na lata 2018 - 2020
    
- referuje - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anna Józefiak - Materna

IV. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał:

1. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr LI/1194/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów oraz członków najbliższej rodziny repatrianta zapraszanych przez Gminę Wrocławia
do osiedlenia się we Wrocławiu – druk nr 197/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 197/19
Uzasadnienie druk nr 197/19
Wynik głosowania druk nr 197/19

2. Projekt uchwały w sprawie opinii o pozbawieniu kategorii drogi krajowej odcinków drogi krajowej nr 98 - druk nr 215/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu - Elżbieta Urbanek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 215/19
Uzasadnienie druk nr 215/19
Wynik głosowania druk nr 215/19

3. Projekty uchwał w sprawie stwierdzenia przekształceń dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących
w czteroletnie licea ogólnokształcące:


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr I
im. Danuty Siedzikówny „Inki" we Wrocławiu przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 156/19
Projekt uchwały druk nr 156/19
Uzasadnienie druk nr 156/19
Wynik głosowania druk nr 156/19

2) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Piastów Śląskich z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu przy ul. Parkowej 18-26 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 157/19
Projekt uchwały druk nr 157/19
Uzasadnienie druk nr 157/19
Wynik głosowania druk nr 157/19

3) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu przy ul. Składowej 5 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 158/19
Projekt uchwały druk nr 158/19
Uzasadnienie druk nr 158/19
Wynik głosowania druk nr 158/19

4) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr VI im. Bolesław Prusa we Wrocławiu przy ul. Hutniczej 45 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 159/19
Projekt uchwały druk nr 159/19
Uzasadnienie druk nr 159/19
Wynik głosowania druk nr 159/19

5) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
nr VIII im. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu przy ul. Zaporoskiej 71 w czteroletnie liceum ogólnokształcące
- druk nr 161/19
Projekt uchwały druk nr 161/19
Uzasadnienie druk nr 161/19
Wynik głosowania druk nr 161/19

6) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu przy ul. Pieszej 1 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 162/19
Projekt uchwały druk nr 162/19
Uzasadnienie druk nr 162/19
Wynik głosowania druk nr 162/19

7) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr XII im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu przy pl. Orląt Lwowskich 2a w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 163/19
Projekt uchwały druk nr 163/19
Uzasadnienie druk nr 163/19
Wynik głosowania druk nr 163/19

8) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr Piotra Wysockiego we Wrocławiu przy ul. Wojrowickiej 58 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 164/19
Projekt uchwały druk nr 164/19
Uzasadnienie druk nr 164/19
Wynik głosowania druk nr 164/19

9) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
nr XVI we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja 3 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 165/19
Projekt uchwały druk nr 165/19
Uzasadnienie druk nr 165/19
Wynik głosowania druk nr 165/19

10) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 60 w czteroletnie liceum ogólnokształcące- druk nr 166/19
Projekt uchwały druk nr 166/19
Uzasadnienie druk nr 166/19
Wynik głosowania druk nr 166/19

11) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 167/19
Projekt uchwały druk nr 167/19
Uzasadnienie druk nr 167/19
Wynik głosowania druk nr 167/19

12) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
z Oddziałami Integracyjnymi nr XXX we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 168/19
Projekt uchwały druk nr 168/19
Uzasadnienie druk nr 168/19
Wynik głosowania druk nr 168/19

13) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
nr XXXI dla Niepełnosprawnych Ruchowo we Wrocławiu przy ul. Poświęckiej 8 w czteroletnie liceum ogólnokształcące
- druk nr 169/19
Projekt uchwały druk nr 169/19
Uzasadnienie druk nr 169/19
Wynik głosowania druk nr 169/19

14) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego nr XXXII we Wrocławiu przy ul. Białowieskiej 74a w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 170/19
Projekt uchwały druk nr 170/19
Uzasadnienie druk nr 170/19
Wynik głosowania druk nr 170/19

15) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego
dla Dorosłych nr I we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 171/19
Projekt uchwały druk nr 171/19
Uzasadnienie druk nr 171/19
Wynik głosowania druk nr 171/19

4. Projekty uchwał w sprawie stwierdzenia przekształceń dotychczasowych zespołów szkół w czteroletnie licea ogólnokształcące:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3
we Wrocławiu przy ul. ks. Piotra Skargi 31 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 172/19
Projekt uchwały druk nr 172/19
Uzasadnienie druk nr 172/19
Wynik głosowania druk nr 172/19

2) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5
we Wrocławiu przy ul. Jacka Kuronia 14 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 173/19
Projekt uchwały druk nr 173/19
Uzasadnienie druk nr 173/19
Wynik głosowania druk nr 173/19

3) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 5 we Wrocławiu
przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 33-37 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 174/19
Projekt uchwały druk nr 174/19
Uzasadnienie druk nr 174/19
Wynik głosowania druk nr 174/19

4) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 14 we Wrocławiu
przy al. Aleksandra Brücknera 10 w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 175/19
Projekt uchwały druk nr 175/19
Uzasadnienie druk nr 175/19
Wynik głosowania druk nr 175/19

5) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 19 we Wrocławiu
przy ul. Spółdzielczej 2a w czteroletnie liceum ogólnokształcące - druk nr 176/19
Projekt uchwały druk nr 176/19
Uzasadnienie druk nr 176/19
Wynik głosowania druk nr 176/19

5. Projekty uchwał w sprawie stwierdzenia przekształceń dotychczasowych czteroletnich techników w  pięcioletnie technika:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 1 im. Kemala Mustafy Atatürka we Wrocławiu przy ul. Słubickiej 29-33 w pięcioletnie technikum - druk nr 177/19
Projekt uchwały druk nr 177/19
Uzasadnienie druk nr 177/19
Wynik głosowania druk nr 177/19

2) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 2 im. I Korpusu Pancernego Wojska Polskiego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 105 w pięcioletnie technikum - druk nr 178/19
Projekt uchwały druk nr 178/19
Uzasadnienie druk nr 178/19
Wynik głosowania druk nr 178/19

3) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 3 we Wrocławiu
przy ul. Młodych Techników 58 w pięcioletnie technikum - druk nr 179/19
Projekt uchwały druk nr 179/19
Uzasadnienie druk nr 179/19
Wynik głosowania druk nr 179/19

4) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5
im. Jana Kilińskiego we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 5 w pięcioletnie technikum - druk nr 180/19
Projekt uchwały druk nr 180/19
Uzasadnienie druk nr 180/19
Wynik głosowania druk nr 180/19

5) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 6 we Wrocławiu przy ul. Kiełczowskiej 43 w pięcioletnie technikum - druk nr 181/19
Projekt uchwały druk nr 181/19
Uzasadnienie druk nr 181/19
Wynik głosowania druk nr 181/19

6) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 7 im. Polskich Zwycięzców Enigmy we Wrocławiu przy ul. Gen. Józefa Haukego-Bosaka 21 w pięcioletnie technikum - druk nr 182/19
Projekt uchwały druk nr 182/19
Uzasadnienie druk nr 182/19
Wynik głosowania druk nr 182/19

7) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 8 im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu przy ul. Drukarskiej 50 w pięcioletnie technikum - druk nr 183/19
Projekt uchwały druk nr 183/19
Uzasadnienie druk nr 183/19
Wynik głosowania druk nr 183/19

8) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 9 we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 86 w pięcioletnie technikum - druk nr 184/19
Projekt uchwały druk nr 184/19
Uzasadnienie druk nr 184/19
Wynik głosowania druk nr 184/19

9) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 10 im. Fryderyka Joliot-Curie we Wrocławiu przy ul. Braniborskiej 57 w pięcioletnie technikum - druk nr 185/19
Projekt uchwały druk nr 185/19
Uzasadnienie druk nr 185/19
Wynik głosowania druk nr 185/19

10) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 11
im. Gen. Józefa Bema we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 236 w pięcioletnie technikum - druk nr 186/19
Projekt uchwały druk nr 186/19
Uzasadnienie druk nr 186/19
Wynik głosowania druk nr 186/19

11) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 12
im. ks. Stanisław Staszica we Wrocławiu przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 w pięcioletnie technikum - druk nr 187/19
Projekt uchwały druk nr 187/19
Uzasadnienie druk nr 187/19
Wynik głosowania druk nr 187/19

12) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 13
im. Marii Dąbrowskiej we Wrocławiu przy ul. Stanisława Worcella 3 w pięcioletnie technikum - druk nr 188/19
Projekt uchwały druk nr 188/19
Uzasadnienie druk nr 188/19
Wynik głosowania druk nr 188/19

13) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 14
z Oddziałami Integracyjnymi we Wrocławiu przy ul. Nowodworskiej 70-82 w pięcioletnie technikum - druk nr 189/19
Projekt uchwały druk nr 189/19
Uzasadnienie druk nr 189/19
Wynik głosowania druk nr 189/19

14) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 15
im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu przy ul. Skwierzyńskiej 1-7 w pięcioletnie technikum - druk nr 190/19
Projekt uchwały druk nr 190/19
Uzasadnienie druk nr 190/19
Wynik głosowania druk nr 190/19

15) Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 16
im. Czesława Miłosza we Wrocławiu przy ul. Szkockiej 64 w pięcioletnie technikum - druk nr 191/19
Projekt uchwały druk nr 191/19
Uzasadnienie druk nr 191/19
Wynik głosowania druk nr 191/19

6. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu przy ul. Kruczej 49 w czteroletnie liceum ogólnokształcące
i przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr VII im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Wrocławiu przy ul. Kruczej 49 - druk nr 160/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 160/19
Uzasadnienie druk nr 160/19
Wynik głosowania druk nr 160/19

7. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu przy ul. Stacha Świstackiego 12-14 w czteroletnie liceum ogólnokształcące
i przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr IV im. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu przy ul. Stacha Świstackiego 12-14 - druk nr 202/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 202/19
Uzasadnienie druk nr 202/19
Wynik głosowania druk nr 202/19

8. Projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół nr 8 we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja 3 i nadania statutu
- druk nr 192/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 192/19
Uzasadnienie druk nr 192/19
Wynik głosowania druk nr 192/19

9. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu - druk nr 198/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 198/19
Uzasadnienie druk nr 198/19
Wynik głosowania druk nr 198/19

10. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona
przy ul. Borowskiej 101 we Wrocławiu - druk nr 199/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 199/19
Uzasadnienie druk nr 199/19
Wynik głosowania druk nr 199/19

11. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51a
we Wrocławiu - druk nr 200/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 200/19
Uzasadnienie druk nr 200/19
Wynik głosowania druk nr 200/19

12. Projekt uchwały w sprawie przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 104 przy ul. Jedności Narodowej 117 oraz przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko przy ul. Kamiennej 99-101
we Wrocławiu - druk nr 201/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 201/19
Uzasadnienie druk nr 201/19
Wynik głosowania druk nr 201/19

13. Projekt uchwały w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego uczniom szkoły podstawowej w innej publicznej szkole podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum - druk nr 203/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały druk nr 203/19
Uzasadnienie druk nr 203/19
Wynik głosowania druk nr 203/19

14. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu - druk nr 219/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 219/19
Wynik głosowania druk nr 219/19

15. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Lwowskiej we Wrocławiu- druk nr 220/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 220/19
Wynik głosowania druk nr 220/19

16. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Leonarda da Vinci we Wrocławiu - druk nr 221/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 221/19
Wynik głosowania druk nr 221/19

17. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Stefana Żeromskiego we Wrocławiu - druk nr 222/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 222/19
Wynik głosowania druk nr 222/19

18. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Spiżowej we Wrocławiu - druk nr 223/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 223/19
Wynik głosowania druk nr 223/19

19. Projekt uchwały w sprawie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Ślężnej we Wrocławiu - druk nr 224/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,
  Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały druk nr 224/19
Wynik głosowania druk nr 224/19

20. Projekt uchwały w sprawie rozwiązania spółki Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
– druk nr 212/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Nadzoru Właścicielskiego - Aleksandra Urban - Stromich
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 212/19
Uzasadnienie druk nr 212/19
Wynik głosowania druk nr 212/19

21. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wrocławia” – druk nr 196/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności - Monika Kozłowska - Święconek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa,
  Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Komisja Gospodarki Komunalnej,   
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały druk nr 196/19
Uzasadnienie druk nr 196/19
Wynik głosowania druk nr 196/19

22. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LX/1423/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Wrocławia - druk nr 194/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Inicjatyw Gospodarczych,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 194/19
Wynik głosowania druk nr 194/19

23. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LX/1424/18 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Wrocławia - druk nr 195/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Joanna Nyczak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa,
  Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Inicjatyw Gospodarczych,
  Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- komisja odpowiedzialna - Komisja Zdrowia i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały druk nr 195/19
Wynik głosowania druk nr 195/19

24. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XLIX/1437/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej - druk nr 217/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 217/19
Uzasadnienie druk nr 217/19
Wynik głosowania druk nr 217/19

25. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia - druk nr 126A/19

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Michał Piechel
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Michał Piechel
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 126A/19
Uzasadnienie druk nr 126/19
Wynik głosowania druk nr 126A/19

26. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXVI/586/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Wrocław, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków - druk nr 218/19


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta - Sławomir Gonciarz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Gospodarki Komunalnej,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Gospodarki Komunalnej
Projekt uchwały druk nr 218/19
Uzasadnienie druk nr 218/19
Wynik głosowania druk nr 218/19

27. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniego odcinka ulicy Fabrycznej we Wrocławiu - druk nr 214/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury,       
  Komisja Gospodarki Komunalnej, Komisja Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały druk nr 214/19
Uzasadnienie druk nr 214/19
Załącznik druk nr 214/19
Wynik głosowania druk nr 214/19

28. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 208/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 208/19
Uzasadnienie druk nr 208/19
Wynik głosowania druk nr 208/19

29. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy nowej ulicy na terenie Wrocławia - druk nr 209/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 209/19
Uzasadnienie druk nr 209/19
Wynik głosowania druk nr 209/19

30. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Wrocławia - druk nr 211/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 211/19
Uzasadnienie druk nr 211/19
Wynik głosowania druk nr 211/19

31. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr LXXI/454/93 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nazw parków i terenów leśnych istniejących we Wrocławiu - druk nr 210/19

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk
- referuje - Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 210/19
Uzasadnienie druk nr 210/19
Wynik głosowania druk nr 210/19

32. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia - druk nr 127A/19 - projekt wycofany

- wnioskodawca - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Michał Piechel
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia - Michał Piechel
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą,
  Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały druk nr 127A/19
Uzasadnienie druk nr 127/19

33. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Ołbin - druk nr 204/19

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 204/19
Wynik głosowania druk nr 204/19

34. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Osiedla Ołbin - druk nr 205/19

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 205/19
Wynik głosowania druk nr 205/19

35. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Osiedla Ołbin - druk nr 206/19

- wnioskodawca - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
- referuje - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji - Magdalena Razik-Trziszka
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Spraw Społecznych, Osiedli i Partycypacji
Projekt uchwały druk nr 206/19
Wynik głosowania druk nr 206/19

36. Projekt uchwały w sprawie wskazania członków Wrocławskiej Rady Seniorów - druk nr 213/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Do Spraw Polityki Senioralnej
- komisja odpowiedzialna - Komisja Do Spraw Polityki Senioralnej
Projekt uchwały druk nr 213/19
Wynik głosowania druk nr 213/19

37. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na uchwałę
w sprawie odmowy wyrażenia zgody na przekazanie przez Murapol Projekt 45 Sp. z o. o., na rzecz Gminy Wrocław, kwoty odpowiadającej 5-letnim kosztom zapewnienia transportu i opieki w czasie przewozu dziecka - druk nr 207/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Projekt uchwały druk nr 207/19
Wynik głosowania druk nr 207/19

38. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu
- druk nr 193/19


- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Projekt uchwały druk nr 193/19
Wynik głosowania druk nr 193/19

39. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie zmiany nazwy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej - druk nr 227/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Projekt uchwały druk nr 227/19
Wynik głosowania druk nr 227/19

40. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie zmiany systemu wsparcia Gminy Wrocław dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce - druk nr 216/19

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jarosław Charłampowicz
- referuje - Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - Czesław Cyrul
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  
Projekt uchwały druk nr 216/19
Wynik głosowania druk nr 216/19

41. Projekt uchwały w sprawie przyznania tytułu ,,Civitate Wratislaviensi Donatus’’ - druk nr 225/19

- wnioskodawca - Komisja Nominacyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Nominacyjnej - Bohdan Aniszczyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 225/19
Wynik głosowania druk nr 225/19

42. Projekt uchwały w sprawie przyznania ,,NAGRODY WROCŁAWIA’’ - druk nr 226/19

- wnioskodawca - Komisja Nominacyjna
- referuje - Przewodniczący Komisji Nominacyjnej - Bohdan Aniszczyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
Projekt uchwały druk nr 226/19
Wynik głosowania druk nr 226/19

V. Przyjęcie protokołu sesji VI/19.

VI. Interpelacje i zapytania.

VII. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij