W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów mieszkaniowych Skarbu Państwa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa
Informacja

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – podstawowe informacje

Informacja dla osób fizycznych

Informacja dla przedsiębiorców i właścicieli lokali niemieszkalnych

Zaświadczenie o całkowitej spłacie zobowiązań wobec Skarbu Państwa

Informacja dla deweloperów


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – podstawowe informacje

5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów. 
Zgodnie z art. 1 ust. 1 wskazanej ustawy, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności gruntów zabudowanych:

 • budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi;
 • budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi (co najmniej połowa lokali to lokale mieszkalne);
 • budynkami, o których mowa powyżej, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych

przekształca się w prawo własności tych gruntów.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów;
 • Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 54 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie określania warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Gminy Wrocław.

Informacja dla osób fizycznych

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności jest odpłatne. Opłatę przekształceniową na rzecz Skarbu Państwa wnosi się przez 20 lat, licząc od wejścia w życie ustawy przekształceniowej lub od roku oddania budynku mieszkalnego do użytkowania.

Roczna opłata przekształceniowa odpowiada wysokości opłaty obliczonej na podstawie wartości gruntu proporcjonalnie do nabytego udziału. W przypadku niezakończonych postępowań sądowych o aktualizację opłat rocznych wszczętych na wniosek dewelopera, mogą one ulec zmianie. Urząd poinformuje o tym każdego właściciela lokalu odrębnym pismem po zakończeniu postępowania.

Opłata jednorazowa z bonifikatą

Całą należną opłatę przekształceniową można też uiścić jednorazowo, korzystając z przewidzianej przez ustawodawcę bonifikaty. Zamiar wniesienia opłaty jednorazowej należy zgłosić na piśmie, kierując wniosek do Wydziału Skarbu Państwa za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej, skrzynki e-puap, lub osobiście w dowolnym Centrum Obsługi Mieszkańca.

Warunkiem otrzymania bonifikaty jest brak zaległości finansowych wobec Skarbu Państwa dotyczących przekształcanej nieruchomości. Ewentualne zaległości za użytkowanie wieczyste oraz/lub opłaty przekształceniowe za poprzednie lata wraz z należnymi odsetkami należy uregulować za pośrednictwem przelewu na konto Gminy Wrocław: PKO BP S.A. nr 62 1020 5226 0000 6602 0642 5112, podając w tytule adres nieruchomości lub numer księgi wieczystej lokalowej.

Informacji o aktualnym stanie kont indywidualnych udziela, po osobistym stawiennictwie, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotlarska 41

Bonifikata w wysokości 90% przysługuje:

 • osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych;
 • spółdzielniom mieszkaniowym.

Bonifikata w wysokości 99% dotyczy wyłącznie lokali mieszkalnych służących zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych do jej uzyskania i przysługuje:

 • osobom w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom w stosunku, do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób;
  Uwaga! Dokumentem potwierdzającym stopień niepełnosprawności jest orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Orzeczenia o grupie inwalidzkiej wydawane m.in. przez  ZUS nie są dokumentem wystarczającym do ubiegania się o bonifikatę 99% z tytułu stopnia niepełnosprawności.
 • członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin;
 • kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub ich opiekunom prawnym.

Bonifikata związana z garażami i miejscami postojowymi

Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy bonifikata przysługuje również osobom, które na przekształconej nieruchomości posiadają wyłącznie miejsca postojowe lub garażowe. Przy wpłacie jednorazowej wynosi ona 60% w pierwszym roku od przekształcenia i ulega zmniejszeniu o 10% w każdym kolejnym roku.

Informacja dla przedsiębiorców i właścicieli lokali niemieszkalnych

Zgodnie z ustawą okres wnoszenia opłat przekształceniowych dla lokali niemieszkalnych lub nabytych przez osoby prawne wynosi 99 lat. O skrócenie tego okresu do 20 lat można ubiegać się na podstawie złożonego w urzędzie formularza pomocy publicznej de minimis.

O pomoc de minimis mogą wystąpić:

 • właściciele lokali niemieszkalnych (użytkowych, usługowych);
 • właściciele będący przedsiębiorcami, który wykorzystują lokal mieszkalny na potrzeby działalności gospodarczej;
 • podmioty prawne, które nabyły udziały w nieruchomości podlegającej przekształceniu.

Osoba fizyczna, która który wynajmuje lokal mieszkalny innym podmiotom lub prowadzi w nim działalność gospodarczą może ubiegać się o bonifikatę 90% również na podstawie formularza pomocy publicznej de minimis.

Podstawa prawna:

 • Art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
 • Rozporządzenie Komisji UE Nr 1407/2013 z dn. 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Dla potrzeb stosowania przepisów o pomocy publicznej wiążące jest pojęcie przedsiębiorcy w szerokim rozumieniu prawa unijnego. Obejmuje ono wszelkie kategorie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, niezależnie od ich formy prawnej i źródeł finansowania oraz bez względu na to, czy przepisy krajowe przyznają danemu podmiotowi status przedsiębiorcy. Nie jest istotne występowanie zarobkowego charakteru działalności. Wnioskodawca winien prowadzić taką działalność, która generalnie może podlegać zasadom wolnorynkowym (nawet gdy cel osiągnięcia zysku będzie w konkretnym przypadku wyłączony). W szczególności należy podkreślić, iż w rozumieniu prawa unijnego, działalnością gospodarczą powodującą konieczność składania wraz z wnioskiem o bonifikatę dokumentów niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, jest również najem całości lub części, nieruchomości objętej wnioskiem, osobie trzeciej.

Zaświadczenie o całkowitej spłacie zobowiązań wobec Skarbu Państwa

Po otrzymaniu wszystkich opłat rocznych albo opłaty jednorazowej z bonifikatą Wydział Podatków i Opłat wydaje z urzędu zaświadczenie o spłacie całości zobowiązań wobec Skarbu Państwa. Zaświadczenie wysyłane jest pocztą na adres korespondencyjny wskazany we wniosku o udzielenie bonifikaty. Stanowi ono podstawę do wykreślenia w księdze wieczystej lokalu wpisu o roszczenia Skarbu Państwa. Należy je przedłożyć w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Komandorska 16.

Informacja dla deweloperów

Obecnie zaświadczenia na wniosek są wydawane dla nieruchomości zabudowanych w 2020 roku lub później. Dotychczasowy użytkownik wieczysty gruntu lub podmiot prawy prowadzący inwestycję mieszkaniową może ubiegać się o wydanie zaświadczenia o przekształceniu. W tym celu należy:

 • złożyć pisemny wniosek zawierający postanowienie o oddaniu budynku do użytkowania
 • wnieść opłatę skarbową w wysokości 50 zł na konto Gminy Wrocław PKO BP SA nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Dane kontaktowe:

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. Kuźnicza 43-54, 50-138 Wrocław
tel. +48 71 799 69 00, +48 71 799 69 04, +48 71 799 69 07
e-mai: wsp@um.wroc.pl

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego