W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Pomoc publiczna

XML

Wydział Zarządzania Należnościami (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/221/3204)
Dział Ulg
ul. Kotlarska 41
I piętro, pok. 100 i 106
tel. + 48 71 777 70 76, 777 73 90, 777 73 16

Dział Ulg zajmuje się wspieraniem przedsiębiorstw inwestujących i tworzących nowe miejsca pracy na terenie Wrocławia.

W celu wspierania przedsiębiorczości Miasto oferuje pomoc publiczną w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/100/9263)

Do zadań Działu należy m.in.:

 • tworzenie programów w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez Miasto Wrocław
 • wspieranie prac komórek organizacyjnych Miasta w zakresie udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom,
 • sporządzanie i przekazywanie do odpowiednich organów sprawozdań zbiorczych w zakresie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom oraz sprawozdań o zaległych należnościach przedsiębiorców z tytułu świadczeń na rzecz sektora finansów publicznych,
 • opracowywanie zapytań do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w oparciu o materiały własne Zespołu jak i przedstawione przez komórki organizacyjne Miasta udzielające pomocy publicznej przedsiębiorcom.

Podstawowe informacje o pomocy państwa dla przedsiębiorców w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Pomocą publiczną jest transfer zasobów publicznych, o ile spełnione są łącznie następujące warunki:

 • transfer skutkuje dostarczeniem korzyści ekonomicznej na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, tj. stanowi świadczenie, którego przedsiębiorca nie mógłby uzyskać w normalnych warunkach rynkowych,
 • transfer jest selektywny, tj. uprzywilejowuje niektóre podmioty lub wytwarzanie niektórych dóbr,
 • transfer wpływa na konkurencję, tj. grozi jej zakłóceniem lub faktycznie ją zakłóca,
 • transfer ten wpływa na wymianę gospodarczą między krajami członkowskimi.

Do kluczowych aktów prawa UE oraz wytycznych formułowanych przez właściwe w tym zakresie organy UE należą w szczególności:

 1. Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz.Urz. C 209 z 27.07.2013;
 2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz. L 352/9 z 24.12.2013);
 3. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. L 352/9 z 24.12.2013);
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190/45 z dnia 28.06.2014 r.).