W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Opłata skarbowa

Wydział Podatków i Opłat

Zespół Opłaty Skarbowej
ul. W. Bogusławskiego 8, 10

Co podlega opłacie skarbowej

Opłacie skarbowej w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają:

  • czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek
  • wydawane na wniosek zaświadczenia
  • wydawane zezwolenia (pozwolenia, koncesje)
  • złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym

W przypadku dokonywanych ww czynności urzędowych zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej, jak każdego innego podatku, jest podatnik (wnioskodawca, inwestor). 

W przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury zobowiązany do zapłaty jest mocodawca i pełnomocnik lub przedsiębiorca i prokurent.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. znowelizowana ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa umożliwiła zapłatę podatku przez inne osoby niż podatnik, w tym przez małżonka podatnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę - bez ograniczenia kwotowego oraz do kwoty 1 000,00 zł - przez inne podmioty.

W takich przypadkach, jeżeli treść dowodu zapłaty nie budzi wątpliwości, co do przeznaczenia zapłaty na zobowiązanie podatnika uznaje się, że wpłata pochodzi ze środków podatnika (art. 62a o.p.).  

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej

Obowiązek powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury z chwilą złożenia tego dokumentu w organie administracji publicznej lub sądzie.

Wysokość opłaty skarbowej:

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość stawek tej opłaty, a także zwolnienia zostały określone w załączniku do ustawy.

Właściwość organów podatkowych:

Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonywania czynności urzędowych, wydania zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) jest organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibie organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), a w przypadku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury (wypisu, odpisu lub kopii) – organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.

Opłatę skarbową należną Gminie Wrocław można wpłacać:

  • na konto Gminy Wrocław w PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
  • w opłatomatach znajdujących się w budynkach Urzędu Miejskiego Wrocławia (szczegóły na stronie https://www.wroclaw.pl/oplatomaty-w-urzedach)
  • u inkasenta:
    Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. T. Kościuszki 131.

Dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej dowodem zapłaty, albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty*, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej. Dowód zapłaty albo jego uwierzytelnioną kopię pozostawia się w aktach sprawy. Dowód zapłaty opłaty skarbowej na żądanie podmiotu może zostać zwrócony po uprzednim zamieszczeniu na nim adnotacji określającej datę dokonania zgłoszenia albo złożenia wniosku lub pełnomocnictwa, potwierdzonej podpisem osoby zamieszczającej adnotację z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.
uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty – potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego oraz rzecznika patentowego kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego udzielenie im pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu i kopii.

Zwrot opłaty skarbowej

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.

Z wnioskiem o zwrot opłaty skarbowej winien zwrócić się podatnik (wnioskodawca, inwestor), a także pełnomocnik działający w jego imieniu jednakże zwrot opłaty skarbowej nastąpi na rzecz podatnika.

Od 1 stycznia 2016 r.  identyfikator podatkowy (PESEL dla osób fizycznych lub NIP dla pozostałych podmiotów) jest obligatoryjnym elementem podania w myśl art. 168 § 2 Ordynacji podatkowej. 

Zwrot opłaty skarbowej może zostać dokonany na rachunek bankowy wskazany we wniosku, gotówką we wszystkich oddziałach PKO BP, działających w granicach administracyjnych Wrocławia lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na wskazany adres, przy czym zgodnie z przepisami kwota zwrotu pomniejszana jest o koszty opłaty pocztowej (koszty porto).

Opis procedury związanej ze zwrotem opłaty skarbowej wraz z obowiązującymi wzorami druków (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8792/oplata-skarbowa-zlozenie-wniosku-o-zwrot-oplaty-skarbowej)

Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi po upływie pięciu lat licząc od końca roku w którym dokonano zapłaty opłaty.

Podstawowe akty prawne

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego