W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne


Informacja dla podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych, którzy nie otrzymali decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za okres 2023 r.


Wydział Podatków i Opłat 

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego(https://bip.um.wroc.pl/artykul/221/3205/wydzial-podatkow-i-oplat#pl)

Uwaga!

Informacje i deklaracje podatkowe należy składać osobiście w Centrum Obsługi Podatnika (https://bip.um.wroc.pl/contents/149) lub przesyłać na adres:
Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Podatków i Opłat
ul. W. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław

Podatnik:

Podatnikami podatku do nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
 • posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 5.

Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku

Przedmiot opodatkowania:

 1. grunty,  
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania:

 1. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
  Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się
 2. dla budowli lub ich części – 2 % ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego
 3. dla gruntów – powierzchnia tych gruntów

Wybrane definicje z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:

 • budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
 • budowla - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
 • powierzchnia użytkowa budynku lub jego części - powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe

Obowiązek podatkowy:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku:

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru.

Opis procedury wraz z obowiązującymi wzorami druków jest dostępny na stronie Podatek od nieruchomości - złożenie informacji IN-1 (osoby fizyczne) (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8849/podatek-od-nieruchomosci-zlozenie-informacji-in-1-osoby-fizyczne)

Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. 
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Prezydent w drodze decyzji.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Terminy płatności:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek od nieruchomości można wpłacać:

Informacja nt. rachunku bankowego:

W każdej decyzji, ustalającej wymiar podatku od nieruchomości lub wymiar podatku rolnego i leśnego, podany jest indywidualny numer rachunku bankowego założonego dla nieruchomości, której dotyczy dana decyzja (ciąg 6 lub 7 ostatnich cyfr numeru konta odpowiada numerowi ewidencyjnemu nieruchomości).

Wpłat można również dokonywać na na konto ogólne Gminy Wrocław, prowadzone dla zobowiązań podatkowych, w PKO Bank Polski S.A. nr 68 1020 5226 0000 6302 0417 4751 - wpłaty na to konto nie są jednak księgowane automatycznie, zatem prosimy o dokonywanie wpłat na indywidualne rachunki bankowe wskazane w decyzjach ustalających wymiar podatku."

Uwaga!

Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć, że chodzi o podatek od nieruchomości 
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata
 • starannie wpisać dane podatnika

W celu wspierania przedsiębiorczości Miasto oferuje pomoc publiczną w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
 3. Uchwała nr LIX/1546/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20.10.2022 r. sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 4. Uchwała nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9.12.2004 r. w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości. (tekst jednolity z 23 listopada 2017 r.)
 5. Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Uchwała nr XV/268/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3.09.2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia.
 7. Uchwała nr XIII/316/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła (tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2022 r.).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego