W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

XML

Treść

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. weszła w życie Uchwała XXI/560/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą Nr XXII/588/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2020 r. , która weszła w życie w dniu 6.05. 2020 r. i rozszerzyła katalog nieruchomości podlegających zwolnieniu o grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, a także uprościła zasady przyznawania zwolnień.

Prosimy o zapoznanie się z warunkami zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z pogorszeniem płynności finansowej oraz załącznikami do uchwały (załączniki edytowalne) są dostępne do pobrania ze strony Wyjaśnienia dla przedsiębiorców w sprawie stosowania zwolnień od podatku od nieruchomości od osób fizycznych w ramach Wrocławskiego Pakietu Pomocowego


Informacja dla podatników podatku od nieruchomości od osób fizycznych, którzy nie otrzymali decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości za okres 2020 r.


Wydział Podatków i Opłat 

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego  


Uwaga!

Informacje i deklaracje podatkowe należy składać osobiście w Centrum Obsługi Podatnika  lub przesyłać na adres:
Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Podatków i Opłat
ul. Bogusławskiego 8,10
50-031 Wrocław

Podatnik:
Podatnikami podatku do nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości,
 • posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Jeżeli przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu samoistnym, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości ciąży na posiadaczu samoistnym.

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się       w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub obiektu budowlanego ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach, z zastrzeżeniem ust. 5.

Jeżeli wyodrębniono własność lokali, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości od gruntu oraz części budynku stanowiących współwłasność ciąży na właścicielach lokali w zakresie odpowiadającym częściom ułamkowym wynikającym ze stosunku powierzchni użytkowej lokalu do powierzchni użytkowej całego budynku

Przedmiot opodatkowania:

 1. grunty,  
 2. budynki lub ich części,
 3. budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Podstawa opodatkowania:

 1. dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
  Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się
 2. dla budowli lub ich części – 2 % ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego
 3. dla gruntów – powierzchnia tych gruntów

Wybrane definicje z ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych:

 • budynek - obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
 • budowla- obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem
 • powierzchnia użytkowa budynku lub jego części- powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe

Obowiązek podatkowy:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku:

Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu wg ustalonego wzoru.

Opis procedury wraz z obowiązującymi wzorami druków dostępny jest TUTAJ

Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego, a także informować ten organ o zaistnieniu zmian w terminie 14 dni od ich powstania. Obowiązek ten dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. 
Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek, np. sprzedaż nieruchomości. Podatek od nieruchomości dla osób fizycznych ustala Prezydent w drodze decyzji.

Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie.

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

Terminy płatności:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada roku podatkowego.

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.
Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podatek od nieruchomości można wpłacać:

 • bez prowizji:Punktach Obsługi Bankowej PKO Bank Polski S.A. w Urzędzie Miejskim Wrocławia oraz w placówkach i filiach PKO Bank Polski S.A. na terenie Wrocławia
 • za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia (PLIP)
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • w placówkach bankowych na rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (dla każdej nieruchomości prowadzony jest indywidualny rachunek bankowy, którego sześć ostatnich cyfr odpowiada numerowi ewidencyjnemu nieruchomości) lub na konto ogólne Gminy Wrocław, prowadzone dla zobowiązań podatkowych, w PKO Bank Polski S.A. nr 68 1020 5226 0000 6302 0417 4751.

Uwaga!
Uiszczając podatek za pośrednictwem banku należy pamiętać, aby dokładnie wypełnić przelew:

 • zaznaczyć, że chodzi o podatek od nieruchomości 
 • oznaczyć okres (ratę), na który ma zostać zaksięgowana wpłata
 • starannie wpisać dane podatnika

W celu wspierania przedsiębiorczości Miasto oferuje pomoc publiczną w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych.

Podstawowe akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa.
 3. Uchwała nr XV/415/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21.11.2019 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 4. Uchwała nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9.12.2004 r. w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości.
 5. Uchwała nr II/8/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 6. Uchwała nr XV/268/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3.09.2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości powierzchni użytkowych lokali w ramach projektu intensyfikacji powstawania terenów zieleni w obrębie Miasta Wrocławia.
 7. Uchwała Nr XIII/316/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła.
Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. weszła w życie Uchwała XXI/560/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). Powyższa uchwała została zmieniona uchwałą Nr XXII/588/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 30 kwietnia 2020 r.  , która weszła w życie w dniu 6.05. 2020 r. i rozszerzyła katalog nieruchomości podlegających zwolnieniu o grunty, budynki i budowle zajęte na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, a także uprościła zasady przyznawania zwolnień.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane