W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zwolnienie od podatku od nieruchomości w związku z inwestycją w instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, rekuperator, gruntowy wymiennik ciepła, kolektor słoneczny

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Zarządzania Należnościami
Informacja

Miejsce składania wniosków:

UWAGA!!! Ze względu na sytuację związaną z pandemią Covid-19 godziny obsługi klientów uległy zmianie do odwołania:

 • Centrum Obsługi Podatnika - ul.Gabrieli Zapolskiej 2-4; pon.-pt w g.8.00-15.15 
 • Centrum Obsługi Podatnika - ul.Kotlarska 41; pon.-pt w g.8.00-15.15

Przedmiot zwolnienia:

Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków lub ich części położonych na terenie Wrocławia, do których podłączono trwale sprawną instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, rekuperator gruntowy wymiennik ciepła lub kolektor słoneczny. Wymienione instalacje muszą być co najmniej raz uruchomione i działać zgodnie z ich przeznaczeniem

Wyłączone ze zwolnienia są budynki lub ich części związane z prowadzeniem wielkopowierzchniowej działalności handlowej (łączna powierzchnia zajęta na działalność handlową lub związaną z działalnością handlową przekraczająca 400 m2).

Kto może złożyć zgłoszenie spełnienia warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości:

 • osoba fizyczna
 • osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą,
 • osoba fizyczna będąca wspólnikiem spółki w myśl kodeksu cywilnego
 • osoba prawna będąca podatnikiem podatku od nieruchomości na terenie Wrocławia do której to nieruchomość lub jej cześć podłączono instalację fotowoltaiczną (lub inne ww. źródła energii)

na której spoczywa obowiązek opłacania podatku od nieruchomości

Inwestycja, której dotyczy zwolnienie musi się znajdować na terytorium administracyjnym miasta Wrocław i należeć w części lub całości do powyżej wymienionych osób.

Warunki uzyskania zwolnienia:

Osoby, które podłączają budynek lub jego część do instalacji fotowoltaicznej (lub do innych ww. źródeł energii), mogą ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości. Aby uzyskać zwolnienie, spełnione muszą być następujące warunki:

 • Po 4 października 2019 roku zostały poniesione nakłady na instalację fotowoltaiczną (lub na inne ww. źródła energii) w wysokości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto. Nakładem jest wydatek na zakup instalacji i/lub jej montaż. Należy pamiętać, że liczy się data poniesienia wydatku (np. zapłaty za fakturę), a nie dzień zakupu czy dzień, w którym wykonano instalację. Jeżeli więc zakup nastąpił przed tą datą, ale zapłata kwoty min. 15 000, 00 zł brutto nastąpiła po 4 października 2019 roku, wówczas warunek został spełniony.
 • Należy uzyskać zaświadczenie o wpisaniu inwestycji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Zajmuje się tym Wydział Wody i Energii, a szczegółowe informacje o Planie Gospodarki niskoemisyjnej można uzyskać na stronie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wrocław (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/623/plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-wroclaw).
 • Złożyć zgłoszenie spełnienia warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości wraz z pozostałymi oświadczeniami, których wzory stanowią załączniki do UCHWAŁY NR XXXI/789/20 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 20 listopada 2020 r. (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/43269/Uchwala-XXXI_789_20).
 • Złożyć deklarację lub korektę deklaracji wraz ze zgłoszeniem oraz innymi dokumentami.
 • Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 roku. Całość dokumentacji składana jest w Centrum Obsługi Podatnika zlokalizowanym przy ul. Kotlarskiej 41 lub ul. Gabrieli Zapolskiej 2-4. Poza zgłoszeniem i oświadczeniami do deklaracji należy dołączyć dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na zakup i/lub montaż instalacji. Takim dokumentem może być np. faktura oraz potwierdzenie jej zapłaty.

Dokumenty do złożenia przy ubieganiu się o zwolnienie:

Każdy podatnik ubiegający się o zwolnienie składa:

 • zgłoszenie spełniania warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości - nie później niż do dnia 31.12.2023 roku (załącznik nr 1 do uchwały),
 • oświadczenie o podłączeniu i uruchomieniu instalacji oraz otrzymanym na ten cel dofinansowaniu ze środków publicznych (załącznik nr 2 do uchwały).

Jeżeli na terenie nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza, dodatkowo konieczne jest złożenie:

 • oświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie w bieżącym roku oraz w okresie dwóch lat poprzedzających bieżący rok podatkowy (załącznik nr 3 do uchwały),
 • formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • oświadczenia o nienaruszeniu ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, 2112 i 2401).

Ważne!

Działalność gospodarcza w tym przypadku to oferowanie towarów lub usług na rynku, na którym występuje konkurencja. Jeżeli podatnik wynajmuje np. pokój w domu mieszkalnym, uznawany jest za przedsiębiorcę i podlega zasadom pomocy publicznej.

Bardzo przydatne będą także dodatkowe oświadczenia i informacje, które ułatwią i przyspieszą weryfikację zgłoszenia, takie jak:

 • oświadczenie o sposobie wykorzystania nieruchomości (można je złożyć odręcznie dopisane na zgłoszeniu), np. że nieruchomość wykorzystywana jest wyłącznie na własne cele mieszkalne,
 • rzut budynku ze wskazaniem przeznaczenia powierzchni (przydatne jeżeli budynek wykorzystywany jest na różne rodzaje działalności),
 • oświadczenie o pochodzeniu środków, z których sfinansowano instalację (ze wskazaniem czy są to środki własne, kredyt, finansowanie ze środków publicznych, itd.).

Ważne!

Osoby fizyczne, niezależnie od tego czy prowadzą działalność gospodarczą, czy nie, składają zgłoszenie z załącznikami oraz Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz IN-1 wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2 i ZIN-3.

Okres uzyskania zwolnienia:

Zwolnienie udzielane jest na okres do 5 lat od roku następującego po roku, w którym zostały poniesione koszty instalacji. Zwolnienie może zakończyć się wcześniej, jeżeli budynek zostanie trwale odłączony od instalacji lub zostanie wyczerpany limit kosztów.

Ważne!
W sytuacji złożenia zgłoszenia w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, pamiętać należy, że w/w zwolnienie wchodzi w skład udzielonej pomocy publicznej de minimis. Jeśli wartość zwolnienia przekroczy wartość limitu tej pomocy, zwolnienie nie będzie udzielone.. Aktualny poziom pomocy udzielonej dla zainteresowanego podmiotu można sprawdzić na stronie SUDOP - Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta (https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary).

Wielkość Uzyskanego Zwolnienia zależy od: 

 • powierzchni użytkowej budynku podłączonego do instalacji fotowoltaicznej lub jego części zgłoszonej do zwolnienia, pomniejszonej o łączną powierzchnię wykorzystywaną na wielkopowierzchniową działalność handlową przekraczającą 400 m2 w tym także powierzchnię związaną z tą działalnością np. magazyn na towary/ wyroby do sprzedaży, dział księgowości księgujący sprzedaż, dział windykacji, hurtownie, wystawy sprzedażowe, działy handlowe;
 • stawek obowiązujących w danym roku podatkowym
 • wysokości poniesionych przez podatnika kosztów na zakup i/lub montaż instalacji fotowoltaicznej - maksymalna wielkość zwolnienia nie może przekroczyć połowy poniesionych kosztów inwestycji, tj. nakładów pomniejszonych o finansowanie uzyskane ze środków publicznych;
 • dostępnego limitu pomocy „de minimis” dla przedsiębiorcy z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych, w zależności od branży

Opłaty:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zgłoszenie spełniania warunków do zwolnienia od podatku od nieruchomości należy złożyć po wykonaniu i uruchomieniu instalacji, po jej całkowitym rozliczeniu (poniesieniu kosztów) i uzyskaniu potwierdzenia wpisu instalacji do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ważne!

Wnioski można składać maksymalnie do 31.12.2023 r. 

Tryb odwoławczy:

Brak

Podstawa prawna:

 1. Uchwała nr XIII/316/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 września 2019 r.;
 2. Uchwała nr XXXI/789/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2020 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego