W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Informujemy, że w dniu 20 października 2022 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w 2023 r. 
(https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66307/Uchwala-LIX_1546_22)

W 2023 roku zmienią się zasady zwolnień budynków lub ich części podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła. 
Zgodnie z uchwałą nr LIX/1545/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2022 r., nowe inwestycje oraz zgłoszenia  składane w 2023 r. mogą dotyczyć tylko budynków mieszkalnych (budynków lub ich części opodatkowanych stawką dla budynków mieszkalnych). Do zgłoszeń dokonanych na załączniku nr 1 do uchwały przed 1 stycznia 2023 r. zasady i warunki udzielania zwolnienia nie zmienią się.  


Przypominamy, że podstawy opodatkowania budowli podlegających amortyzacji (wartość początkową budowli) należy zgłaszać w deklaracji DN-1 co roku, bez względu na dokonane odpisy amortyzacyjne. 
Zasada ta wynika wprost z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym podstawą opodatkowania budowli jest wartość budowli na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne
W przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych jest to wartość budowli z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, zatem wartość ta również nie może być pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne (por. wyrok WSA w Rzeszowie z 21 lutego 2019 r. sygn. akt I SA/Rz 1222/18 
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/BA2642E705
oraz wyrok NSA z 3 marca 2021 r. sygn. akt III FSK 999/21)
https://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/9D1A62507C
Z kolei budowle, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, należy zgłaszać w deklaracji DN-1 wg wartości rynkowej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Wartość ta, do celów podatku od nieruchomości, nie ulega zmianie w latach następnych.


Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny.

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1
Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy nadal stosować formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Wrocławia. 
Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją załączników: ZDN-1 oraz ZDN-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).
W załączniku ZDN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - należy obecnie wykazać wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m.in. nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości.


Wydział Podatków i Opłat

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz Podatku od Środków Transportowych

Podatnik:

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania – obowiązek ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach; jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  • jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem – obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
  • ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Przedmiot opodatkowania:

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

Zwolnienia podatkowe:

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje zwolnienia od podatku od nieruchomości dla określonych:

 • podmiotów (zwolnienia podmiotowe, które wynikają z art. 7 ust. 2).
 • przedmiotów (zwolnienia przedmiotowe, które wynikają z art. 7 ust. 1)

Zwolnione od opodatkowania są m.in.:

 1. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 2. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
 3. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 4. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 5. żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
 6. prowadzący zakłady pracy chronionej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
 7. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 8. budynki gospodarcze lub ich części:
  • służące działalności leśnej lub rybackiej
  • położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej
  • zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
 9. grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody

Zwolnienia i ulgi z podatku od nieruchomości przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne przepisy.

Zwolnienie od podatku obiektów zabytkowych:

Zwolnieniu podlegają zabytkowe grunty i budynki z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnieniu nie podlegają zabytki, które wpisane są jedynie do gminnej ewidencji zabytków.

Ponadto nieruchomość musi spełniać łącznie 2 przesłanki wynikające z ustawy:

 1. Warunkiem koniecznym zwolnienia jest aby nieruchomość gruntowa lub budynek zostały wpisane indywidualnie do rejestru zabytków (rejestr zabytków miasta Wrocławia dostępny jest na stronie BIP – Rejestr zabytków nieruchomych). Wpis indywidualny to wpis do rejestru zabytków na mocy decyzji organu ochrony zabytków, z której wynika, że grunty oraz budynki podlegające zwolnieniu zostały jednostkowo objęte ochroną na mocy tej decyzji (np. każdy z budynków, który tworzy zespół architektoniczny).
 2. Nieruchomość zwolniona od opodatkowania musi być utrzymywana i konserwowana zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Warunek ten można potwierdzić przedstawiając zaświadczenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o utrzymaniu, konserwacji lub zagospodarowaniu gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków zgodnie z przepisami ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami.

Podstawa opodatkowania:

Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów - powierzchnia tych gruntów
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli natomiast budowla jest przedmiotem leasingu i odpisów dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. W przypadku kiedy od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy:

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia). 
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  przy czym pierwsza rata płatna jest w terminie do 31 stycznia, a następne do dnia 15 każdego miesiąca. 

Opis procedury wraz z obowiązującymi wzorami druków dostępny jest na stronie Deklaracja na podatek od nieruchomości (https://bip.um.wroc.pl/cases/content/8360)

Deklaracje na podatek od nieruchomości na lata 2010-2023

Stawki podatku od nieruchomości w latach 2008 - 2023:

Uwaga!

Zmianie uległy stawki podatku od nieruchomości na rok 2023.

 • Podatek od nieruchomości należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany pocztą.
 • Numer konta PKO BP S.A.  68 1020 5226 0000 6302 0417 4751 przeznaczony jest dla podatników składających deklarację po raz pierwszy.
 • Należy pamiętać o bezwzględnym obowiązku posługiwania się nowym oznaczeniem PKD według nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885).
 • Na stronie ZGKiKM można odszukać identyfikator geodezyjny działki po wybraniu "szukaj" (ikona lupy) i wpisaniu ulicy oraz numeru domu. Identyfikator działki jest dostępny - po wybraniu działki na mapie - w oknie Informacja o obiekcie w części OSNOWA/EGIB.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego