W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Podatnicy podatku od nieruchomości, którzy podłączą swój budynek lub jego część do instalacji fotowoltaicznej mogą skorzystać ze zwolnienia od podatku. 
Najczęściej zadawane pytania w sprawie fotowoltaiki i zwolnień od podatku od nieruchomości 
Dodatkowe informacje o instalacjach fotowoltaicznych


Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2020 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego opublikowana została uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 1 grudnia 2020 r. poz. 6531).
Zmianie uległy stawki podatku od nieruchomości w 2021 r. 
Więcej na temat wysokości stawek podatkowych


Zwolnienie od podatku od nieruchomości w 2021 r. dla przez przedsiębiorców i NGO, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (wirusa SARS-CoV-2). 

W I półroczu 2021 r. możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku COVID-19 przy spełnieniu tych samych warunków jak w 2020 r. W tej sprawie Rada Miejska Wrocławia podjęła 14 stycznia 2021 r. uchwałę Nr XXXIII/834/21. Wraz z deklaracją na 2021 r. należy złożyć korektę deklaracji od lipca 2021 r. tj. za okres, w którym nie będzie obowiązywać zwolnienie
Przykładowa deklaracja DN-1 za 2021 r. i korekta deklaracji DN-1 od lipca 2021 r. 


Prosimy o zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (https://bip.um.wroc.pl/artykul/378/45081/odpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania-przedsiebiorcow-ktorzy-chca-skorzystac-ze-zwolnienia-od-podatku-od-nieruchomosci-z-powodu-covid-19) oraz załącznikami do uchwały (załączniki edytowalne są dostępne do pobrania na stronie BIP z deklaracją DN-1 na 2021 r. (https://bip.um.wroc.pl/artykul/378/49001/deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci-na-2021-rok)).


Od 1 lipca 2019 r. zmieniły się zasady składania deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny.

Ministerstwo Finansów opublikowało nowe formularze deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych DN-1
Nowe formularze należy stosować do spraw, w których obowiązek złożenia deklaracji lub korekty powstał po 30 czerwca 2019 r. W pozostałych sprawach należy nadal stosować formularze, które wynikają z uchwał Rady Miejskiej Wrocławia. 
Przypominamy o obowiązku składania wraz z deklaracją załączników: ZDN-1 oraz ZDN-2 (tylko w przypadku zadeklarowania w deklaracji zwolnienia od podatku).
W załączniku ZDN-1 - Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - należy obecnie wykazać wszystkie budowle zgłoszone w deklaracji z podaniem m.in. nazwy budowli, numeru inwentarzowego, położenia oraz wartości.


Wydział Podatków i Opłat
Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz Podatku od Środków Transportowych

Podatnik:
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania – obowiązek ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach; jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  - jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem – obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.


Przedmiot opodatkowania:
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

z wyjątkiem wymienionych w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
oraz zwolnionych na podstawie:


Zwolnienia podatkowe:
Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych przewiduje zwolnienia od podatku od nieruchomości dla określonych:

 • podmiotów (zwolnienia podmiotowe, które wynikają z art. 7 ust. 2).
 • przedmiotów (zwolnienia przedmiotowe, które wynikają z art. 7 ust. 1)


Zwolnione od opodatkowania są m.in.:

 1. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 2. nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
 3. grunty, budynki lub ich części zajęte wyłącznie na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, oraz grunty zajęte trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i młodzieży,
 4. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową,
 5. żłobki i kluby dziecięce oraz prowadzące je podmioty, w zakresie nieruchomości zajętych na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
 6. prowadzący zakłady pracy chronionej zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych
 7. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
 8. budynki gospodarcze lub ich części:
  – służące działalności leśnej lub rybackiej
  – położone na gruntach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej
  – zajęte na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej
 9. grunty położone na obszarach objętych ochroną ścisłą, czynną lub krajobrazową, a także budynki i budowle trwale związane z gruntem, służące bezpośrednio osiąganiu celów z zakresu ochrony przyrody – w parkach narodowych oraz w rezerwatach przyrody


Zwolnienia i ulgi z podatku od nieruchomości przyznane kościołom i związkom wyznaniowym regulują odrębne przepisy.

Zwolnienie od podatku obiektów zabytkowych:
Zwolnieniu podlegają zabytkowe grunty i budynki z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Zwolnieniu nie podlegają zabytki, które wpisane są jedynie do gminnej ewidencji zabytków.

Ponadto nieruchomość musi spełniać łącznie 2 przesłanki wynikające z ustawy:

 1. Warunkiem koniecznym zwolnienia jest aby nieruchomość gruntowa lub budynek zostały wpisane indywidualnie do rejestru zabytków (rejestr zabytków miasta Wrocławia dostępny jest na stronie BIP – Rejestr zabytków nieruchomych). Wpis indywidualny to wpis do rejestru zabytków na mocy decyzji organu ochrony zabytków, z której wynika, że grunty oraz budynki podlegające zwolnieniu zostały jednostkowo objęte ochroną na mocy tej decyzji (np. każdy z budynków, który tworzy zespół architektoniczny).
 2. Nieruchomość zwolniona od opodatkowania musi być utrzymywana i konserwowana zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Warunek ten można potwierdzić przedstawiając zaświadczenie Miejskiego Konserwatora Zabytków, który na podstawie Porozumienia nr 10 z dnia 5 września 2011 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 202, poz. 3506) wydaje zaświadczenia o utrzymaniu, konserwacji lub zagospodarowaniu gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków zgodnie z przepisami ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami w celu uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Podstawa opodatkowania:
Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów - powierzchnia tych gruntów
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne , a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli natomiast budowla jest przedmiotem leasingu i odpisów dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. W przypadku kiedy od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia). 
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  przy czym pierwsza rata płatna jest w terminie do 31 stycznia, a następne do dnia 15 każdego miesiąca. 

Opis procedury wraz z obowiązującymi wzorami druków dostępny jest na stronie Deklaracja na podatek od nieruchomości (https://bip.um.wroc.pl/cases/content/8360)

Deklaracje na podatek od nieruchomości na lata 2010-2021

Stawki podatku od nieruchomości w latach 2008 - 2021:

 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2008 określa uchwała nr XV/358/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6.12.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.12.2007 r. Nr 300, poz. 4059).

 • Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na 2008 r. zostały określone w uchwale nr XV/359/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6.12.2007 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.12.2007 r. Nr 300, poz. 4060).
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2009 określa uchwała nr XXVII/953/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.12.2008 r. Nr 320, poz. 4085).
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na 2009 r. zostały określone w uchwale nr XXVII/954/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27.11.2008 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.12.2008 r. Nr 320, poz. 4086).
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2010 określa uchwała nr XLII/1291/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  03.12.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.12.2009r. Nr 213, poz. 4033).
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na 2010 r. zostały określone w uchwale nr XLII/1293/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3.12.2009 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.12.2009 r. Nr 215, poz. 4116).
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2011 określa uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 06.12.2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na 2011 r. zostały określone w uchwale nr II/10/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 06.12.2010 roku.
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012 określa uchwała nr XIX/391/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 01.12.2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na 2012 r. zostały określone w uchwale nr XIX/390/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 01.12.2011 roku.
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2013 - 2015 określa uchwała nr XXXV/757/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29.11.2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na rok 2013 - 2015  zostały określone w uchwale nr XXXV/756/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29.11.2012 roku.
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2016 określa uchwała nr XVIII/330/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26.11.2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na rok 2016 zostały określone w uchwale nr XVIII/331/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26.11.2015 roku.
 • Stawki podatku od nieruchomości na lata 2017 - 2018 określa uchwała nr XXXII/663/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.11.2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na rok 2017 zostały określone w uchwale nr XXXII/664/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.11.2016 roku.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na rok 2018 zostały określone w uchwale nr XLVIII/1121/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23.11.2017 r. w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 określa uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22.11.2018 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na rok 2019 zostały określone w uchwale nr II/8/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22.11.2018 roku w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020 określa uchwała nr XV/415/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21.11.2019 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości obowiązujące od 1 lipca 2019 r. określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. U. poz. 1104)
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2021 określa uchwała nr XXXI/790/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20.11.2020 r. sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości. 


Uwaga!


 • Zmianie uległy stawki podatku od nieruchomości na rok 2021.
 • Podatek od nieruchomości należy wpłacać na indywidualny numer rachunku bankowego otrzymany pocztą.
 • Numer konta PKO BP S.A.  68 1020 5226 0000 6302 0417 4751 przeznaczony jest dla podatników składających deklarację po raz pierwszy.
 • Należy pamiętać o bezwzględnym obowiązku posługiwania się nowym oznaczeniem PKD według nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz. U. nr 251, poz. 1885)
 • Na stronie ZGKiKM można odszukać identyfikator geodezyjny działki po wybraniu "szukaj" (ikona lupy) i wpisaniu ulicy oraz numeru domu. Identyfikator działki jest dostępny - po wybraniu działki na mapie - w oknie Informacja o obiekcie w części OSNOWA/EGIB.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane