Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Wydział Podatków i Opłat
Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz Podatku od Środków Transportowych
ul. W. Bogusławskiego 8, 10,

 • Sekcja Wymiaru Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych
  I piętro, pok. 124, 125
  II piętro, pok. 203
  tel.+48 71 777 70 17, 777 70 25, 777 71 58, 777 71 59, 777 71 67, 777 82 35

Podatnik:
Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych, stanowiących odrębny przedmiot opodatkowania – obowiązek ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach; jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  - wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
  - jest bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem – obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (obecnie Agencja Nieruchomości Rolnych) i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

Przedmiot opodatkowania:
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty,
 • budynki lub ich części,
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

z wyjątkiem wymienionych w art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.), a także zwolnionych na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, oraz Uchwały Nr XXXI/2267/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie innych zwolnień od podatku od nieruchomości - TEKST JEDNOLITY z 23 listopada 2017 r.  oraz uchwał w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach programów pomocowych.

Podstawa opodatkowania:
Podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów - powierzchnia tych gruntów
 • dla budynków lub ich części - powierzchnia użytkowa,
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej- wartość , o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, nie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne , a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych- ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego. Jeżeli natomiast budowla jest przedmiotem leasingu i odpisów dokonuje korzystający, w przypadku jej przejęcia przez właściciela, do celów określenia podstawy opodatkowania przyjmuje się wartość początkową przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, zaktualizowaną i powiększoną o dokonane ulepszenia oraz niepomniejszoną o spłatę wartości początkowej. W przypadku kiedy od budowli lub ich części nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych, podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa określona przez podatnika na dzień powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy:
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli okolicznością, od której jest uzależniony obowiązek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego części, obowiązek podatkowy powstaje z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa została zakończona albo w którym rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ich ostatecznym wykończeniem. Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło to zdarzenie. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku odpowiednio skorygować deklaracje (w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia). 
Obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości należy wpłacać bez wezwania na rachunek budżetu właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego,  przy czym pierwsza rata płatna jest w terminie do 31 stycznia, a następne do dnia 15 każdego miesiąca. 

Opis procedury wraz z obowiązującymi wzorami druków dostępny jest TUTAJ

Deklaracje na podatek od nieruchomości na lata 2010-2019

Stawki podatku od nieruchomości w latach 2008 - 2019:

 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2008 określa uchwała nr XV/358/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6.12.2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.12.2007 r. Nr 300, poz. 4059).
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na 2008 r. zostały określone w uchwale nr XV/359/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6.12.2007 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 17.12.2007 r. Nr 300, poz. 4060).
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2009 określa uchwała nr XXVII/953/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27.11.2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek od podatku od nieruchomości (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.12.2008 r. Nr 320, poz. 4085).
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na 2009 r. zostały określone w uchwale nr XXVII/954/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27.11.2008 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.12.2008 r. Nr 320, poz. 4086).
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2010 określa uchwała nr XLII/1291/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  03.12.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.12.2009r. Nr 213, poz. 4033).
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na 2010 r. zostały określone w uchwale nr XLII/1293/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 3.12.2009 r. (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15.12.2009 r. Nr 215, poz. 4116).
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2011 określa uchwała nr II/9/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 06.12.2010 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na 2011 r. zostały określone w uchwale nr II/10/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 06.12.2010 roku.
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2012 określa uchwała nr XIX/391/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 01.12.2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na 2012 r. zostały określone w uchwale nr XIX/390/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 01.12.2011 roku.
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2013 - 2015 określa uchwała nr XXXV/757/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29.11.2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na rok 2013 - 2015  zostały określone w uchwale nr XXXV/756/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29.11.2012 roku.
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2016 określa uchwała nr XVIII/330/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26.11.2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na rok 2016 zostały określone w uchwale nr XVIII/331/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26.11.2015 roku.
 • Stawki podatku od nieruchomości na lata 2017 - 2018 określa uchwała nr XXXII/663/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.11.2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na rok 2017 zostały określone w uchwale nr XXXII/664/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24.11.2016 roku.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na rok 2018 zostały określone w uchwale nr XLVIII/1121/17 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23.11.2017 r. w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Stawki podatku od nieruchomości na rok 2019 określa uchwała nr II/7/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22.11.2018 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
  - Wzory formularzy w podatku od nieruchomości na rok 2019 zostały określone w uchwale nr II/8/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22.11.2018 roku w sprawie wzorów formularzy informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz ich formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej


Uwaga!

Zmianie uległy stawki podatku od nieruchomości na rok 2019.

Proszę pamiętać o bezwzględnym obowiązku posługiwania się nowym oznaczeniem PKD według nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. (Dz.U. nr 251, poz. 1885)

UWAGA!
Kataster - link do strony internetowej, gdzie można, wpisując adres nieruchomości odszukać identyfikator geodezyjny działki. Dostęp do wyszukiwarki map nie wymaga logowania.

Strona z prawej strony posiada menu, które pozwala na wyszukiwanie działek m.in. po ich numerach lub adresie. 

Podatek od nieruchomości można wpłacić:

Uwaga!!!
Numer konta podany w deklaracji dotyczy podatników, którzy dotychczas nie składali deklaracji na podatek od nieruchomości.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij