W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Dotacje dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne spoza sektora finansów publicznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dofinansowania, dotacje, zapomogi, stypendia
Komórka odpowiedzialna Wydział Finansów Oświatowych
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydziału Finansów Oświatowych
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
Kancelaria, IV piętro, pok. 439

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wniosek o przyznanie dotacji dla szkoły/placówki prowadzonej przez osoby fizyczne i prawne inne niż JST składa osoba prowadząca szkołę/placówkę, która  posiada aktualne zaświadczenie o wpisie danej szkoły do ewidencji szkół i placówek, prowadzonym w Wydziale Finansów Oświatowych UMW.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7.45–15.45

Uwagi:

 • Wniosek o przyznanie dotacji dla szkoły/placówki składa osoba prowadząca szkołę/placówkę, która posiada aktualne zaświadczenie o wpisie danej szkoły do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej w Departamencie Edukacji UMW.
 • Dotacja dla niepublicznej szkoły/placówki przysługuje na każdego ucznia i obliczana jest na podstawie informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów sporządzanej wg stanu na pierwszy roboczy dzień miesiąca, a w przypadku szkół ponadpodstawowych w których nie jest realizowany obowiązek nauki obliczana jest również na podstawie informacji o frekwencji, która potwierdza liczbę uczniów uczęszczających na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w miesiącu poprzednim. Informacja miesięczna oraz informacja o frekwencji składane są przez podmioty dotowane w terminie do 7 dnia każdego miesiąca, z tym, że w grudniu do 3 grudnia.
 • Dane ujęte w informacji miesięcznej, informacji o frekwencji oraz dane o uczniach (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania) organ prowadzący rejestruje w systemie elektronicznym, wskazanym przez Gminę Wrocław.
 • Wydruk informacji miesięcznej, informacji o frekwencji podpisuje osoba prowadząca (zgodnie z reprezentacją w odpowiednim rejestrze) lub osoba przez niego upoważniona. 
 • Dotacja dla publicznego i niepublicznego liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej przysługuje na ucznia, który uzyskał świadectwo dojrzałości lub certyfikat kwalifikacji zawodowej, lub dyplom zawodowy i wypłacana jest jednorazowo na rachunek bankowy szkoły w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę zaświadczenia OKE oraz kopii świadectwa ukończenia szkoły.
 • Publiczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują dotacje na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczył w tym kursie oraz na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji. Niepubliczne szkoły ponadpodstawowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe otrzymują dotacje na każdego słuchacza kursu kwalifikacyjnego, który zdał egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji.
 • Każda szkoła/placówka otrzymująca dotacje winna mieć odrębny rachunek bankowy szkoły/placówki, na który przekazywana jest dotacja podmiotowa (nie może to być prywatny rachunek osoby prowadzącej). W przypadku natomiast funkcjonowania zespołu szkół, powołanego przez osobę prowadzącą do celów organizacyjnych istnieje możliwość posługiwania się jednym, wspólnym rachunkiem bankowym dla wszystkich szkół w zespole. Każda zmiana rachunku bankowego wymaga pisemnego potwierdzenia tego faktu przez osobę prowadzącą szkołę/placówkę;
 • Dotacje dla szkół i placówek publicznych i niepublicznych przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na pokrycie wydatków zgodnych z art. 35 ustawy z dni 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.
 • Otrzymaną dotację, osoba prowadząca szkołę winna rozliczyć.
  Wzór rozliczenia dotacji określa uchwała nr LXII/1446/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 4598)
 • Wszystkie szkoły i placówki oświatowe obowiązuje ustawa o systemie informacji oświatowej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. z 2017, poz. 2159, z późn. zm.).

Zestawienie stawek dotacji podmiotowych udzielanych przez Miasto Wrocław

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów

Wskaźniki zwiększające

Opłaty:
Brak

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o dotacje należy złożyć w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji – dotyczy niepublicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, innych form wychowania przedszkolnego, szkół  z uprawnieniami szkoły publicznej i placówek o których mowa w art. 1 pkt. 7 i 8 ustawy – Prawo oświatowe oraz publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych prowadzących KKZ (załącznik 1)
 2. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy szkoły/placówki, z tym że części za styczeń i za grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia 20 stycznia oraz do dnia 15 grudnia roku budżetowego.
 3. W terminie do 7 dnia każdego miesiąca, z tym, że w grudniu do 3 grudnia należy dostarczyć informację miesięczną (załącznik nr 2) oraz w przypadku szkół dla dorosłych również informację o frekwencji (załącznik nr 3).
 4. W terminie do 7 dnia roboczego miesiąca, w którym trwa kurs kwalifikacyjny prowadzony przez publiczną szkołę ponadpodstawową należy - złożyć informację o słuchaczach, którzy uczestniczyli w kursie (załącznik 4a).
 5. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia przez okręgową komisję egzaminacyjną wyników egzaminu zawodowego, osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę ponadpodstawową, w której zorganizowany był KKZ powinna złożyć informację o słuchaczach kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji – dotyczy publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych.
 6. W terminie 12 miesięcy od  dnia, w którym uczeń ukończył szkołę w publicznym lub niepublicznym liceum ogólnokształcącym, branżowej szkole II stopnia lub w szkole policealnej - należy złożyć informację o uczniach, którzy uzyskali odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe (załącznik nr 4). Do informacji dołącza się dokumenty o których mowa w art. 33 ust. 1 pkt. 3 lit. a i b ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. liceum ogólnokształcącego, branżowej szkoły II stopnia lub szkoły policealnej

 

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Podstawa prawna:


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie dotacji na rok (załącznik 1)
 • Wniosek o przyznanie dotacji na KKZ (załącznik 1a)
 • Informacja miesięczna o aktualnej liczbie uczniów (załącznik 2)
 • Informacja o frekwencji (załącznik 3)
 • Informacja o uczniach - OKE (załącznik nr 4)
 • Informacja o słuchaczach, którzy uczestniczyli w KKZ w publicznej szkole ponadpodstawowej (załącznik nr 4a)
 •  Informacja o słuchaczach KKZ, którzy zdali egzamin zawodowy w zakresie danej kwalifikacji w publicznych i niepublicznych szkołach ponadpodstawowych
  (załącznik 4b)
 • Korekta informacji miesięcznej o aktualnej liczbie uczniów (załącznik 5)
 • Korekta informacji o frekwencji (załącznik 6)
 • Rozliczenie dotacji podmiotowych (załącznik 7)
 • Rozliczenie dotacji – uczniowie OKE (załącznik 8)
 • Rozliczenie dotacji za KKZ (załącznik nr 9)
 • Rozliczenie dotacji dot. uczniów i wychowanków posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczestników zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz uczniów oddziałów integracyjnych (załącznik nr 10)

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii Wydziału Finansów Oświatowych pok. 439.

Załączniki

Załącznik 1 docx, 39 kB
Załącznik 2 docx, 35 kB
Załącznik 3 docx, 26 kB
Załącznik 4 docx, 27 kB
Załącznik 5 docx, 35 kB
Załącznik 6 docx, 26 kB
Załącznik 7 xlsx, 20 kB
Załącznik 8 xlsx, 16 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego