W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Podatek leśny

Wydział Podatków i Opłat

Dział Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego

Podatnik:

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są:

 • właścicielami lasów
 • posiadaczami samoistnymi lasów
 • użytkownikami wieczystymi lasów
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Podstawa opodatkowania:

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ustalaną na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych, stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50 %

Stawki podatku leśnego na 2023 rok:

 • 71,0996 zł - za 1 ha lasu,
 • 35,5498 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Stawki podatku leśnego w latach 2017 - 2022:

2017:

 • 42,0222 zł - za 1 ha lasu
 • 21,0111 zł - za 1 ha lasów ochronnych

2018:

 • 43,3532 zł - za 1 ha lasu
 • 21,6766 zł - za 1 ha lasów ochronnych

2019:

 • 42,2356 zł - za 1 ha lasu
 • 21,1178 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

2020:

 • 42,7328 zł - za 1 ha lasu,
 • 21,3664 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

2021:

 • 43,3048 zł - za 1 ha lasu,
 • 21,6524 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

2022:

 • 46,6972 zł - za 1 ha lasu,
 • 23,3486 zł - za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych

Obowiązek podatkowy:

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć informację o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru.

Informacje składa się organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian stanu faktycznego.

Osobom fizycznym, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego dotyczący przedmiotów opodatkowania położonych na terenie tej samej gminy, wysokość należnego zobowiązania podatkowego pobieranego w formie łącznego zobowiązania pieniężnego ustala organ podatkowy w jednej decyzji (nakazie płatniczym).

Opis procedury (dot. osób fizycznych) wraz z obowiązującymi wzorami druków dostępny jest na stronie Podatek leśny – złożenie informacji (osoby fizyczne) (strona https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8847/podatek-lesny-zlozenie-informacji-osoby-fizyczne)

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa są obowiązane składać deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru.

Deklarację składa się w terminie do 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian stanu faktycznego należy skorygować deklaracje na podatek leśny w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

Deklaracje na podatek leśny na lata 2014-2023

Opis procedury (dot. osób prawnych) wraz z obowiązującymi wzorami druków dostępny jest na stronie Podatek rolny – złożenie deklaracji (osoby prawne) (strona https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8852/podatek-rolny-zlozenie-deklaracji-osoby-prawne)

UWAGA:
Obowiązek składania informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień na mocy przepisów ustawowych.

Terminy płatności:

 • 15 marca

 • 15 maja

 • 15 września

 • 15 listopada roku podatkowego

Z dniem 1 stycznia 2016 roku, osobom fizycznym, nie są wydawane i doręczane decyzje dotyczące podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego, jeśli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekracza określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru (obecnie jest to kwota 8,80 zł). W takim przypadku zobowiązanie podatkowe nie powstanie – podatek nie będzie należny (pobierany).

Natomiast osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są obowiązane – bez wezwania – wpłacać w terminach do 15 dnia każdego miesiąca należny podatek. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, terminem płatności jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Jeżeli kwota podatku leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego nie przekroczy 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podatek leśny można uiścić:

 • bez prowizji w placówkach i filiach PKO Bank Polski S.A na terenie Wrocławia
 • za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Płatniczej Wrocławia (PLIP)
 • za pośrednictwem bankowości elektronicznej
 • w placówkach bankowych na rachunek bankowy wskazany w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (dla każdej nieruchomości prowadzony jest indywidualny rachunek bankowy, którego sześć ostatnich cyfr odpowiada numerowi ewidencyjnemu nieruchomości) lub na konto ogólne Gminy Wrocław, prowadzone dla zobowiązań podatkowych, w PKO Bank Polski S.A. nr 68 1020 5226 0000 6302 0417 4751.

Podstawa prawna:

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego