W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej i pozbywanie się nieczystości ciekłych

Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, co wynika z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach .

Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Nadzór nad realizacją obowiązku w zakresie przyłączenia nieruchomości do sieci sprawuje prezydent miasta, który w przypadku uchylania się od obowiązku ma uprawnienia do wydania decyzji nakazującej jego wykonanie. Wykonywanie decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ponadto osoby, które nie wykonują tego obowiązku, podlegają karze grzywny, a postępowanie w sprawie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Koszty podłączenia do sieci kanalizacyjnej pokrywa właściciel nieruchomości. Miasto Wrocław udziela jednak bezzwrotnej dotacji  (https://bip.um.wroc.pl/cases/content/8387) na prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości będących w użytkowaniu osób fizycznych. Maksymalna kwota dotacji to 50 % udokumentowanych i poniesionych kosztów (faktury lub rachunki) na ten cel, nie więcej niż 2 tys. zł brutto. W przypadku pozostałych podmiotów, nie będących osobami fizycznymi, dotacja przyznawana jest do 50% kosztów realizacji zadania. 

W przypadku kiedy sieć kanalizacyjna nie istnieje, nieruchomość należy wyposażyć w szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku użytkowania zbiornika bezodpływowego należy zawrzeć pisemną umowę z przedsiębiorcą (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/374/8454) posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wrocław oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania zbiornika bezodpływowego. W przypadku nieruchomości zamieszkałych lub użytkowanych, zbiorniki bezodpływowe należy opróżniać z częstotliwością dostosowaną do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiorników, jednak nie rzadziej niż 1 raz na trzy miesiące. Dopuszcza się mniejszą częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych niż 1 raz na trzy miesiące w przypadku, gdy udokumentowane zużycie wody do celów bytowych z okresu ostatnich 3 miesięcy będzie mniejsze niż 75% pojemności zbiornika bezodpływowego. Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się na podstawie zużycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - zgodnie ze przeciętnymi normami zużycia wody, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów. Dopuszcza się zmniejszenie ilości wywożonych nieczystości ciekłych o ilość bezpowrotnie zużytej wody, która nie została odprowadzona do zbiornika (np. zużyta do podlewania ogrodu, napełnienia basenu), gdy jej wielkość zostanie ustalona na podstawie odrębnego licznika. 

W przypadku użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o tym, że oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/d, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód wymagają zgłoszenia ((https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/5956/zgloszenie-instalacji-wprowadzajacych-scieki-do-wod-lub-do-ziemi-z-ktorych-emisja-nie-wymaga-pozwolenia-przydomowe-oczyszczalnie-sciekow-o-przepustowosci-do-5m3-na-dobe) w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Ponadto należy zawrzeć pisemną umowę z przedsiębiorcą (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/374/8454) posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Wrocław oraz przechowywać dowody potwierdzające wykonanie przez przedsiębiorcę usługi opróżniania osadników. W przypadku nieruchomości zamieszkałych lub użytkowanych, nieczystości ciekłych gromadzonych w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się z częstotliwością określoną w instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, a w przypadku  braku tej instrukcji nie rzadziej niż 1 raz na rok.

Właściciele lub użytkownicy nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków poprzez okazanie:

  1. umowy z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości na terenie Wrocławia oraz
  2. rachunków, faktur, paragonów lub innych dokumentów wystawionych każdorazowo przez przedsiębiorcę po wykonaniu usługi, na których wskazana będzie co najmniej informacja o ilości odebranych nieczystości ciekłych i adresie nieruchomości.
Właściciele nieruchomości są obowiązani do zachowania powyższych dokumentów przez okres 12 miesięcy oraz okazania ich pracownikom Urzędu Miejskiego lub Straży Miejskiej uprawnionym do kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku. Kontrole dokumentów będą przeprowadzane z częstotliwością co najmniej raz na dwa lata.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego