W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zintegrowany system do gospodarowania odpadami komunalnymi we Wrocławiu (OWG) 

Wypełnij i złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - kreator deklaracji: https://deklaracje-odpady.um.wroc.pl/

oraz skorzystaj z dostępnych e-usług:

 • e-zgłoszenie - zgłoś miejsce gromadzenia odpadów niebezpiecznych (https://powiadomienie-odpady.um.wroc.pl/)
 • e-reklamacja - zgłoś nieprawidłowości związane z odbiorem odpadów (https://reklamacja-odpady.um.wroc.pl/)
 • e-status - zapytaj o stan realizacji sprawy zarejestrowanej poprzez system OWG (https://status-odpady.um.wroc.pl/)

Filmy instruktażowe


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Rada Miejska Wrocławia przyjęła pakiet niżej wymienionych uchwał regulujących obszar gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Wrocławia:

 1. Uchwała nr LXIII/1631/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawek tej opłaty (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66840/), 

 2. Uchwała nr LXIII/1627/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektroniczne (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66836/),

 3. Uchwała nr LXIII/1630/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66839/),

 4. Uchwała Nr LXIII/1628/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwalę nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66837/),

 5. Uchwała nr XXV/672/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42247/),

 6. Uchwała nr LXIII/1629/22 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/671/20 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/66838/);

 7. Uchwała nr XXV/671/20 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/42246/Uchwala-XXV_671_20).

Od 1 lutego 2023 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w przypadku nieruchomości zamieszkałych i tzw. nieruchomości mieszanych, tj. w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych – zmianie ulega także metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nieruchomości zamieszkałe

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obliczana jest jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty w wysokości 41,24 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka podwyższona opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 82,48 zł za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość. 

np. dla nieruchomości, w której zamieszkują 2 osoby wysokość opłaty wynosi: 2 x 41,24 zł = 82,48 zł,  a  w przypadku braku selektywnego zbierania odpadów 2 x 82,48 zł = 164,96 zł

Ulga dla członków rodzin wielodzietnych

Właściciele nieruchomości, na której zamieszkują członkowie rodziny wielodzietnej tj.:  rodzic/rodzice lub małżonek rodzica oraz co najmniej troje dzieci, mogą być zwolnieni z części miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie to ustala się w części stanowiącej 40% obliczonej opłaty i przysługuje gdy wysokość opłaty przypadającej na rodzinę wielodzietną przekracza kwotę 164,96 zł.

np. wysokość opłaty dla rodziny 5 osobowej ( rodzice + 3 dzieci) wynosi: 41,24 zł  x 5 os. = 206,20 zł - 40% ulgi tj. 123,72 zł.

Zwolnienie to ma charakter fakultatywny. Właściciele nieruchomości, w których zamieszkują członkowie rodzin wielodzietnych, chcący skorzystać  z tego zwolnienia, powinni złożyć nową deklarację. W przypadku rodzin wielodzietnych zamieszkujących budynki wielolokalowe, należy złożyć  stosowną informację/oświadczenie u administratora/zarządcy/właściciela budynku wielolokalowego.   

Zgodnie z ustawą z dnia  5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744 ze zm.) członkami rodziny wielodzietnej są:

 1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1006).

Nieruchomości niezamieszkałe:

Nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych i wynoszą:

Pojemność pojemnika/worka Stawka opłaty przy selektywnej zbiórce odpadów
za jednokrotne opróżnienie pojemnika
Stawka opłaty podwyższonej  przy braku  selektywnej zbiórki odpadów
za jednokrotne opróżnienie pojemnika
worek o pojemności 80 litrów 13,33 zł 26,66 zł
worek o pojemności 120 litrów 20,00 zł 40,00 zł
pojemnik o pojemności 0,06 m³ 10,00 zł 20,00 zł
pojemnik o pojemności 0,08 m³ 13,33 zł 26,66 zł
pojemnik o pojemności 0,12 m³ 20,00 zł 40,00 zł
pojemnik o pojemności 0,24 m³ 40,00 zł 80,00 zł
pojemnik o pojemności 0,36 m³ 60,00 zł 120,00 zł
pojemnik o pojemności 0,66 m³ 109,99 zł 219,98 zł
pojemnik o pojemności 1,10 m³ 183,32 zł  366,64 zł
pojemnik o pojemności 7,00 m³ 1166,59 zł 2333,18 zł
pojemnik o pojemności 10,00 m³ 1666,56 zł 3333,12 zł
pojemnik o pojemności 16,00 m³ 2666,50 zł 5333,00 zł


Właściciele nieruchomości niezamieszkałych/mieszanych zobowiązani są do określania  ilości i pojemności pojemników  zgodnie z § 14  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia, który stanowi o minimalnych normach pojemności pojemników/worków, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.  Zadeklarowane ilości i wielkości pojemników nie mogą być mniejsze niż określone w Regulaminie i tak np.

 • dla nieruchomości na których świadczona jest praca (biura, sklepy) – 15 l na pracownika,
 • dla hotelu, hostelu, motelu lub pensjonatu – 15l na pracownika i 20 l na miejsce sypialne,
 • dla lokalu lub ogródka gastronomicznego - 15l na pracownika i 20 l na miejsce konsumpcyjne.

W nowym wzorze deklaracji właściciel nieruchomości niezamieszkałej lub mieszanej tj. mieszkalno – usługowej zobowiązany jest do wskazania rodzaju prowadzonej działalności. Dane te stanowić będą podstawę do weryfikacji spełniania warunków w zakresie ilości pojemników  i ich  pojemności, zgodnie z normami określonymi w Regulaminie, w celu zapobiegania powstawania ewentualnych przepełnień pojemników. Jest to szczególnie istotne w przypadku nieruchomości mieszanych, w których użytkownicy lokali usługowych korzystają ze wspólnych miejsc gromadzenia odpadów z mieszkańcami. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wytworzonych w lokalach usługowych obciążałyby mieszkańców.     

Kto nie musi złożyć deklaracji

 • Właściciele nieruchomości zamieszkałych i/lub mieszanych, dla których do tej pory opłata obliczana była od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, otrzymają zawiadomienia z nową wysokością opłaty. Nie ma wówczas konieczności składania nowej deklaracji. Wysokość opłaty wskazana w zawiadomieniu obowiązuje do czasu zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości,
 • Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, otrzymają zawiadomienia z nową wysokością opłaty. Nie ma wówczas konieczności składania nowej deklaracji. Wysokość opłaty wskazana w zawiadomieniu obowiązuje do czasu zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty i złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.

Kto powinien złożyć nową deklarację

 • Właściciele nieruchomości zamieszkałych, dla których do tej pory opłata obliczana była w całości lub w części od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego,
 • Spółdzielnie mieszkaniowe, Zarządcy, Wspólnoty mieszkaniowe - jeśli opłata wyliczana była w części od ilości osób zamieszkujących nieruchomość, a w części od powierzchni lokalu mieszkalnego,
 • Właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać ze zwolnienia dla członków rodzin wielodzietnych,
 • Tak jak dotychczas - właściciele nieruchomości, w których zmieniła się ilość osób zamieszkujących nieruchomość (np. urodzenie się dziecka). 

Nowy termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  uiszcza się bez wezwania, comiesięcznie i z góry, w terminie do 25. dnia miesiąca, za bieżący miesiąc.

Termin wniesienia opłaty za miesiąc luty 2023 r. upływa dnia 25 lutego 2023 r.

Wnoszenie opłat

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na dotychczasowy, indywidualny numer rachunku bankowego.

W przypadku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po raz pierwszy, każdy z właścicieli nieruchomości otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty.

Wpłaty można dokonywać także na konto ogólne Gminy Wrocław:

 1. Nr konta bankowego: 51 1020 5226 0000 6802 0428 8593.
 2. Odbiorca: Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.
 3. Tytuł przelewu: Imię i Nazwisko/Nazwa podmiotu, kod podatnika (jeżeli jest znany),adres nieruchomości (dla której składana była deklaracja).

Prawidłowe wypełnienie tytułu przelewu jest niezbędne, aby zidentyfikować i przyporządkować opłatę.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać w następujący sposób:

 • osobiście w Centrum Obsługi Podatnika
  ul. Kotlarska 41
  na sali obsługi przy stanowiskach 10 i 11,
 • osobiście w Centrum Obsługi Mieszkańca I
  ul. G. Zapolskiej 4
  na sali obsługi nr 3 przy stanowisku 16,
 • wysłać pocztą na adres:
  Wydział Podatków i Opłat
  ul. W. Bogusławskiego 8, 10
  50-031 Wrocław
 • za pośrednictwem Platformy ePUAP
 • poprzez Kreator deklaracji dostępny na stronie:  https://deklaracje-odpady.um.wroc.pl/

W przypadku wątpliwości lub pytań odnośnie ww. kwestii, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Urzędu Miejskiego Wrocławia pod nr telefonów:

 • (71) 777-85-56,  
 • (71) 777-85-57,
 • (71) 777-85-58,
 • (71) 777-85-59,
 • (71) 777-85-60,  
 • (71) 777-85-62,
 • (71) 777-85-67,  
 • (71) 777-85-69.

Procedura związane ze złożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wraz z wymaganymi drukami/formularzami dostępna jest na stronie: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - złożenie deklaracji (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/29115/oplata-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-zlozenie-deklaracji)


Filmy instruktażowe:

1. e-Deklaracja

2. e - zgłoszenie
3. e-reklamacja 4. e-status 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego