W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Nabór do komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert

UWAGA: ta informacja ma status ARCHIWALNA

Zaproszenie dla osób wskazanych przez wrocławskie organizacje pozarządowe

Zaproszenie dla organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert organizowanych przez Urząd Miejski Wrocławia na rok  2021

Informacje ogólne:

 1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zwane dalej kandydatami, do wskazywania osób do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy  na rok 2021
 2. Celem niniejszego ogłoszenia jest utworzenie bazy kandydatów na członków komisji konkursowych wskazanych przez  organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowych na rok 2021
 3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 4. Zgłoszenia są ważne od 20.11.2020  do dnia 31.12.2021 roku
 5. Baza prowadzona jest w Wydziale Partycypacji Społecznej.

Wymagania stawiane Kandydatom:

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
 2. nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;
 3. nie podlegają wyłączeniu na podstawie art. 24 Kpa w związku z art. 15 ust. 2f ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie;

Zadania komisji konkursowej:

 1. Z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia konkursowego komisja opiniuje zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy, w tym m.in.:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
  2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
  3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;
  4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
  5. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
  6. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 2. Wypełnienie karty oceny merytorycznej, wraz z wpisaniem opini, tj. liczby punktów  przyznanych przez siebie.
 3. Opisanie na karcie opini merytorycznej zakresu koniecznych zmian kosztorysu i/lub zakresu rzeczowego zadania i/lub harmonogramy, w szczególności w przypadku proponowania mniejszej kwoty dotacji zapisanej w ofercie.
 4. Rekomendowanie zaopiniowanych ofert do wyboru przez Prezydenta Wrocławia lub osobie przez niego upoważnionej.

Wybór kandydatów z bazy do prac w komisji konkursowej

 1. Wydział Partycypacji Społecznej  przedstawia komórce organizacyjnej lub jednostce organizacyjnej  kandydatów na członków komisji po upływie terminu składania ofert biorąc pod uwagę :
  1. wybraną przez kandydata tematykę zadeklarowaną w formularzu zgłoszenia i w ogłoszeniu konkursowym zgodną ze sferą zadań  publicznych z art. 4 ust. 1 ustawy;
  2. członkostwo we władzach organizacji pozarządowych lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust.3, która bierze udział w konkursie (wykluczenie organizacji, które złożyły oferty w konkursie)
 2. Komórka organizacyjna/ jednostka organizacyjna wskaże osoby z bazy do udziału w pracach komisji konkursowej po uzgodnieniu z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach komisji konkursowej w konkretnych terminach.

Miejsce złożenia dokumentów

Zgłoszenia na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikiem/ami można składać :

 • w kancelarii Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia,
  50-032 Wrocław, ul. G. Zapolskiej 4, pokój 120, I piętro
  (w przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty).
  Komplet dokumentów należy składać w kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Zgłoszenie do bazy kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2021”.
 • lub przesłać scan podpisanych dokumentów drogą elektroniczną na adres wss@um.wroc.pl.

Termin składania zgłoszeń

Do dnia 10 listopada 2020 r. do godz. 15.00.

Uwagi końcowe:

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zgłoszeń.
Zgłoszenia, które nie będą zawierały wymaganych podpisów osób upoważnionych i/lub dokumentów w formie załączników nie będą brane pod uwagę przy tworzeniu bazy.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego