W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Konsultacje z mieszkańcami Wrocławia

XML

Najważniejsze informacje:

Konsultacje przeprowadzane  są   z  mieszkańcami   Wrocławia w celu zasięgnięcia opinii w przypadkach przewidzianych ustawą lub w innych sprawach istotnych dla Wrocławia. Ogłasza się je na wczesnym etapie  prac  nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom. Przewiduje się różne formy konsultacji. Konsultacje może ogłosić Rada Miejska Wrocławia,  prezydent Wrocławia lub na wniosek zainteresowanych mieszkańców lub organizacji pozarządowych. W przeprowadzeniu konsultacji może zaangażować się również rada osiedla.

Komunikat o konsultacjach ogłasza się na stronie internetowej www.wroclaw.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Podobnie jak zbiorcze  wyniki  konsultacji  w terminie 60  dni  od ostatniego dnia wyznaczonego do zgłaszania przez mieszkańców opinii i uwag.  W uzasadnionych przypadkach, wymagających  sporządzenia  obszernej dokumentacji  lub  dodatkowych  analiz,  termin ten może ulec wydłużeniu.

Prezydent   Wrocławia   przekazuje  zbiorcze  wyniki   konsultacji Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

Przewodniczący  Rady  na  sesji Rady  informuje radnych o wynikach konsultacji.


Park Grabiszyński. Zielona rewaloryzacja

Konsultacje dotyczą opracowywanej na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej dokumentacji projektowej, która dotyczy zielonej rewaloryzacji Parku Grabiszyńskiego. Ze względu na wielkość obszaru projektanci przygotowują dokumentację w podziale na strefy parku. Temat jest dość obszerny, dlatego proponujemy następujący sposób rozmowy: wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkania, podczas których zostanie omówiona koncepcja, a następnie jeszcze przez wyznaczony czas będzie można się odnieść do wszystkich propozycji poprzez elektroniczny formularz uwag.

TERMIN KONSULTACJI

 • Etap 4 - ŚCIEŻKA ROMERA i STREFA OSIEDLOWA II: 29 lipca – 25 sierpnia 2019 r.
 • Etap 3 - STREFA RODZINNA: 15 – 30 maja 2019 r.
 • Etap 2 – STREFA OZDOBNA: 18 kwietnia – 5 maja 2019 r.
 • Etap 1 – STREFA PAMIĘCI I OSIEDLOWA: 13–29 listopada 2018 r.


PRZEDMIOT KONSULTACJI
Dokumentacja projektowa dla zadania: Rewaloryzacja Parku Grabiszyńskiego oraz parku "Górka Skarbowców".

ZAKRES KONSULTACJI
Ogranicza się do przedmiotu dokumentacji, a więc przede wszystkim: projektu rewaloryzacji w zakresie zieleni, projektu zieleni wraz z pielęgnacją, inwentaryzacji zieleni, badań siedliskowych, elementów małej architektury.

CEL KONSULTACJI
Poznanie opinii mieszkańców dotyczącej projektu dokumentacji.

ADRESACI KONSULTACJI
Wrocławianie i wrocławianki, osoby korzystające z parku, mieszkające w jego sąsiedztwie.

EFEKT KONSULTACJI
Poprawiona dokumentacja oraz raport z konsultacji.

FORMY I HARMONOGRAM KONSULTACJI

 • Etap 4 – ŚCIEŻKA ROMERA i STREFA OSIEDLOWA II
  - SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 7.08.2019, g. 17.30 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184
  - FORMULARZ OPINII | ŚCIEŻKA ROMERA i STREFA OSIEDLOWA II | 29.07–25.08.2019
 • Etap 3 – STREFA RODZINNA
  - SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA RODZINNA (sektor III) | 15.05.2019, g. 17.00 | Rada Osiedla Grabiszyn-Grabiszynek, ul. Blacharska 12/1
  - FORMULARZ OPINII | STREFA RODZINNA | 16–30.05.2019
 • Etap 2 – STREFA OZDOBNA
  - SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA OZDOBNA (sektor I) | 18.04.2019, g. 17.30 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184
  - FORMULARZ OPINII | STREFA OZDOBNA | 19.04–5.05.2019
 • Etap 1: STREFA PAMIĘCI i STREFA OSIEDLOWA
  - SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA PAMIĘCI (sektor II) | 20.11.2018, g. 17.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Sala Kinowa
  - SPOTKANIE KONSULTACYJNE | STREFA OSIEDLOWA (sektor VI) | 22.11.2018, g. 17.00 | Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184, Sala Kinowa
  - FORMULARZ OPINII | STREFA PAMIĘCI (21–28.11.2018) | STREFA OSIEDLOWA (22–29.11.2018)


Więcej informacji: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/park-grabiszynski-zielona-rewaloryzacja

Uwaga!
Na podstawie zapisów UCHWAŁY NR XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia - pkt. 3 i 4, informujemy iż termin opublikowania wyników konsultacji ulega wydłużeniu. Trwają prace nad raportem, analizujemy zgłoszone uwagi uczestników konsultacji.


Promenda Krzycka

Termin konsultacji

 • Etap 1: 25.09 – 21.10.2018
 • Etap 2: styczeń/luty 2019

Przedmiot konsultacji
Koncepcja projektowa Promenady Krzyckiej – dokument opracowywany na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Zakres konsultacji
Etap 1: Poinformowanie oraz rozpoznanie potrzeb i oczekiwań użytkowników
W pierwszej kolejności zostanie przedstawiony obszar opracowania oraz walorów historycznych i przyrodniczych Promenady Krzyckiej. Urzędnicy i projektanci przedstawią wybrane aspekty związane z kształtowaniem tego obszaru i będą przyjmowali sugestie mieszkańców.

Etap 2: Opiniowanie projektu koncepcji

 • Prezentacja wstępnej koncepcji Promenady Krzyckiej oraz konsultacja proponowanych elementy zagospodarowania:
 • Prowadzenie szlaków
 • Standard tras pieszych i rowerowych (szerokości, nawierzchnia, oświetlenie)
 • Otaczająca zieleń
 • Miejsca wypoczynku
 • Miejsca aktywności (place zabaw, siłownie, itp.)
 • Przekroczenia arterii drogowych
 • Oznakowanie, elementy stanowiące o spójności trasy
 • Odniesienie do historycznego Traktu Hugo Richtera
 • Propozycje etapowania inwestycji

 

Cel konsultacji
Stworzenie koncepcji trasy alejowej odpowiadającej potrzebom użytkowników i możliwej do realizacji w bliskiej perspektywie czasowej.

Efekt konsultacji
Raport z konsultacji, skorygowana koncepcja Promenady Krzyckiej.

Adresaci konsultacji
Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, w szczególności osiedli leżących wzdłuż Promenady Krzyckiej.

Formy i harmonogram konsultacji
Etap 1

 • SPACERY INFORMACYJNO-KONSULTACYJNE | 2–4.10.2018, g. 15.30
 • FORMULARZ UWAG | 25.09–21.10.2018

Etap 2 (szczegóły styczeń 2019)

 • SPOTKANIE KONSULTACYJNE
 • FORMULARZ UWAG

 

Więcej informacji: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/promenada_krzycka_konsultacje


Uwaga!
Na podstawie zapisów UCHWAŁY NR XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia - pkt. 3 i 4, informujemy iż termin opublikowania wyników konsultacji ulega wydłużeniu. Trwają prace nad raportem, analizujemy zgłoszone uwagi uczestników konsultacji.

Raport z konsultacji


Zielony Tramwaj Ołtaszyn - konsultacje społeczne

PRZEDMIOT KONSULTACJI
Trasa tramwajowa na Ołtaszyn

Termin
11 września - 2 października 2017

ZAKRES KONSULTACJI

 • Przebieg trasy tramwajowej.
 • Lokalizację przystanków ze szczególnym uwzględnieniem ich powiązania z planowaną do rewitalizacji linią kolejową nr 292.
 • Wyposażenie nowej pętli tramwajowej i autobusowej w rejonie ul. Zwycięskiej.


CEL KONSULTACJI

 • Poznanie opinii mieszkańców.
 • Włączenie mieszkańców w współdecydowanie o wariancie i zakresie ważnej inwestycji.
 • Wypracowanie ostatecznych rozwiązań akceptowanych przez przyszłych użytkowników.


ADRESACI KONSULTACJI

Mieszkańcy Wrocławia, w szczególności ci, którzy będą korzystać z nowej trasy.


FORMY KONSULTACJI


EFEKT KONSULTACJI
Raport z konsultacji stanowiący rekomendację do dalszych prac.


Więcej informacji o konsultacjach:
https://www.wroclaw.pl/rozmawia/zielony-tramwaj-oltaszyn 

Uwaga!
Na podstawie zapisów UCHWAŁY NR XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia - pkt. 3 i 4, informujemy iż termin opublikowania zbiorczych wyników konsultacji ulega wydłużeniu.
Jest to podyktowane przeprowadzeniem dodatkowych prac i analiz związanych z przygotowaniem przedmiotowego dokumentu. 

Raport z konsultacji społecznych trasy tramwajowa na Ołtaszyn  - 26 marca 2018  - plik do pobrania w formacie pdf


Lokalny Program Rewitalizacji 2016 - 2018

Przedmiotem konsultacji jest Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2018. Jest to dokument istotny w realizacji zainicjowanego przez Miasto procesu rewitalizacji obszarów kryzysowych. Na podstawie przeprowadzonych analiz obejmujących aspekty społeczne, funkcjonalno-przestrzenne, środowiskowe i gospodarcze wytyczone zostały kierunki działań jakie należy podjąć aby wyprowadzić określone obszary miasta ze stanu degradacji. Planowana jest kontynuacja procesu rewitalizacji na Nadodrzu i rozpoczęcie działań rewitalizacji na Przedmieściu Oławskim. Zgłoszone podczas konsultacji propozycje projektów stanowić będą podstawę do wyboru inicjatyw ważnych dla poprawy jakości życia mieszkańców na tych obszarach.
Konsultacje organizowane są przez spółkę Wrocławska Rewitalizacja przy współpracy z Biurem Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 • Termin rozpoczęcia konsultacji: 25 stycznia 2016 r.
 • Termin zakończenia konsultacji:  14 lutego 2016 r.


Uwaga!
Na podstawie zapisów UCHWAŁY NR XIX/387/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wrocławia - pkt. 3 i 4, informujemy iż termin opublikowania zbiorczych wyników konsultacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 -2018 ulega wydłużeniu do 9 maja 2016 roku.
Jest to podyktowane przeprowadzeniem dodatkowych prac i analiz związanych z przedmiotowym dokumentem.

Więcej informacji – strony konsultacji:


Raport z konsultacji społecznych Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2018 na terenie Nadodrza i Przedmieścia Oławskiego za okres 25 stycznia – 14 lutego 2016 - plik do pobrania w formacie .pdf


Kolejne konsultacje  w ramach uchwały ogłaszane są TUTAJ

Brak artykułów