W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Pozwolenie na budowę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Zabytków
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Zabytków
Centrum Obsługi Mieszkańca,
pl. Nowy Targ 1-8:

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów - parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2, 3 i 4,
 • udostępnianie akt - sala 1c  stanowisko 5, 6 i 7,
 • wniosek w formie elektronicznej należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem portalu e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/)

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15,
 • udostępnianie akt - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Uwagi:

Wnioski z zakresu Prawa budowlanego udostępnione są przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na portalu e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/).

Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (http://www.zgkikm.wroc.pl/) przy al. M. Kromera 44.

W przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko informacje o prowadzonym postępowaniu zamieszczane są w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia  oraz na tablicy przed siedzibą Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, a także w siedzibie właściwej terytorialnie Rady Osiedla.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Sprawdzenie czy na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.

Sprawdzenie czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/).

Wpłata należnej opłaty skarbowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/327/8799.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł
 • za pozwolenie na budowę - obliczona wg stawek z poniższej tabeli

W przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego stosuje się 50% stawki określonej w poniższej tabeli.

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka opłaty skarbowej
powierzchnia użytkowa budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna 1 zł za 1 m2 
(max. 539 zł)
jak wyżej – kolejnego budynku 1 zł za 1 m2 
(max. 539 zł)
urządzenie budowlane (np. przyłącza, place postojowe, zjazd, dojazd) 91 zł - za każde
inna budowla (np. parking, droga dojazdowa, wiata, reklama) 155 zł - za każdą
studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków 20 zł - za każde
sieci do 1 km długości 105 zł - za każdą
drogi oraz sieci powyżej 1 km długości 2143 zł - za każdą
inne budynki (np. garaż wolnostojący, obiekt kultu religijnego) 48 zł - za każdy
budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym 14 zł - za każdy
budowla związana z produkcją rolną (np. silosy) 112 zł - za każdą
 • za pełnomocnictwo - 17 zł.  

Wpłaty opłaty skarbowej na rachunek bankowy Gminy Wrocław PKO BP SA nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 można dokonać we wszystkich oddziałach Banku PKO BP w granicach miasta Wrocławia bez prowizji.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje w czasie nie dłuższym niż 65 dni (9 tygodni) od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów, średnio - 6 tygodni.

Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.

Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.

Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 71 777 77 77.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego  wraz z załącznikami  - do pobrania poniżej lub  w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników:

Obligatoryjne:

 • Trzy egzemplarze projektu budowlanego.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz PB-5.
 • Jeden egzemplarz projektu zagospodarowania działki lub terenu lub szkic usytuowania budynku jeśli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Fakultatywne - wg listy na formularzu PB-1.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego