W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Pozwolenie na budowę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Zabytków
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Architektury i Zabytków
Centrum Obsługi Mieszkańca,
pl. Nowy Targ 1-8:

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
  parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2, 3 i 4,
 • udostępnianie akt - sala 1c  stanowisko 5, 6 i 7.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów
  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15,
 • udostępnianie akt
  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

 

Uwagi:
Wnioski z zakresu Prawa budowlanego udostępnione są przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na portalu e-budownictwo.
Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przy al. M. Kromera 44.
W przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko informacje o prowadzonym postępowaniu zamieszczane są w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia  oraz na tablicy przed siedzibą Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, a także w siedzibie właściwej terytorialnie Rady Osiedla.
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Sprawdzenie czy na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.
Sprawdzenie czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za zatwierdzenie projektu budowlanego - 47 zł
 • za pozwolenie na budowę - obliczona wg stawek z poniższej tabeli

W przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego stosuje się 50% stawki określonej w poniższej tabeli.

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka opłaty skarbowej

powierzchnia użytkowa budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

1 zł za 1 m2 

(max. 539 zł)

jak wyżej – kolejnego budynku

1 zł za 1 m2

(max. 539 zł)

urządzenie budowlane (np. przyłącza, place postojowe, zjazd, dojazd)

91 zł - za każde

inna budowla (np. parking, droga dojazdowa, wiata, reklama)

155 zł - za każdą

studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł - za każde

sieci do 1 km długości

105 zł - za każdą

drogi oraz sieci powyżej 1 km długości

2143 zł - za każdą

inne budynki (np. garaż wolnostojący, obiekt kultu religijnego)

48 zł - za każdy

budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł - za każdy

budowla związana z produkcją rolną (np. silosy)

112 zł - za każdą

 • za pełnomocnictwo - 17 zł.      
                                                                                              

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji następuje w czasie nie dłuższym niż 65 dni (9 tygodni) od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów, średnio - 6 tygodni.
Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.
Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.
Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 71 777 77 77.

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wypełniony wniosek o pozwolenie na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego  wraz z załącznikami  - do pobrania poniżej lub  w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników :
Obligatoryjne

 • Trzy egzemplarze projektu budowlanego.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz PB-5.
 • Jeden egzemplarz projektu zagospodarowania działki lub terenu lub szkic usytuowania budynku jeśli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Fakultatywne - wg listy na formularzu PB-1.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego