W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań, dotyczących opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa – dotyczy wniosków złożonych nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W sobotę 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku:

Osobiście:
 • Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego
  pl. Nowy Targ 1-8, parter, pok. 5
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
 • COM V
  ul. Hubska 8-16, parter, sala nr 1, stanowisko 1
Elektronicznie:
 • Złożenie wniosku poprzez platformę ePUAP

Rozpatrywanie wniosku: 


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Godziny przyjmowania klientów:

 • poniedziałek - piątek 8:00—15:00

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni kalendarzowych, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania wyjaśniającego

Wnioski należy składać nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności zobowiązania.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Art. 71 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • Art. 7 ust. 5   ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publiczne;
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach;
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do o pomocy de minimis,
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do o pomocy de minimis w sektorze rolnym.

  Zaświadczenia de minimis:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

  Przedstawianie przy ubieganiu się o pomoc de minimis:
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Wymagane wnioski i dokumenty:

Osoby fizyczne
:
Wniosek powinien zawierać uzasadnienie braku możliwości uregulowania zobowiązania w ustawowym terminie, w tym argumenty potwierdzające ważny powód starania się o ulgę. Zastosowanie ulgi zależy od kondycji ekonomiczno-finansowej kontrahenta oraz prowadzonego gospodarstwa domowego.

Do wniosku należy dołączyć :

 • druk oświadczenia o stanie majątkowym


Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:
Wniosek powinien zawierać informację dotyczącą sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy oraz szczegółowy opis okoliczności uzasadniających brak możliwości zapłaty zobowiązania w ustawowym terminie płatności, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo opis sytuacji ekonomicznej gospodarstwa domowego.

W przypadku złożenia wniosku przez  użytkownika wieczystego lub właściciela, będącego przedsiębiorcą mają zastosowanie przepisy prawa wspólnotowego i krajowego (przedsiębiorcą  jest każdy podmiot zaangażowany w działalność gospodarczą, bez względu na jego status prawny oraz sposób jej finansowania).

W sytuacjach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną udzielenie jej następuje w zgodzie z prawem unijnym.

Do wniosku należy dołączyć:

 • wykaz należności i zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych oraz ewentualnych  zaległości wraz ze sposobem ich realizacji,
 • informację o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • informację o przyczynach braku możliwości zapłaty należności w terminie
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ,załączony do Rozporządzenia  RM z dnia 24 października 2014 r.  zmieniającego rozporządzenie w sprawie  zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną,    
 • oświadczenia o wielkości pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu (art. 2, ust. 2 cytowanego Rozporządzenia Komisji WE) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych lub kopii Zaświadczeń za wskazany okres, a w przypadku nieuzyskania -  oświadczenia o nieuzyskaniu pomocy de minimis,
 • druk oświadczenia o stanie majątkowym –osoby fizyczne prowadzące działanośc gospodarczą.


W przypadku nieprzedstawienia powyższych informacji wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane