W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Uwaga! - zmiana godzin i zakresu obsługi Klientów UMW.
Przed wizytą w Urzędzie prosimy zapoznać się z informacją  zamieszczoną na stronie: Organizacja pracy Urzędu.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Założenie klubu sportowego i uczniowskiego klubu sportowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy kluby, stowarzyszenia, organizacje
Komórka odpowiedzialna Wydział Partycypacji Społecznej
Informacja

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Partycypacji Społecznej
ul. G. Zapolskiej 4

 • I piętro, pok. 124 (pracownik merytoryczny) 
 • I piętro, pok. 120 (sekretariat)


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wniosek o wpis powinien zostać podpisany przez wybrany na zebraniu założycielskim Komitet Założycielski (osoby wybrane spośród członków założycieli)

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Uwagi:
Klub sportowy/uks uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do ewidencji.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Klub sportowy/uks po rejestracji musi uzyskać numer REGON (Główny Urząd Statystyczny) oraz NIP (Urząd skarbowy)

Opłaty:

 • opłata skarbowa - 10 zł (tytułem wydania decyzji administracyjnej)

Opłatę można wpłacać w Punktach Obsługi Bankowej lub na konto: Gmina Wrocław PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Przed złożeniem dokumentów, ich projekty jak również treść statutu, można skonsultować, również mailowo z pracownikiem merytorycznym w celu uniknięcia wewnętrznych niespójności czy ewentualnych niezgodności w treści dokumentów.

I. Krok pierwszy

Do założenia klubu sportowego/uks potrzebne jest minimum 7 osób. 

W pierwszej kolejności na zebraniu założycielskim należy podjąć uchwałę o założeniu klubu sportowego/uks (wzór uchwały do pobrania na dole strony).

Następnie należy uchwalić statut klubu sportowego/uks, który przede wszystkim będzie zawierał informacje o:

 • nazwie klubu sportowego/uks, odróżniającej go od innych klubów sportowych/uks organizacji i instytucji;
 • terenie działania i siedzibie klubu sportowego/uks;
 • celach i sposobach ich realizacji;
 • sposobie nabywania i utraty członkostwa, przyczynach utraty członkostwa oraz prawach i obowiązkach członków;
 • władzach klubu sportowego/uks, trybie dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencjach;
 • możliwości otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją;
 • sposobie reprezentowania klubu sportowego/uks, w szczególności sposobie zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunkach ważności uchwał władz klubu sportowego/uks;
 • sposobie uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich;
 • zasadach dokonywania zmian statutu;
 • sposobie rozwiązania się klubu sportowego/uks.

Statut musi obowiązkowo zawierać ww. treść. Ponadto możecie Państwo wzbogacić go o inne dodatkowe zapisy, dotyczące zasad funkcjonowania klubu sportowego/uks (wzór uchwały oraz ramowego statutu do pobrania na dole strony). 

II. Krok drugi:

Kolejną uchwałą jest dokonanie wyboru osób, które wejdą w skład Komitetu Założycielskiego klubu sportowego/uks. Nie muszą to być wszyscy członkowie założyciele. Obowiązkiem Komitetu Załozycielskiego będzie podpisanie wniosku o wpis do ewidencji klubów sportowych/uks oraz reprezentowanie członków założycieli na etapie rejestracji. Warto wybrać w skład tego organu osoby mające faktyczną możliwość działania (wzór uchwały do pobrania na dole strony).

Osoby zakładające klub sportowy/uks muszą też podjąć decyzję o liczebności wybieranych władz – zarządu i komisji rewizyjnej oraz trybie ich wyboru. Jeśli liczba członków władz będzie nieokreślona (np. 3-7) warto pamiętać że przed dokonaniem wyboru konkretnych osób należy na Zebraniu Założycielskim (i kolejnych Walnych Zebraniach Członków) podjąć uchwałę określającą dokładną liczbę osób wchodzących w skład zarządu lub komisji rewizyjnej na daną kadencję.

Dodatkowo ze statutu powinno wynikać czy wyboru od razu na poszczególne funkcje
w zarządzie i komisji rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków, czy też wybiera ono jedynie określoną liczbę osób a te dzielą się pomiędzy sobą funkcjami w poszczególnych władzach.

Zgodnie z zasadami ustalonymi w statucie należy podjąć uchwałę o wyborze odpowiednio Zarządu i Komisji Rewizyjnej (wzór uchwał do pobrania na dole strony). 

W zależności od zapisów przyjętych w statucie, może okazać się potrzebne oprócz uchwał Zebrania Założycielskiego o wyborze osób do Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podjęcie dodatkowych uchwał przez Zarząd i Komisje Rewizyjną o ukonstytuowaniu się czyli wyborze na konkretne funkcje w tych organach bezpośrednio przez ich członków. W takiej sytuacji uchwała Zarządu powinna zostać podpisana przez wszystkich jego członków a uchwała Komisji Rewizyjnej przez wszystkie osoby wchodzące w jej skład. 

Potwierdzeniem dokonanego wyboru może być również protokół z posiedzenia Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej wraz z listą obecności na tych posiedzeniach.

III. Krok trzeci:

Po przeprowadzeniu zebrania założycielskiego osoby wchodzące w skład Komitetu Założycielskiego,  reprezentujące członków założycieli składają na piśmie Prezydentowi Wrocławia za pośrednictwem Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia wniosek o wpis do ewidencji klubów sportowych/uks (wzór wniosku do pobrania na dole strony). 

Wniosek o wpis powinien zostać podpisany przez wszystkich członków komitetu założycielskiego.

Do wniosku należy dołączyć

 • statut,

 • protokół z Zebrania Założycielskiego,

 • uchwały podjęte podczas Zebrania Założycielskiego

 • listę założycieli klubu sportowego/uks, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę
  i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,

 • adres siedziby klubu sportowego/uks wraz z oświadczeniem Zarządu, z którego wynika że stowarzyszenia ma prawo użytkować lokal znajdujący się pod wskazanym jako siedziba adresem (wzór oświadczenia do pobrania na dole strony),

 • dowód dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.


Jeżeli wniosek zawiera braki, zostaniecie Państwo wezwani do ich usunięcia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia takiego pisma. 

Nieusunięcie wskazanych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Jeśli natomiast Państwa wniosek nie zostanie opłacony, zostanie Państwu wyznaczony termin do wniesienia tej opłaty (7 – 14 dni) pod rygorem zwrotu wniosku lub zaniechania dalszych czynności.

Wpisanie klubu sportowego/uks do ewidencji następuje w ciągu 30 dni od dnia wpływu poprawnie złożonego wniosku.

Sprawę wpisu uznaje się również za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żądanie strony występującej z wnioskiem o wpis, jeżeli w terminie 30 dni od daty doręczenia wniosku nie zostanie wydana decyzja o wpisie, albo decyzja o odmowie wpisu.

Do wpisu do ewidencji uczniowskich klubów sportowych stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (dot. postępowania uproszczonego).

Istotne jest w związku z powyższym dostarczenie wraz z wnioskiem wszystkich niezbędnych dokumentów, ponieważ postępowanie dowodowe jest ograniczone tylko do dowodów zgłoszonych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, oraz dowodów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ prowadzący postępowanie.

Innymi słowy brak wymaganych dokumentów może skutkować decyzja odmowną.

O dokonaniu wpisu do ewidencji albo odmowie dokonania wpisu klub sportowy/uks informowany jest poprzez doręczenie pisemnej decyzji. Umożliwi ona również uzyskanie numeru NIP i REGON.

Klub sportowy/uczniowski klub sportowy powinien zgłaszać wszelkie zmiany wpisanych do ewidencji informacji, składając wniosek o wpis zmian w ewidencji w terminie 14 dni od dnia zmiany danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Przepisy o wpisie do ewidencji stosuje się odpowiednio.

Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach;
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji;;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej 
 • protokół z Zebrania Założycielskiego zawierający następujące uchwały:
  - Uchwała o założeniu klubu;
  - Uchwała o uchwaleniu statutu;
  - Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego;
  - Uchwała o wyborze Zarządu;
  - Uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej;
 • Statut – 2 egz. – zapisy zgodnie z art. 10 ustawy Prawo o stowarzyszeniach;
 • lista założycieli klubu będąca jednocześnie listą obecności z Zebrania Założycielskiego (min. 7 osób).


Zamieszczone wzory dokumentów nie stanowią urzędowych formularzy a jedynie przygotowane dla Państwa edytowalne szablony do wykorzystania.

Załączniki

Wniosek doc, 28 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane