W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Dofinansowanie w ramach Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Środowiska i Rolnictwa
(https://bip.um.wroc.pl/contents/content/226/3223)
ul. Hubska 8-16
Sekretariat, I piętro, pokój 127
BOK 5, sala na parterze

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoby fizyczne i prawne wykorzystujące wyroby azbestowe lub posiadające odpady azbestowe na terenie Wrocławia.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek  7:45 - 15:45 Uwagi:

Uwagi:

Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie zgłosić prace polegające na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Architektury i Zabytków Urzędu Miejskiego Wrocławia lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu.

Wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032r. Dopuszcza się bezterminowe wykorzystywanie odpowiednio zabezpieczonych dróg utwardzonych odpadami azbestowymi oraz pozostawienie w ziemi wyłączonych z użytkowania instalacji zawierających rury azbestowo-cementowe.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Wpłata należnej opłaty skarbowej (w przypadku występowania przez pełnomocnika).

Opłaty:

Opłata skarbowa

 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia Deklaracji. 

Opłatę można wpłacić w Oddziałach Obsługi Bankowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/151) lub na konto Urzędu Miasta Wrocławia nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zasady realizacji Programu określa Zarządzenie Nr 4536/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 maja 2012r. w sprawie określenia zasad i warunków realizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Wrocławia.

Program jest realizowany w cyklach rocznych. Jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Termin składania dokumentów na dany rok kalendarzowy jest ogłaszany w BIP w zakładce Ogłoszenia i komunikaty z zakresu środowiska (https://bip.um.wroc.pl/artykuly/528/ogloszenia-i-komunikaty-zzakresu-srodowiska)

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty:

I. Osoby fizyczne przedkładają:

 • Deklarację przystąpienia do Programu.
 • Pisemną zgodę na realizację prac w zakresie usuwania azbestu wyrażoną przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest.
 • Oświadczenie o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu obiektu zawierającego wyroby azbestowe na prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji Programu, w tym przekazania tych danych wykonawcy prac.
 • Osoby fizyczne prowadzące w zgłaszanym obiekcie działalność gospodarczą - oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie kosztów realizacji usługi, których nie opłaca Miasto, w zakresie zgodnym ze złożoną Deklaracją (Miasto opłaca 85% kosztów, jednak nie więcej niż 680 zł za tonę usuniętych wyrobów azbestowych).
 • Informację o wyrobach zawierających azbest.

II. Pozostałe podmioty przedkładają:

 • deklarację przystąpienia do Programu.
 • pisemną zgodę na realizację prac w zakresie usuwania azbestu wyrażoną przez wszystkie osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się azbest, w przypadku wspólnot mieszkaniowych – kopię uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na realizację przedmiotowych prac
 • oświadczenie o wykorzystywaniu lub niewykorzystywaniu obiektu zawierającego wyroby azbestowe na prowadzenie działalności gospodarczej
 • podmioty inne niż: gminne i powiatowe jednostki sektora finansów publicznych, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, zarządcy nieruchomości lokali mieszkalnych oraz organizacje społeczne - oświadczenie o posiadaniu środków na pokrycie kosztów realizacji usługi, których nie opłaca Miasto, w zakresie zgodnym ze złożoną Deklaracją (Miasto opłaca 85% kosztów, jednak nie więcej niż 680 zł za tonę usuniętych wyrobów azbestowych)
 • potwierdzenie przedłożenia Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego Informacji o wyrobach zawierających azbest

III. Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji przedkładają, oprócz wymienionych w pkt I lub II, dodatkowo dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis)

IV. Przedsiębiorcy w rozumieniu unijnego prawa konkurencji prowadzący działalność w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa przedkładają, oprócz wymienionych w pkt I lub II, dodatkowo dokumenty o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat obrotowych, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rybołówstwie, jakie otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rybołówstwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (wzór formularza informacji stanowi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego