W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Studium z 2010 r. - archiwum

Ikona mapy Mapa z rysunkami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia

Tekst studium - Uchwała nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej gminy.
Zapisy Studium... mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów – zespołów urbanistycznych. Ustalenia Studium... są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.

Rys. 1. Uwarunkowania – przeznaczenie i zagospodarowanie terenów
stanowi inwentaryzację urbanistyczną miasta, obrazuje czynniki i przesłanki mające znaczenie dla sposobu prowadzenia polityki przestrzennej, wynikające z obecnego i przewidywanego występowania obiektywnych zjawisk, np. cech fizjograficznych, zainwestowania terenu, stanu środowiska, własności terenu, tradycji planistycznej, czy też obowiązującego stanu prawnego.

Rys. 2. Uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego – kompozycja przestrzenna
W ramach uwarunkowań przedstawia struktury przestrzenne wyodrębnione z otoczenia przez granice, układ geometryczny, obiekty oraz relacje ważności między nimi, zwane jednostkami kompozycyjnymi. Zabudowane tereny, które nie są jednostkami kompozycyjnymi uznano za obszar chaosu przestrzennego.
W ramach kierunków przedstawia miejsca i wnętrza uliczne, w których możliwe jest, po przeprowadzeniu starannych analiz i studiów, harmonijne wkomponowanie budynków wysokościowych, a także obszar ograniczenia kształtowania układu ulicznego, w którym zaleca się nie dopuszczać sytuowania wiaduktów i estakad drogowych.

Rys. 3. Uwarunkowania – dziedzictwo kulturowe
przedstawia obszary i obiekty posiadające wartość historyczną, w tym m. in. zespoły historycznej zabudowy, kompleksy zabudowy poprzemysłowej, dobra kultury współczesnej, zespoły parkowe, ogrodowe, sportowe, popałacowe i podworskie, parki, cmentarze, ulice, mosty.

Rys. 4. Uwarunkowania – środowisko przyrodnicze
przedstawia istniejące chronione tereny i obiekty, nowe obszary chronione jako uwarunkowania zewnętrzne (np. Natura 2000), obszary ograniczonego użytkowania, obszary o pogorszonych lub zdegradowanych warunkach zamieszkiwania, istniejące tereny zieleni, obszary wskazane do rekultywacji lub zagospodarowania.

Rys. 5. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – struktura pasmowa Wrocławia
przedstawia usytuowane przemiennie względem siebie pasma mieszkalne i pasma aktywności gospodarczej, wyodrębnione skupiska osiedli i innych kompleksów zabudowy nazwane zespołami dzielnicowymi, a także ogólnomiejskie, wspierające centrum, dzielnicowe i handlowe ośrodki usługowe.

Rys. 6. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – struktura funkcjonalno-przestrzenna
przedstawia układ 19 typów zespołów urbanistycznych, czyli obszarów, które stanowią wyodręniające się całości funkcjonalno-przestrzenne lub odznaczają się jednorodnymi cechami zagospodarowania przestrzennego, granice obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszarów ograniczenia kształtowania obiektów handlu detalicznego, ośrodki usługowe, bieguny nauki i innowacji, elementy układu transportowego, formy ochrony przyrody, a także ochrony i kształtowania środowiska.

Rys. 7. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – system transportowy
przedstawia podstawowy układ sieci transportu samochodowego, zawierający autostrady, ulice ekspresowe, ulice klasy głównej ruchu przyspieszonego, głównej i zbiorczej; miejsca lokalizacji parkingów przesiadkowych w systemie Park & Ride; przebieg linii kolejowych, dworców i przystanków kolejowych, lotnisko i miejsca lokalizacji terminali lotniczych, miejsca lokalizacji portów i marin oraz alternatywne rezerwy dla nowego portu rzecznego.

Rys. 8. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – transport publiczny
przedstawia m. in. przebieg linii kolejowych i tramwajowych oraz planowane powiązania między nimi, miejsca lokalizacji terminali lotniczych, dworca autobusowego, dworców i przystanków kolejowych, parkingów, pętli tramwajowych, przystanków tramwaju wodnego.

Rys. 9. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – system tras rowerowych
przedstawia przebieg tras rowerowych: EuroVelo, szlaku Odry, tras głównych, łączących wszystkie ważniejsze obszary miasta i główne węzły tras rowerowych, zbiorczych, łączących osiedla i inne ważne obszary z głównymi trasami rowerowymi oraz głównych rekreacyjnych, umożliwiających rekreację i sport rowerowy.

Rys. 10. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – ochrona i kształtowanie środowiska
przedstawia system terenów zielonych i otwartych, który tworzą zespoły urbanistyczne zielone, nadrzeczne, rekreacyjne, cmentarne, kulturowe, a także parki skwery, zieleńce, wody powierzchniowe występujące w pozostałych zespołach urbanistycznych.

Rys. 11. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – ochrona dziedzictwa kulturowego przedstawia planowane strefy ochrony konserwatorskiej oraz obszary dziedzictwa kulturowego chronione na podstawie przepisów odrębnych, np. wpisane do rejestru zabytków lub chronione mocą ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Rys. 12. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – zagadnienia realizacyjne
przedstawia obszary, dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, obszary, dla których planuje się takie plany sporządzić, obszary na których przewiduje się lokalizację inwestycji celu publicznego a także granice terenów zamkniętych.

Rys. 13. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – obszary wymagające rehabilitacji
przedstawia obszary wymagające materialnej renowacji obiektów, modernizacji, uzupełnienia, a także wymiany zabudowy i zagospodarowania.

Rys. 14. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – kanalizacja
przedstawia przebieg istniejących i planowanych przewodów kanalizacyjnych, miejsca lokalizacji Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków, przepompowni ścieków, planowanych do likwidacji lokalnych oczyszczalni ścieków, istniejące i projektowane pola irygacyjne, planowane rejony odprowadzania ścieków do kanalizacji Wrocławia, a także obszary intensywnie zabudowane i zagospodarowane skanalizowane lub wymagające skanalizowania.

Rys. 15. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – wodociągi
przedstawia przebieg istniejących i planowanych głównych przewodów wodociągowych, miejsca lokalizacji zakładów uzdatniania wody, pompowni wody, kierunki dostaw wody, a także obszary intensywnie zabudowane i zagospodarowane zwodociągowane lub wymagające zwodociągowania.

Rys. 16. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – ciepłownictwo
przedstawia miejsca lokalizacji elektrociepłowni, ciepłowni powyżej 5 MW oraz przebieg przewodów ciepłowniczych.

Rys. 17. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – elektroenergetyka
przedstawia przebieg istniejących i planowanych napowietrznych i kablowych linii wysokiego i średniego napięcia, miejsca lokalizacji elektrociepłowni, głównych punktów zasilania oraz stacji transformatorowych.

Rys. 18. Kierunki zagospodarowania przestrzennego – gaz
przedstawia przebieg istniejących i planowanych przewodów gazowych wysokiego, podwyższonego średniego i średniego ciśnienia, a także miejsca lokalizacji stacji redukcyjno-pomiarowych I i II stopnia, a także bazy paliwowej i planowanego rurociągu paliwowego wysokiego ciśnienia.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego