W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Ogłoszenie o naborze ciągłym wraz z kompletem załączników dot. programu TermoKAWKA

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłasza, iż od dnia 19 października 2020 r. rozpoczyna ciągły nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr XV/418/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. oraz w Uchwale nr XXXVIII/1024/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XV/418/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad udzielania dotacji celowej osobom fizycznym na zadania służące poprawie efektywności energetycznej polegającej na wymianie okien zewnętrznych.

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa.

Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie wymiany okien zewnętrznych drewnianych o konstrukcji:

 1. krosnowej – okna z pojedynczymi skrzydłami okiennymi szklonymi pojedynczą szybą;
 2. ościeżnicowej – okna z podwójnymi skrzydłami, z których jedno otwierane jest na zewnątrz, a drugie do środka;
 3. skrzynkowej – okna z podwójnymi skrzydłami otwieranymi do środka;
 4. zespolonej – okna, w których podwójne skrzydła połączone są za pomocą śrub;
 5. jednoramowej - okna, w których zamontowane są szyby zespolone - wyprodukowane nie później niż 15 lat przed rokiem złożenia wniosku o dotację.

Montowane okna zewnętrzne muszą:

 1. być dopuszczone do użytkowania na terenie Polski, fabrycznie nowe i montowane po raz pierwszy;
 2. spełniać normy obowiązujące na dzień podpisania umowy dotacyjnej, co powinno być potwierdzone w dokumentacji technicznej produktów wydanej przez producenta;
 3. spełniać wymagania wynikające z uzyskanych pozwoleń.

 

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji są osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia, które skorzystały z programów dotujących wymianę ogrzewania na podstawie:

 1. uchwały nr LVIII/1486/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 poz. 2551 oraz z 2018 r. poz. 947),
 2. uchwały nr LI/1207/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania węglowego na proekologiczne Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 947);

Dopuszcza się jednoczesne złożenie wniosku o dotację do wymiany ogrzewania i wniosku o dotację do wymiany okien zewnętrznych, jednak warunkiem wypłaty dotacji na wymianę okien zewnętrznych jest pozytywna weryfikacja rozliczenia dotacji na zmianę systemu ogrzewania, na podstawie:

 1. uchwały nr XV/417/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 6975);

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołu realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są:

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 • w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia,
  ul. Hubska 8-16
 • w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław.

 

Wnioski o udzielenie dotacji  przyjmowane są w trybie ciągłym.

Wnioski w formie papierowej należy składać

 • w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław
  lub
 • przesyłać na adres:
  Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia,
  ul. Hubska 8-16; 50-502 Wrocław.

 

Możliwe jest także składanie wniosków o udzielenie dotacji drogą elektroniczna za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Jeżeli istnieje więcej niż jeden Wnioskodawca (więcej niż jedna osoba posiada tytuł prawny do nieruchomości) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji (załączniki nr 2 lub 3 do Ogłoszenia).

Stan prawny nieruchomości, której dotyczy  wniosek musi zostać w pełni uregulowany przed przystąpieniem do starania się o udzielenie dotacji.

Zasady realizacji i rozliczenia zadań objętych dotacją

Warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie, iż w lokalu objętym wnioskiem zamontowane są okna , których wymiana może zostać dotowana zgodnie z zasadami programu. Weryfikowane jest to w trakcie wizji lokalnej przeprowadzanej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Dotacja jest udzielana poprzez zawarcie umowy dotacyjnej w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia wizji.

Odmowa przeprowadzenia wizji i podpisania umowy dotacyjnej w wyznaczonym terminie  uznana będzie za rezygnację z dotacji.

Dotacją nie będą objęte zadania lub elementy zadań zrealizowane lub rozpoczęte przed podpisaniem umowy dotacyjnej. Udzielona dotacja nie może być przeznaczona na refinansowanie wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy dotacyjnej.

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na wniosek Beneficjenta możliwe jest:

 • wydłużenie  terminu realizacji i rozliczenia zadania o kolejne miesiące nie dużej jednak niż do 6 miesięcy,
 • skrócenie terminu realizacji i rozliczenia zadania.

Ostatecznym terminem rozliczenia dotacji w danym roku kalendarzowym jest 31 października.

Przed upływem terminu wskazanego w umowie dotacyjnej Beneficjent obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 4 do Ogłoszenia).

Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym: protokół realizacji zadania sporządzony na odpowiednim formularzu, zestawienie kosztów inwestycji (załączniki nr 5 i 6 do Ogłoszenia) oraz faktury/rachunki (w oryginałach) dokumentujące koszty wykonania zadania.

Wykonawca (pracownik, współpracownik lub właściciel firmy realizującej inwestycję) i kierownik budowy będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może podpisać protokołu realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.

Przez datę złożenia rozliczenia rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji w formie papierowej do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub do Centrum Obsługi Mieszkańca V, znajdujących się przy ul. Hubskiej 8-16, Wrocław. Kwota dotacji w wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej oraz dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia, po zaakceptowaniu przez Dotującego, zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z  przedłożonymi dokumentami, która to nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego rozliczenia.

Jeżeli umowa dotacyjna przewiduje wypłatę dotacji w kolejnym roku kalendarzowym niemożliwe jest dokonanie wypłaty w roku podpisania umowy niezależnie od terminu przedłożenia rozliczenia dotacji. Wypłaty takich dotacji dokonywane będą niezwłocznie na początku roku.

Informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w
Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. Hubska 8-16
lub pod numerem telefonu: 71 799 67 00

UWAGA: Dla umów podpisanych od dnia 12.06.2021 nastąpiła zmiana załączników rozliczeniowych.
W przypadku zagubienia załączników rozliczeniowych dla umów zawartych przed tym dniem, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.
tel. 71 799 67 55 do 62
email: wsr@um.wroc.pl

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego