W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Ogłoszenie o naborze ciągłym wraz z kompletem załączników dot. programu KAWKAplus

Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ogłasza, iż z dniem 19 października 2020 r. rozpoczyna ciągły nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne, realizowane na zasadach określonych w Uchwale Nr XV/417/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. oraz w Uchwale nr XXXVIII/1023/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 r. zmieniającej uchwałę nr XV/417/19 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na zadania służące ochronie powietrza, polegające na trwałej zmianie ogrzewania opartego na paliwach stałych na ogrzewanie niskoemisyjne

Rodzaje zadań, na które może być udzielona dotacja celowa

Dotacja celowa może być udzielona na realizację w lokalach mieszkalnych i nieruchomościach wykorzystywanych na cele mieszkaniowe zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą likwidację stałego systemu ogrzewania opartego na paliwach stałych, będących jedynym lub podstawowym stałym źródłem ogrzewania i jego zamianę na:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. ogrzewanie gazowe,
 3. ogrzewanie elektryczne,
 4. ogrzewanie lekkim olejem opałowym,
 5. pompę ciepła,
 6. urządzenie wykorzystujące odnawialne źródła energii służące wyłącznie do ogrzewania nieruchomości.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dotację

Beneficjentami dotacji mogą być osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokali mieszkalnych lub nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, położonych w granicach administracyjnych Wrocławia.

Termin, miejsce i sposób składania wniosków o udzielenie i rozliczenie dotacji

Formularze wniosku o udzielenie dotacji, pełnomocnictw, wniosku o rozliczenie dotacji, protokołów realizacji zadania oraz zestawienia kosztów stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia i dostępne są

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 • w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. Hubska 8-16, 
 • w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław.

Wnioski o udzielenie dotacji  przyjmowane są w trybie ciągłym.

Wnioski w formie papierowej należy składać

 • w Centrum Obsługi Mieszkańca V, ul. Hubska 8-16, Wrocław
  lub
 • przesyłać na adres:
  Wydział Środowiska i Rolnictwa, Urząd Miejski Wrocławia,
  ul. Hubska 8-16; 50-502 Wrocław.

Możliwe jest także składanie wniosków o udzielenie dotacji drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy ePUAP.

Przez datę złożenia wniosku rozumie się datę wpływu prawidłowo wypełnionego wniosku z załączonym kompletem wskazanych w nim załączników.

Jeżeli istnieje więcej niż jeden Wnioskodawca (więcej niż jedna osoba posiada tytuł prawny do nieruchomości) należy ustanowić pełnomocnika do reprezentacji Wnioskodawców w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji (załączniki nr 2 lub 3 do Ogłoszenia).

Stan prawny nieruchomości, której dotyczy  wniosek musi zostać w pełni uregulowany przed przystąpieniem do starania się o udzielenie dotacji.

Zasady realizacji i rozliczenia zadań objętych dotacją

Uwaga!
W związku z dużą ilością złożonych wniosków w ramach programu KAWKAplus termin ich rozpatrzenia ulega wydłużeniu.

Warunkiem udzielenia dotacji jest potwierdzenie istnienia czynnego systemu grzewczego na paliwo stałe ogrzewającego nieruchomość wykorzystywaną na cele mieszkalne.

Weryfikowane jest to w trakcie wizji lokalnej przeprowadzanej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Dotacja udzielana jest poprzez zawarcie umowy dotacyjnej w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia wizji.

Odmowa przeprowadzenia wizji i podpisania umowy dotacyjnej w wyznaczonym terminie  uznana będzie za rezygnację z dotacji.

Jakiekolwiek prace i zakupy materiałów związane ze zmianą systemu ogrzewania w nieruchomości, na które przysługuje dotacja, nie mogą być rozpoczęte przed dniem podpisania umowy dotacyjnej.

Realizacja i rozliczenie zadań objętych umową o udzielenie dotacji winno nastąpić w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy. Na wniosek Beneficjenta możliwe jest:

 • wydłużenie  terminu realizacji i rozliczenia zadania o kolejne miesiące nie dużej jednak niż do 6 miesięcy,
 • skrócenie terminu realizacji i rozliczenia zadania.

 

Ostatecznym terminem rozliczenia dotacji w danym roku kalendarzowym jest 31 października.

Przed upływem terminu wskazanego w umowie dotacyjnej Beneficjent obowiązany jest przedłożyć wniosek o rozliczenie dotacji (załącznik nr 4 do Ogłoszenia). Do wniosku o rozliczenie dotacji należy dołączyć dokumenty w nim wskazane, w tym protokoły realizacji zadania sporządzone na odpowiednich formularzach stanowiących załączniki nr 5 i 6 do niniejszego Ogłoszenia, zestawienie kosztów sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Ogłoszenia oraz faktury/rachunki (w oryginałach) dokumentujące koszty wykonania inwestycji.

Wykonawca (pracownik, współpracownik lub właściciel firmy realizującej inwestycję) i kierownik budowy będący jednocześnie pełnomocnikiem Beneficjenta nie może podpisać protokołów realizacji zadania w imieniu Beneficjenta.

Przez datę złożenia rozliczenia rozumie się datę wpływu kompletnego wniosku o rozliczenie dotacji w formie papierowej do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia lub do Centrum Obsługi Mieszkańca V, znajdujących się przy ul. Hubskiej 8-16, Wrocław. Możliwe jest także składanie wniosków o rozliczenie dotacji drogą elektroniczna za pośrednictwem platformy ePUAP.

Kwota dotacji w wysokości wynikającej z umowy dotacyjnej oraz dokumentacji przedłożonej w ramach rozliczenia, po zaakceptowaniu przez Dotującego, zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty przeprowadzenia przez Dotującego kontroli potwierdzającej zgodność wykonanych prac z ww. dokumentami, która to nastąpi w ciągu 30 dni od złożenia kompletnego rozliczenia.

Jeżeli umowa dotacyjna przewiduje wypłatę dotacji w kolejnym roku kalendarzowym niemożliwe jest dokonanie wypłaty w roku podpisania umowy niezależnie od terminu przedłożenia rozliczenia dotacji. Wypłaty takich dotacji dokonywane będą niezwłocznie na początku roku.

UWAGA!

 • Zgodnie z § 5 ust. 1 Uchwały nr XV/417/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 listopada 2019 r. zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/1023/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 r. o wysokości dofinansowania w programie KAWKAplus decyduje data złożenia kompletnego wniosku (tj. bez braków formalnych, posiadającego wszystkie niezbędne załączniki). Dla kompletnych wniosków złożonych do końca danego roku kalendarzowego dotacja będzie wynosiła:
   w roku 2021 - nie więcej niż 15.000,00 zł
   w roku 2022 - nie więcej niż 12.000,00 zł
   w roku 2023 - nie więcej niż 10.000,00 zł
   w roku 2024 - nie więcej niż 8.000,00 zł

 • Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że nie współpracuje z żadnym z wykonawców w zakresie zmiany systemu ogrzewania. Tym samym wybór wykonawcy jest swobodną decyzją Inwestorów.

 • Wnioski i umowy, w których od dnia 1 stycznia 2022 r. dokonana będzie zmiana w zakresie rodzaju montowanego ogrzewania wymagająca dołączenia dodatkowej dokumentacji, będą uznane za kompletne w dniu złożenia ostatniego z wymaganych załączników

Informacje:

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w:
Wydziale Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia
ul. Hubska 8-16, 
lub pod numerem telefonu: 71 799 67 00

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego