W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Osobiście:

 • Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego
  pl. Nowy Targ 1-8, parter, pok. 5
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, sala nr 4, stanowiska 6 i 7
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
 • COM V
  ul. Hubska 8-16, parter, sala nr 1, stanowisko 1

Elektronicznie:

 • Złożenie wniosku poprzez platformę ePUAP


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości i ich następcy prawni
  (nie dotyczy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129), nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego)
 • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcy prawni
 • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni


Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45 - 15:45

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio (tj. współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd).

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.
Opłatę rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
Nie uiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Kwestia udzielania bonifikat uregulowana jest w Zarządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 58 z dnia 3 marca 2011r. oraz Zarządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 344 z dnia 1 października 2013 r.
 

Opłaty:
 • opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł,
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł,


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 par. 3 kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Zgodnie z art. 36 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem organu który wydał decyzję, do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2015 r. Sygn. akt K 29/13 i postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 25 marca 2015 r. Sygn. akt K 29/13.
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
 • Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 58 z dnia 3 marca 2011 r. oraz Zarządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 344 z dnia 1 października 2013 r.


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - w której nie zostały wyodrębnione lokale (wniosek 1)
 • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - w której wyodrębniono lokale (wniosek 2)
  Uwaga!!!
  -
  formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie elektronicznej przez  ePUAP

Załączniki

Wniosek 1 docx, 25 kB
Wniosek 2 rtf, 119 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego