W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Ustalenie warunków zabudowy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zagospodarowanie przestrzenne
Komórka odpowiedzialna Wydział Planowania Przestrzennego
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Planowania Przestrzennego
Centrum Obsługi Mieszkańca
pl. Nowy Targ 1-8:

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
  parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2, 3 i 4,
 • udostępnianie akt - sala 1c  stanowisko 5, 6 i 7.

Filia Kancelarii UMW
ul. G. Zapolskiej 4

 • przyjmowanie wniosków i podań:
  parter, sala 4 stanowisko 6 i 7

Sekretariat Wydziału Planowania Przestrzennego
ul. Świdnicka 53   

 • przyjmowanie wniosków i podań: 
  IV piętro, pok. 404

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów
  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15,
 • udostępnianie akt
  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.


Uwagi:
Adres geodezyjny inwestycji, kopię mapy zasadniczej dla terenu objętego wnioskiem, oraz kopię mapy zasadniczej lub ewidencyjnej obejmującej teren znajdujący się w granicach obszaru analizowanego można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przy al. M. Kromera 44.
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.
Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.
Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmuje ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.
W przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko informacje o prowadzonym postępowaniu zamieszczane są w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia,  przed siedzibą Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, a także w siedzibie właściwej terytorialnie Rady Osiedla.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za decyzję o ustaleniu warunków zabudowy - 598 zł
  (zwolnienie z tej opłaty przysługuje właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości)
 • za pełnomocnictwo - 17 zł


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy zgodnie z art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego.

UWAGA ! - DOTYCZY SPRAW WSZCZĘTYCH OD DNIA 3 STYCZNIA 2022 R.

Wydania decyzji o warunkach zabudowy następuje  w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji.

W przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczących budowy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora – termin, o którym mowa powyżej wynosi 21 dni.

Do terminu, o którym mowa powyżej, nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu. Osobisty odbiór dokumentów wyłącznie w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8. Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.

Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy  tel.  +48 71 777 72 51

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków, pl. Nowy Targ 1-8 lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wypełniony wniosek o ustalenie warunków zabudowy wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Od dnia 03.01.2022 r. jedynym obowiązującym drukiem do złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy jest formularz podany w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego