W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Komunikacja, transport

Komórka odpowiedzialna Wydział Transportu

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W sobotę 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Treść Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Transportu
Dział Decyzji Administracyjnych i Kontroli Przedsiębiorców
ul. Gabrieli Zapolskiej 4
I piętro, pok. 105
tel. 71 777 77 35

UWAGA
Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wydane przed dniem 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1180) tj. do 31 grudnia 2022 r.
Licencje wydane przed 1 stycznia 2020 r. podlegają dostosowaniu do wymagań określonych w zmienionej ustawie o transporcie drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U.2019.2377), na wniosek przedsiębiorcy złożony przed 31 grudnia 2022 r.
PO TYM TERMINIE LICENCJE TE TRACĄ WAŻNOŚĆ.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność taksówek osobowych.

Godziny bezpośredniej obsługi klientów:
poniedziałek - piątek:  8:00 - 15:15

Ostatnie przyjęcie klienta – nie później niż na 20 minut przed godziną zakończenia obsługi, wskazaną powyżej

Uwagi:
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na czas określony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Opłaty:
Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 • od 2 do 15 lat – 200 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 250 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 300 zł


W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10 % opłaty, o której mowa powyżej, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji tj.:

 • od 2 do 15 lat – 20 zł
 • powyżej 15 do 30 lat – 25 zł
 • powyżej 30 do 50 lat – 30 zł

Za każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie licencji oraz wypis na ten pojazd pobiera się 11% opłaty odpowiedniej dla okresu ważności licencji.

Opłatę za udzielenie/zmianę licencji oraz wydanie wypisu/-ów uiszcza się w kasie Urzędu lub przelewem na konto,  przed złożeniem wniosku.

Nr konta na jaki należy dokonać opłatę: PKO Bank Polski S.A. Nr konta: 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.
Przepisy prawa miejscowego związane z wykonywaniem przewozu osób taksówkami:

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
  Uwaga!
  wniosek należy wydrukować obustronnie
 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy
 • zaświadczenie/-a o niekaralności (wraz ze spisem) opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy oraz zatrudnieni kierowcy spełniają warunki, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie
 • kserokopia prawa jazdy
 • kserokopia orzeczenia lekarskiego i psychologicznego
 • wykaz pojazdów
 • kserokopia/-e dowodu/-ów rejestracyjnych z przeznaczeniem TAXI
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji oraz wypisu/-ów z licencji


Wniosek można również otrzymać w Wydziale Transportu, w pokoju nr 105

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa. W toku prowadzonego postępowania o udzielenie licencji, może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.


Dodatkowe informacje: 
Wykaz licencji taxi - stan na 25.02.2019 r.

Załączniki

Wniosek pdf, 97 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane