W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Zabytków
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Zabytków
Centrum Obsługi Mieszkańca, 
pl. Nowy Targ 1-8:

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów: parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2, 3 i 4,
 • wniosek w formie elektronicznej należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem portalu e-budownictwo

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna.

Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15.

Uwagi:

Wnioski z zakresu Prawa budowlanego udostępnione są przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na portalu e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/).

Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (http://www.zgkikm.wroc.pl/) przy al. M. Kromera 44.

Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem ww. terminu, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu,  oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

W przypadku zgłoszenia instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych inwestor ma obowiązek ustanowienia kierownika budowy oraz obowiązek zarejestrowania i prowadzenia dziennika budowy.

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Sprawdzenie czy na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Sprawdzenie czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/).

Wpłata należnej opłaty skarbowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/327/8799)

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za pełnomocnictwo - 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej na rachunek bankowy Gminy Wrocław PKO BP SA nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 można dokonać we wszystkich oddziałach Banku PKO BP w granicach miasta Wrocławia bez prowizji.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek złożony z kompletem dokumentów załatwiany jest w czasie nie dłuższym niż 21 dni.

Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.
Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.

Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 71 777 77 77.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw wobec prowadzenia robót, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub  nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  O opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony  wniosek zgłoszenia budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8. Lista załączników:

 • Opracowanie zawierające:
  • opis określający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót,
  • szkice i rysunki,
  • inne pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.
 • Projekt zagospodarowania terenu (jeżeli jest wymagany - art. 30 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane) wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane wraz z:
  • oświadczeniem projektanta o sporządzeniu projektu zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • zaświadczeniem o przynależności projektantów do właściwej izby samorządu zawodowego z określonym terminem ważności, aktualne na dzień opracowania projektu.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz PB-5.
 • Szkic usytuowania budynku - zgodnie z art. 23 ust.3 ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

W celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia należy złożyć odrębny wniosek na druku W1 dostępnym na stronie: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8267/zaswiadczenie-potwierdzajace-fakty-lub-stan-prawny-wynikajacy-z-posiadanych-dokumentow-i-danych-w-wydziale-architektury-i-zabytkow .

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego