W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Zabytków
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Architektury i Zabytków
Centrum Obsługi Mieszkańca, 
pl. Nowy Targ 1-8:

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
  parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2, 3 i 4.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów
  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15.

 

Uwagi:
Wnioski z zakresu Prawa budowlanego udostępnione są przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na portalu e-budownictwo.
Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przy al. M. Kromera 44.
Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji jednak nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu przed upływem ww. terminu,  wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu, oraz uprawnia inwestora do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ administracji architektoniczno-budowlanej postanowieniem nakłada obowiązek uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów, a w przypadku ich nie uzupełnienia wnosi sprzeciw w drodze decyzji. 
Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może w drodze decyzji wnieść sprzeciw przeciwko zamierzonej zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeśli:
- wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
- narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy, 
- może spowodować niedopuszczalne:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Sprawdzenie czy na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego, ewentualnie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy (w przypadku, gdy na danym obszarze brak jest planu zagospodarowania przestrzennego).
Wpłata należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za pełnomocnictwo - 17 zł.
Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek złożony z kompletem dokumentów załatwiany jest niezwłocznie w czasie nie dłuższym niż 30 dni.
Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.
Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.
Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 71 777 77 77.

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw wobec  zmiany sposobu użytkowania, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wypełniony wniosek zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników:

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz PB-5.
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej (jeżeli opłata jest wymagana).
 • Opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania.
 • Zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi.
 • Zaświadczenie prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Decyzja o warunkach zabudowy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Ekspertyza techniczna wykonana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności – w przypadku zmiany sposobu użytkowania, polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
 • Ekspertyza rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, polegającej na podjęciu lub zaniechaniu w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego.
 • Pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami (w zależności od potrzeb).
 • Odpowiednie szkice lub rysunki – dotyczy tylko sytuacji, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia.
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego