W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zgłoszenie budowy sieci, stacji transformatorowej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Zabytków
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Architektury i Zabytków
Centrum Obsługi Mieszkańca,
pl. Nowy Targ 1-8:

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
  parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2, 3 i 4.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów
  - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15.


U
wagi:
Wnioski z zakresu Prawa budowlanego udostępnione są przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na portalu e-budownictwo.
Wniosek dotyczy:

 • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • sieci:
  a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
  b) gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa
  c) wodociągowych,
  d) kanalizacyjnych,
  e) cieplnych,
  f) telekomunikacyjnych.

Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu inwestycji można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przy al. M. Kromera 44.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.
Organ administracji architektoniczno-budowlanej może z urzędu, przed upływem ww. terminu,   wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu,  oraz uprawnia inwestora do rozpoczęcia robót budowlanych.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej  nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw w drodze decyzji.
Nałożenie obowiązku uzupełnienia zgłoszenia  przerywa bieg terminu 21 dni.
Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo w przypadku, o którym mowa w art. 39 Kodeksu postępowania administracyjnego, dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.
W przypadku gdy organ administracji architektoniczno-budowlanej  nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy podlega ostemplowaniu. Organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.
Właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć, w drodze decyzji, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;
 • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Inwestor ma obowiązek ustanowienia kierownika budowy oraz obowiązek zarejestrowania i prowadzenia dziennika budowy.
W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
W przypadku zgłoszenia budowy Wydział Architektury i Budownictwa zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o dokonaniu zgłoszenia w terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

 

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Sprawdzenie czy na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.
Sprawdzenie czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wpłata należnej opłaty skarbowej.


Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za zgłoszenie budowy - obliczona wg stawek z poniższej tabeli

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka opłaty skarbowej

powierzchnia użytkowa budynku stacji transformatorowej

1 zł za 1 m2 

(max. 539 zł)

sieci do 1 km długości

105 zł

sieci powyżej 1 km długości

2143 zł

 • za pełnomocnictwo - 17 zł.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek złożony z kompletem dokumentów załatwiany jest w terminie 21 dni.
Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.
Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.
Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 71 777 77 77.

Tryb odwoławczy:
Stronom przysługuje odwołanie od decyzji wnoszącej sprzeciw wobec prowadzenia robót, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Budownictwa lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub  nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia”.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.  O opłacie skarbowej.


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
Wypełniony  wniosek zgłoszenia budowy sieci, stacji transformatorowej wraz z załącznikami  - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników:

 • Projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno -budowlany w postaci papierowej w 3 egzemplarzach.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz PB-5.
 • Decyzja o warunkach zabudowy, jeśli jest wymagana zgodnie z przepisami ustawy - O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora.
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Wykaz działek - w przypadku inwestycji liniowej.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego