W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Rejestracja pojazdu – pojazd sprowadzony z zagranicy

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy rejestracja pojazdów
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Dział Rejestracji Pojazdów
fax + 48 71 777 78 16
Informacja działu:
tel. + 48 71 777 77 77

 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, Sala S 2, okienka od 1 do 14
 • COM II
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, okienka od 11 do 17
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  parter, okienka od 7 do 11
 • COM VI
  ul. Legnicka 58 (CH Magnolia)
  stanowiska od 23 do 31

Obsługa podmiotów prawnych

 • COM III
  ul. W.Bogusławskiego 10
  parter, sala S 5,  okienka od 1 do 7

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Właściciel lub pełnomocnik (za wyjątkiem rejestracji warunkowej i indywidualnych przypadków, gdzie wymagane jest osobiste stawiennictwo w celu złożenia oświadczenia przez stronę).

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM I, COM II, COM III
  poniedziałek - piątek 8:00 – 17:15
  od 3 października: 8:00 - 15:15 
 • COM IV
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15
 • COM VI
  poniedziałek – piątek 9:00-18:00
  soboty w godz. 9:00-16:00

Uwagi:

Istnieje możliwość otrzymania wiadomości sms bądź e-maila o wyprodukowanym i gotowym do odbioru w Urzędzie dokumencie.
Warunkiem skorzystania z tej bezpłatnej usługi jest podanie numeru telefonu bądź adresu e-mail podczas składania wniosku o nowy dokument.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Istnieje możliwość zarejestrowania wizyty przez internet na stronie Rezerwacji wizyt (https://bez-kolejki.um.wroc.pl)

Jednocześnie przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych w przypadku zarejestrowania:

 • samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 • ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony,
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
 • autobusu.

Szczegółowe informacje oraz druki deklaracji dostępne są w Dziale Podatku od Nieruchomości od Osób Prawnych oraz Podatku od Środków Transportowych

Komunikat z Ministerstwa Infrastruktury
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie art.4 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2018r.poz.1990 z późn.zm.) , który zmienił ustawę Prawo o ruchu drogowym .( Dz.U. z 2018r. poz.1990)

W ustawie - Prawo o ruchu drogowym zostało zmienione brzmienie art. 71 ust.7 dodany art.140mb oraz zmieniony art.140n.

Art.140mb określa , że kto :
1) będąc właścicielem pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE wbrew przepisowi art. 71 ust.7 nie rejestruje pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
2) będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , wbrew przepisowi art.78 ust.2 pkt.1 nie zawiadamia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu - podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 zł.

Ww. przepisy nie będą miały zastosowania do czynności sprzed wejścia w życie ww. ustawy. A zatem kary będą nakładane w przypadku :

 • sprowadzenia po dniu 31 grudnia 2019 , albo nabycia pojazdu niebędącego pojazdem nowym , sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego UE, gdy datą sprowadzenia pojazdu jest dzień po dniu 31 grudnia 2019r. i niezarejestrowania ww. pojazdu w terminie 30 dni od daty jego sprowadzenia
 • nabycia lub zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP po dniu 31 grudnia 2019r. i niezawiadomienia o tym starosty w terminie 30 dni od daty nabycia lub zbycia

Opis procedury dotyczącej składania deklaracji dostępny jest w Poradniku Klienta

Opłaty:

Wysokość  opłat jest zależna od rodzaju wydawanych druków oraz rodzaju tablic rejestracyjnych.

Przy dokonywaniu płatności przelewem w  tytule przelewu prosimy o wpisane nr VIN pojazdu.

Opłaty można wnosić wyłącznie kartą płatniczą bezpośrednio przy okienku lub przelewem  na niżej wskazane nr rachunków bankowych:

 • opłata skarbowa PKO BANK POLSKI S.A. nr konta  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895
 • opłata komunikacyjna PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452
 • opłata ewidencyjna PKO BANK POLSKI S.A.  nr konta 60 1020 5226 0000 6102 0417 4702

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami klient otrzymuje tablice rejestracyjne i Pozwolenie czasowe na okres nieprzekraczający 30 dni. 

Po upływie tego terminu odbierany jest dowód rejestracyjny (można wcześniej, jeśli wytwórnia wyprodukuje dowód rejestracyjny). 

Rejestracja pojazdów następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:

Przysługuje tryb odwoławczy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników;
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o rejestrację;
 • dowód własności pojazdu (np. umowa kupna, umowa darowizny, faktura, postanowienie sądu przyznające prawa własności);
 • dowód rejestracyjny zagraniczny– jeżeli dokument składa się z kilku części proszę przynieś je wszystkie;(w przypadku braku dowodu rejestracyjnego wymagane jest: DLA KRAJÓW UE – zaświadczenie wydane przez organ ostatniej rejestracji potwierdzające dane zawarte w zagubionym/utraconym dokumencie, DLA PAŃSTW TRZECICH - inny dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą);
 • zagraniczne tablice rejestracyjne lub oświadczenie o przyczynie ich braku.
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego oraz dokument identyfikacyjny pojazdu, jeżeli jest wymagane;albo wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu lub inny dokument wydany przez właściwy organ państwa członkowskiego, potwierdzającego wykonanie oraz termin ważności badania technicznego.Nie uznaje się ważności badań technicznych zagranicznych dla: pojazdów uprzywilejowanych, taksówki, pojazdów przewożących towary niebezpieczne, pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu oraz pojazdu przystosowanego konstrukcyjnie do ruchu lewostronnego.Termin ważności badania uznaje się, o ile nie jest dłuższy niż termin ważności badania technicznego określanego w Polsce (Art.81ust. 5-10)Niezależnie od badań technicznych okresowych pojazd może być skierowany na dodatkowe badanie techniczne w celu ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji lub uczestniczył w wypadku drogowym.
 • potwierdzenie zapłaty akcyzy w przypadku pojazdu zakupionego w Unii Europejskiej albo dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju albo zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (wydruk ze strony https://puesc.gov.pl/)
  Akcyzie podlegają:
  samochody osobowe, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna  L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna  L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj „furgon”, „furgon/podest” , „ciężarowo-osobowy” , „terenowy” , „wielozadaniowy” lub „van” lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1).
 • dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej lub w przypadku przedsiębiorców zajmujących się handlem pojazdami adnotację na fakturze sprzedaży określającej datę i numer dokumentu oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej
 • tłumaczenia dokumentów; dokumenty przedłożone do rejestracji sporządzone w języku obcym należy przetłumaczyć u tłumacza przysięgłego albo przez właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego  państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
  Nie trzeba tłumaczyć:
  dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie;
  świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu
 • pełnomocnictwo - w przypadku gdy nie możesz załatwić  sprawy osobiście (wzór do pobrania poniżej)Wszyscy współwłaściciele pojazdu muszą przyjść do urzędu. Jeżeli nie jest to możliwe powinni udzielić pisemnego pełnomocnictwa.
 • dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport  – w przypadku osób fizycznych;(jeśli jesteś cudzoziemcem spoza UE zabierz paszport z aktualną wizą lub kartę pobytu)
 • w przypadku pojazdu wprowadzonego na terytorium RP przed 1.01.2016 r. wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia dowodu uiszczenia opłaty recyklingowej.

Uwaga!

Jeśli zakupiłeś pojazd sprowadzony z Unii Europejskiej po 31.12.2019r. pamiętaj, że sprzedawca w dowodzie własności musi podać datę sprowadzenia pojazdu do Polski (dzień, miesiąc rok) lub złożyć stosowne oświadczenie

Możliwe jest dokonanie warunkowo czasowej rejestracji  bez dokumentu potwierdzenia zapłaty akcyzy lub dowodu odprawy celnej pod warunkiem,  że osoba składa wniosek o stałą rejestracje a dokument będzie uzupełniony  przed wydaniem dowodu rejestracyjnego.

W przypadku chęci posiadania tablic rejestracyjnych z wyróżnikiem indywidualnym, konieczna jest dodatkowa wizyta w urzędzie celem złożenia zamówienia na wyprodukowanie wnioskowanych tablic.

Podczas tej wizyty należy złożyć wniosek z dokumentami wymaganymi do zarejestrowania pojazdu oraz dowód wniesionej opłaty na rachunek: 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452 (500 zł - jedna tablica, 1000 zł - dwie tablice).

Załączniki

Wniosek pdf, 174 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego