W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy nieruchomości
Komórka odpowiedzialna Wydział Nieruchomości Komunalnych
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych
 • osoby fizyczne będące następcami prawnymi ww. osób
 • osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego
 • osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi ww. osób
 • spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni

*Nie dotyczy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45 - 15:45

Uwagi:
W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio (tj. współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd).
Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Opłatę rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.
Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

W dniu 17 listopada 2011 r. Rada Miejska Wrocławia podjęła uchwałę nr XVIII/355/11 w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 248, poz. 4449). Uchwała weszła w życie w dniu 20 grudnia 2011 r.

W dniu 10 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym orzekł, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji. Wyrok ogłoszony został w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 17 marca 2015 r. pod poz. 373 i w tym dniu wszedł w życie. Wyrok TK obejmuje:

 • osoby prawne, z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych i osób prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego
 • osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości innych niż zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych;


Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10 zł ,
 • opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury - 17 zł,
 • opłata skarbowa płatna przelewem na konto Gminy Wrocław PKO BP SA 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895,
 • opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości płatna przelewem na konto Gminy Wrocław PKO BP SA 77 1020 5226 0000 6702 0417 4199,


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Zgodnie z art. 35 par. 3 kodeksu postępowania administracyjnego załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Zgodnie z art. 36 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Postępowanie, co do zasady, kończy się wydaniem decyzji.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem organu który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Na wydane w toku postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy kodeks postępowania administracyjnego tak stanowi. Zażalenie wnosi się, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

Podstawa prawna:


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 
  Uwaga!!!
  -
  formularz on-line przeznaczony do wypełnienia on-line  można wysyłać w formie elektronicznej przez  ePUAP
 • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla gruntu
 • odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla lokalu (w przypadku wyodrębnienia lokali)
 • dokument będący podstawą nabycia prawa użytkowania wieczystego (umowa sprzedaży, umowa zamiany, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, itp.)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku ustanowienia pełnomocnika)

Wniosek można otrzymać również w Wydziale Nieruchomości Komunalnych - al. Marcina Kromera 44, COM – kancelaria WNK

Załączniki

Wniosek rtf, 463 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego