W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Imprezy masowe

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy zbiórki, zgromadzenia, imprezy
Komórka odpowiedzialna Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
ul. Strzegomska 148
54-429 Wrocław
sekretariat, pok. 205
tel. 71 777 - 95 -01

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

 • osoba prawna,
 • osoba fizyczna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej.


Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 7:45 - 15:45

Uwagi:
Dane teleadresowe służb, do których zobowiązany jest wystąpić organizator imprezy masowej

 • Komenda Miejska Policji we Wrocławiu
  ul. Sołtysowicka 21
  51-168 Wrocław
  tel. 47 87 144 90
  faks 47 87 143 65
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Kręta 28
  50-233 Wrocław
  tel. +48 71 320 70 04 (70-65)
  faks +48 71 320 70 05
 • Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu
  ul. Ziębicka 34-38
  50-507 Wrocław
  tel. +48 71 367 20 51 do 58
  faks +48 71 367 66 18
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny
  Dla Miasta Wrocławia i Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kleczkowska 20
  50-227 Wrocław
  tel. +48 71 329 58 43
  faks +48 71 329 18 51


Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić :

 • do Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektora Pogotowia Ratunkowego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach,
  UWAGA!
  Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej;
 • do Komendanta oddziału Straży Granicznej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej);
 • do Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).

Opłaty:

 • opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł (w momencie złożenia wniosku).
 • opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.

Opłat należy dokonywać w Punktach Obsługi Bankowej lub przelewem na konto Urzędu  Bank PKO Bank Polski S.A. nr  82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy składa wniosek o wydanie zezwolenia.

Prezydent Wrocławia wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze rozpatruje odwołanie w terminie 4 dni od dnia jego wniesienia.
Odwołanie od decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

Podstawa prawna:
Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
 • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający
  - oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  -oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  -oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  - informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r.- Dz.U.2009.135.1113), instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej;
 • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie
 • informację o:
  - liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej
  - przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego
  - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej
  - osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia
  - sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka
  - zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk
  - odpłatności za wstęp na imprezę (w przypadku, gdy wstęp na imprezę jest odpłatny organizator jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010r.DZ.U.2010.54.323).
 • informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe – dotyczy imprez masowych, podczas których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (do 3,5 % alkoholu)
 • oświadczenie organizatora o wyposażeniu obiektu wykorzystywanego do organizacji meczów piłki nożnej   w kompatybilne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu  i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc (dotyczy meczów piłki nożnej: w ramach ligi zawodowej – przepis obowiązuje, w ramach I ligi piłki nożnej – przepis stosuje się od 01 stycznia 2013r.; w ramach pozostałych rozgrywek – przepis stosuje się od 01 stycznia 2014r.).
 • informację o powiadomieniu:
  - Komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej w strefie nadgranicznej
  - Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej
 • opinie:
  - Komendanta Miejskiego Policji
  - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
  - Dyrektora Pogotowia Ratunkowego
  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

UWAGA!
Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Załączniki

Wniosek doc, 64 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego