W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Zabytków
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Zabytków
Centrum Obsługi Mieszkańca
pl. Nowy Targ 1-8

Wniosek można złożyć:

 • elektronicznie za pośrednictwem e-usługi "Zaświadczenie o samodzielności lokalu" (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/5?w=WAZ),
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) wybierając odpowiedni rodzaj pisma, w tym przypadku będzie to „pismo ogólne",
 • w formie papierowej w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków, lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadać na poczcie
 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów - parter, sala 1a i 1b stanowisko 1, 2, 3 i 4.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15.

Uwagi:

Zaświadczenia o samodzielności lokali wydawane są na podstawie danych i materiałów dostarczonych przez wnioskodawcę.

Niezbędne informacje i materiały:

 • Określenie przeznaczenia lokalu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym lub zmianą sposobu użytkowania.
 • Czytelne kopie rysunków z posiadanej przez właściciela lokalu dokumentacji budowlanej.
 • Rysunki powinny zawierać rzut kondygnacji z wyszczególnionym lokalem, przekrój odpowiedniej części budynku z zaznaczonymi granicami lokalu i pomieszczeń przynależnych oraz części wspólnych budynku wraz z opisem pomieszczeń.
 • Oświadczenie właściciela lokalu, złożone na rysunkach, potwierdzające, że przedstawiony na nich stan jest aktualny i po zakończeniu budowy (rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania) nie zostały wprowadzone żadne zmiany.
 • W przypadku budynków nowo wznoszonych lub rozbudowanych:
  • kopie pozwolenia na użytkowanie budynku lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy,
  • kopie dokumentacji złożonej do nadzoru budowlanego,
  • oświadczenie właściciela / inwestora, złożone na rysunkach, potwierdzające, że przedstawiony na nich stan jest aktualny i po zakończeniu budowy (rozbudowy) nie zostały wprowadzone żadne zmiany,
  • zawiadomienie o nadaniu numerów porządkowych.
 • W przypadku budynków przebudowanych:
  • dokument świadczący o przeprowadzonej przebudowie lub zmianie sposobu użytkowania, wraz z oświadczeniem właściciela lokalu, złożonym na rysunkach, potwierdzającym, że przedstawiony na nich stan jest aktualny i po zakończeniu budowy (przebudowy, zmiany sposobu użytkowania) nie zostały wprowadzone żadne zmiany,
 • W przypadku budynków starych, gdy właściciel nie posiada dokumentacji budowlanej, część rysunkowa może być zastąpiona:
  • inwentaryzacją budowlaną zawierająca podstawowe elementy budowlane, wykonana zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej wraz z oświadczeniem, że:
   - "lokal mieszkalny spełnia wymogi lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi oraz wraz z pomieszczeniami pomocniczymi zaspokaja ich potrzeby mieszkaniowe",              
   - w przypadku lokali o innym przeznaczeniu niż mieszkalny, że „lokal spełnia warunki odpowiednie dla swego przeznaczenia”.
Wszystkie oświadczenia powinny być zaopatrzone w datę i podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Opłata należnej opłaty skarbowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/327/8799)

Uzupełnienia wniosku można dokonać elektronicznie za pośrednictwem e-usługi "Uzupełnienie wniosku" (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/11?w=WAZ) lub w formie papierowej zgodnie z informacjami zawartymi w Poradniku Klienta (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8831/uzupelnienie-wniosku)

Wycofać wniosek można elektronicznie za pośrednictwem e-usługi "Wycofanie wniosku" (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/12?w=WAZ) lub w formie papierowej zgodnie z informacjami zawartymi w Poradniku Klienta (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8603/wycofanie-wniosku)

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za każdy egzemplarz zaświadczenia - 17 zł,
 • za pełnomocnictwo - 17 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej na rachunek bankowy Gminy Wrocław PKO BP SA nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 można dokonać we wszystkich oddziałach Banku PKO BP w granicach miasta Wrocławia bez prowizji

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek złożony z kompletem dokumentów załatwiany jest średnio do 2 tygodni, maksymalnie - do  30 dni.

Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.
Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.

Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy:

 • elektronicznie za pośrednictwem e-usługiStatus sprawy” (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/1?goToSearch=true&w=WAZ)
 • pod numerem telefonu: +48 71 777 77 77.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje zażalenie na wydane postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie można złożyć:

 • elektronicznie korzystając z e-usługiZażalenia na postanowienie” (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/9?w=WAZ),
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) wybierając odpowiedni rodzaj pisma, w tym przypadku będzie to „pismo ogólne",
 • w formie papierowej w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków, lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadać na poczcie zgodnie z informacjami zawartymi w Poradniku Klienta (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/66460/zlozenie-zazalenia-na-postanowienie).

Zażalenie należy adresować "Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. O własności lokali.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali WAZ-W 2 wraz z załącznikami - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników do formularza WAZ-W 2:

 • Rzut kondygnacji z wyszczególnionym lokalem, przekrój odpowiedniej części budynku z zaznaczonymi granicami lokalu i pomieszczeń przynależnych oraz części wspólnych budynku wraz z opisem pomieszczeń i oświadczeniem osoby uprawnionej o ich zgodności z aktualnym stanem.
 • Dokument świadczący o zakończeniu budowy / dopuszczeniu do użytkowania.
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu wnioskodawcy.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo / zaświadczenie.
 • W przypadku wniosku składanego przez osobę prawną proszę podać numer z „Rejestru Przedsiębiorców” Krajowego Rejestru Sądowego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego