W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Zabytków
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Zabytków
Centrum Obsługi Mieszkańca,
pl. Nowy Targ 1-8:

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów:
  parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2, 3 i 4,
 • udostępnianie akt - sala 1c  stanowisko 5, 6 i 7,
 • wniosek można złożyć za pośrednictwem portalu e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/)

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być inwestor, który uzyskał pozwolenie na budowę. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.  Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15,
 • udostępnianie akt - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Uwagi:

Wnioski z zakresu Prawa budowlanego udostępnione są przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego na portalu e-budownictwo (https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/).

Decyzja o pozwolenie na budowę może być zmieniona, jeżeli nie wygasła. 
Decyzja wygasa, jeżeli inwestor nie rozpoczął budowy przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

W przypadku inwestycji mogących oddziaływać na środowisko informacje o prowadzonym postępowaniu zamieszczane są w BIP Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz na tablicy przed siedzibą Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, a także w siedzibie właściwej terytorialnie Rady Osiedla.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Sprawdzenie czy na obszarze planowanej inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu.

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przypadku zmiany parametrów przedsięwzięcia  mogących oddziaływać na środowisko.

Wpłata należnej opłaty skarbowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/327/8799)

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej za zmianę decyzji wynosi:

 • ze zmianą parametrów technicznych obiektu - 47 zł + kwota obliczona wg stawek z poniższej tabeli dla dodanych elementów i zwiększonej powierzchni,
 • bez zmiany parametrów technicznych obiektu - 82 zł,

W przypadku przebudowy lub remontu obiektu budowlanego stosuje się 50% stawki określonej w poniższej tabeli.

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka opłaty skarbowej

powierzchnia użytkowa budynku przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna

1 zł za 1 m2 

(max. 539 zł)

jak wyżej – kolejnego budynku

1 zł za 1 m2

(max. 539 zł)

urządzenie budowlane (np. przyłącza, place postojowe, zjazd, dojazd)

91 zł - za każde

inna budowla (np. parking, droga dojazdowa, wiata, reklama)

155 zł - za każdą

studnia, urządzenie do usuwania nieczystości stałych i ścieków

20 zł - za każde

sieci do 1 km długości

105 zł - za każdą

drogi oraz sieci powyżej 1 km długości

2143 zł - za każdą

inne budynki (np. garaż wolnostojący, obiekt kultu religijnego)

48 zł - za każdy

budynek służący celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym

14 zł - za każdy

budowla związana z produkcją rolną (np. silosy)

112 zł - za każdą

 

 • za pełnomocnictwo - 17 zł.

Wpłaty opłaty skarbowej na rachunek bankowy Gminy Wrocław PKO BP SA nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 można dokonać we wszystkich oddziałach Banku PKO BP w granicach miasta Wrocławia bez prowizji.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje średnio w czasie nie dłuższym niż  - 1 miesiąc, maksymalnie - 2 miesiące, licząc od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów.

Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.
Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.

Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy tel.  +48 71 777 77 77.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę wraz załącznikami - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników do formularza B-1 (Z10):

Obligatoryjne

 • Trzy egzemplarze projektu budowlanego podpisane przez osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane.
 • Zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego.
 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - formularz PB-5.
 • Jeden egzemplarz projektu zagospodarowania działki lub terenu lub szkic usytuowania budynku jeśli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
 • Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Fakultatywne - wg listy na formularzu PB-7.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego