W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Rozpatrywanie wniosków z zakresu kar i opłat za parkowanie w strefie płatnego postoju oraz za zajęcie pasa drogowego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy podatki, opłaty
Komórka odpowiedzialna Wydział Inżynierii Miejskiej
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Inżynierii Miejskiej
Zespół ds. Administracyjno-Prawnych
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pokój 405

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoba fizyczna;
 • osoba prawna;
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.


Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Uwagi:
Zespół ds. Administracyjno-Prawnych rozpatruje sprawy dotyczące: opłat dodatkowych za nieuprawniony postój pojazdu (bez ważnego biletu lub po upływie czasu parkowania wskazanego na wykupionym bilecie) w strefie płatnego parkowania, opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz kar za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi. 

Strona jest zobowiązana do samodzielnego określenia rodzaju wnioskowanej ulgi oraz wskazania jej podstawy (numer decyzji, zawiadomienia, upomnienia lub tytułu wykonawczego).

Rodzaje ulg o jakie można się ubiegać:

 • odroczenie terminu płatności (we wniosku strona musi wskazać datę, do której ma nastąpić odroczenie);
 • rozłożenie zapłaty  na raty (we wniosku strona musi wskazać: ilość, wysokość i termin uiszczania rat);
 • umorzenie w całości lub w części (strona musi określić kwotę zobowiązania, którego umorzenia żąda). 

Organ na wniosek strony może udzielać ulg, tj.:

 • umarzać w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym,
 • umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości albo części należności lub rozkładać na raty płatność całości albo części należności – w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego.

Organ, na wniosek zobowiązanego prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielać ulg w spłacie zobowiązań z tytułu należności, które:

 • nie stanowią pomocy publicznej;
 • stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
 • stanowią pomoc publiczną:
  1. mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi zdarzeniami nadzwyczajnymi,
  2. mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,
  3. zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na przeznaczenia inne niż wymienione w lit. a i b.

Opłaty:
Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Po wpływie wniosku jest on badany pod względem formalnym. W przypadku, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, wnioskodawca jest wzywany do uzupełnienia braków formalnych wniosku w ciągu 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania. Wniosek spełniający wymagania formalne, zawierający szczegółowe uzasadnienie żądania, jest rozpatrywany po względem merytorycznym. Z uwagi na to, że instytucja udzielenia ulgi ma charakter wyjątkowy organ bada całokształt sytuacji majątkowej, finansowej i rodzinnej strony, osiągane przez nią dochody i ponoszone wydatki oraz możliwość zarobkowania w celu zdobycia środków na utrzymanie.  Z uwagi na to, strona w trybie art. 50 k.p.a. i art. 54 k.p.a jest wzywana do przedstawienia i uzupełnienia informacji, dotyczących sytuacji materialnej i rodzinnej oraz przedstawienia dowodów na poparcie swoich twierdzeń oraz do wypełnienia druku oświadczenia o stanie majątkowym.

Sprawa jest rozstrzygana indywidualnie w drodze decyzji administracyjnej lub innej formie określonej przez kodeks postępowania administracyjnego (postanowienie lub zawiadomienie o pozostawieniu sprawy bez rozpoznania).

Sprawy z wniosków o udzielenie ulg załatwiane są nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy, przy czym, z uwagi na skomplikowany charakter postępowania dowodowego, termin ten może ulec przedłużeniu.

Tryb odwoławczy:

 • zgodnie z art. 127 kodeksu postępowania administracyjnego od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia;
 • zgodnie z art. 141 kodeksu postępowania administracyjnego na postanowienie organu służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia.

Podstawa prawna:


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek

Ponadto wskazane jest przedstawienie następujących dokumentów:

 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o udzielenie ulgi,
 • zaświadczeń o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, decyzja ZUS o przyznaniu renty/emerytury, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub inne dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych przychodów np. potwierdzenie przelewu bankowego, wyciąg z konta)
 • rachunków opłat eksploatacyjnych za mieszkanie, lokal
 • orzeczeń o przyznanej pomocy materialnej
 • opisu innych posiadanych zaległości
 • podania innych okoliczności faktycznych (np. zdarzenia losowe) wpływające na sytuację strony
 • innych danych uzasadniających udzielenie wnioskowanej ulgi
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wraz z kodem przyczyny jej powstania – w wypadku występowania takiego orzeczenia

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego