W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W sobotę, 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Ulgi w spłacie niektórych należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Wrocław

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Podatki, opłaty

Komórka odpowiedzialna Wydział Zarządzania Należnościami

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W sobotę 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Złożenie wniosku:

 • Kancelaria Ogólna UMW
  pl. Nowy Targ 1-8
  parter, pokój 5
 • Filia Kancelarii UMW
  ul. G. Zapolskiej 4
  parter, sala nr 4, stanowisko 6,7
 • COP
  ul. Kotlarska 41
 • COM I
  ul. G. Zapolskiej 4, 
  sala nr 3, stanowisko 16, 17, 18
 • Sekretariat WZN
  ul. Kotlarska 41
  I piętro, pokój 101


Rozpatrywanie wniosków:
Wydział Zarządzania Należnościami
Dział Ulg
ul. Kotlarska 41
faks +48 71 777 70 98
I piętro, pok. 108
+48 71 777 81 18,
+48 71 777 85 22.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • osoba fizyczna,
 • osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.Godziny przyjmowania klientów:

 • Kancelaria UMW, Kancelaria WZN, Dział Ulg
  poniedziałek - piątek 7.45 – 15:45
 • COP
  poniedziałek - piątek  8:00 – 17:15
 • COM I 
  poniedziałek - piątek 8:00 – 15:15


Uwagi:

Udzielanie ulg na wniosek dłużnika możliwe jest w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego.

Udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Wrocław  z tytułu:

 • opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej,
 • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w prawo własności,
 • najmu i dzierżawy nieruchomości Gminy,
 • bezumownego korzystania z gruntu Gminy,
 • użytkowania nieruchomości Gminy,
 • ustanowienia trwałego zarządu,
 • spłaty ceny nieruchomości nabytej od Gminy w ratach,
 • zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego,
 • zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.


Rodzaje ulg o jakie można się ubiegać:

 • umorzenie w całości albo w części należności,
 • odroczenie terminu spłaty należności,
 • rozłożenie na raty spłaty należności,
 • ustalenie innego terminu zapłaty,  nie przekraczającego danego roku kalendarzowego na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.


Udzielanie ulg w spłacie zobowiązań odbywa się w zgodzie z prawem Unii Europejskiej. Dział Ulg na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań, które stanowią pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) – bez konieczności notyfikacji Komisji Europejskiej, w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Opłaty:
Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Sprawy z wniosków o udzielanie ulg załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Podstawa prawna:


Wymagane wnioski i dokumenty:

I. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która nie jest przedsiębiorcą do wniosku należy dołączyć:

 • opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika wraz z dokumentami potwierdzającymi wiarygodność przedstawionych informacji; w tym celu należy wypełnić druk „oświadczenia o stanie majątkowym”, który można pobrać osobiście  w Dziale Ulg lub z pliku umieszczonego w części „załączniki”,
 • zaświadczenia o dochodach własnych i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (odpowiednio: aktualne zaświadczenie z zakładu pracy, odcinek renty/emerytury, decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych i inne),
 • kopie rachunków opłat eksploatacyjnych  za mieszkanie lub inny zajmowany lokal, orzeczenia o przyznanej pomocy materialnej  z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • opis innych posiadanych zaległości,
 • dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ na rozpatrzenie sprawy.

II. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę fizyczną, która jest przedsiębiorcą,  oprócz informacji wyżej wskazanych do wniosku należy dołączyć:

 • wypełniony formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej, który można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”,
 • zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i informacje finansowe  za okres 3 ostatnich lat podatkowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości w oparciu o przyjętą formę rozliczenia dochodów,
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, dotyczących w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis. Powyższe informacje przekazuje się na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311 z późn. zm.) w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
 •  wypełnione oświadczenie o otrzymaniu /nieotrzymaniu pomocy de minimis, które można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem  o udzielenie pomocy:

 • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis, otrzymanych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz  w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie otrzymanej   w tym okresie, albo oświadczenia  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • informacji wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r.  w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o  pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • wypełnione oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie ustalenia powiązań z innymi przedsiębiorstwami, które można pobrać  z pliku umieszczonego w części „załączniki”
 • wypełnioną informację o łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, którą można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”,
 • wypełnione oświadczenie o otrzymaniu /nieotrzymaniu pomocy de minimis, które można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”.

III. W przypadku ubiegania się o ulgę przez osobę prawną lub jednostkę organizacyjną  nieposiadającą osobowości prawnej do wniosku należy dołączyć:

 • szczegółowy opis okoliczności powstania zaległości.
 • informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) za okres 3 lat obrotowych, w przypadku podmiotów zobowiązanych do ich sporządzania zgodnie  z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości lub inne sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.
 • informacje na temat wyniku finansowego uzyskanego w okresie bieżącego roku – do dnia złożenia wniosku (np. wstępna wersja bilansu, rachunków zysków i strat).
 • plan przychodów i wydatków na dany rok podatkowy.
 • wykaz należności oraz zobowiązań publiczno- i cywilnoprawnych wraz ze sposobem ich realizacji.
 • dowody potwierdzające argumenty zawarte we wniosku, a mające wpływ  na rozpatrzenie sprawy.
 • wypełniony formularz oświadczenia podmiotu o prowadzonej działalności gospodarczej, który można pobrać z pliku umieszczonego w części „załączniki”.

W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis (de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie) zgodnie z art. 37 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmiot ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązany jest do przedstawienia wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy informacji i załączników, o których mowa powyżej w części II.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane