W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Sesja Rady Miejskiej Wrocławia nr XXXVII dnia 23 marca 2017 r., godz. 12:00

Porządek obrad 
XXXVII sesji Rady Miejskiej Wrocławia
23 marca 2017 roku, godz. 12:00
Sala 200, Sukiennice 9,
we Wrocławiu


I. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady i Prezydenta Miasta.

II. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
Wynik głosowania
Wynik głosowania

III. Informacja o stanie prac nad Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju – Jacek Barski

IV. Informacje Prezydenta Wrocławia na temat:

1) zestawienie ilości decyzji dotyczących ustalenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia bądź zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanych z urzędu oraz na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego przed zbyciem nieruchomości za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

2) informacja o wydanych decyzjach dotyczących ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału geodezyjnego w okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

3) zestawienie wniosków o wypłatę odszkodowania w związku z obniżeniem wartości nieruchomości wywołanym uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmianą za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak 
Informacja

V. Sprawozdanie z realizacji zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w roku 2016
 
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
Sprawozdanie

VI. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny we Wrocławiu na lata 2015 – 2017 za rok 2016

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
Sprawozdanie

VII. Sprawozdanie z realizacji programu pomocy dla rodzin wielodzietnych „dwa plus trzy i jeszcze więcej” za 2016 rok

- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
Sprawozdanie

VIII. Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał w sprawach:

1. Zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/704/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie budżetu Miasta na 2017 rok – druk nr 902/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

2. Zmieniająca uchwałę nr XXXIV/705/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Miasta – druk nr 903/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów,pozostałe komisje Rady Miejskiej Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

3. Zmieniająca uchwałę Nr XV/267/15 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia samorządowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu
i trybu sporządzania planów finansowych dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania – druk nr 904/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta - Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

4. Zasad ustalania i przekazywania Zarządowi Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu środków finansowych z budżetu Gminy Wrocław wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług – druk nr 844/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Skarbnik Miasta – Marcin Urban
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Promocji i Współpracy  Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów 
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

5. Uchylająca uchwałę w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się we Wrocławiu osobie polskiego pochodzenia
z Republiki Kazachstanu – druk nr 850/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Promocji i Współpracy Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały

Wynik głosowania

6. Wystąpienia Gminy Wrocław ze spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wyrażenia zgody na zbycie wszystkich posiadanych w tej spółce udziałów – druk nr 900/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Wiceprezydent Wrocławia – Adam Grehl
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Kultury i Nauki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów 
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

7. Nadania regulaminu Straży Miejskiej Wrocławia – druk nr 839/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje – Komendant Straży Miejskiej – Zbigniew Słysz 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

8. Zmieniający uchwałę nr XXVI/537/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości zabudowanej, położonej we Wrocławiu przy ul. Bernarda Belotta Canaletta 4 – druk nr 843/17
            
- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Nieruchomości i Eksploatacji - Lech Filipiak
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, 
- komisja odpowiedzialna - Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
Projekt uchwały
9. Współpracy Gminy Wrocław ze społecznością lokalną miasta Reykjavik – druk nr 847/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą - Ewa Gołąb - Nowakowska
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Promocji i Współpracy  Zagranicznej, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Promocji i Współpracy z Zagranicą
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

10. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław
w 2017 roku” –  druk nr 846/17 


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Inżynierii Miejskiej - Wojciech Kaczkowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

11. Zmieniająca uchwałę nr XXX/601/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia centrum usług wspólnych dla jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław, pod nazwą Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu oraz nadania statutu
– druk nr 860/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Centrum Usług Informatycznych – Dariusz Jędryczek 
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

12. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu – druk nr 851/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

13. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Św. Jerzego we Wrocławiu – druk nr 854/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

14. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku w Rynku we Wrocławiu – druk nr 852/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

15. Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w budynku przy ul. Zegadłowicza we Wrocławiu – druk nr 853/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Wydziału Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości - Regina Danek
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

16. Zamiaru wzniesienia pomnika we Wrocławiu – druk nr 857/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

17. Zmieniająca uchwałę nr IX/174/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą Wrocławski Zespół Żłobków oraz nadania jej statutu
– druk nr 858/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

18. Ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym – druk nr 845/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

19. Zmieniająca uchwałę nr VI/67/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Wrocławia – druk nr 849/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

20. Zmieniająca uchwałę nr XXVIII/566/16 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania nowego statutu Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej– druk nr 842/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

21. Ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu w zakresie struktury filii– druk nr 908/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki
-komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały

Wynik głosowania

22. Trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Wrocławskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
– druk nr 861/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych - Jacek Sutryk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny Zdrowia i Spraw  Socjalnych
-komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

23. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie
ulic Jana Nowaka-Jeziorańskiego i Obornickiej we Wrocławiu – druk nr 840/17
 - punkt wycofany z porządku obrad

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej
i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie


24. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Gwieździstej
i Tadeusza Zielińskiego we Wrocławiu – druk nr 855/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej
i Gospodarki,Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

25. Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Hugona Kołłątaja
i Tadeusza Rejtana we Wrocławiu – druk nr 856/17


- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej
i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

26. Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Szewskiej, Aleksandra hr. Fredry
oraz pl. Uniwersyteckiego we Wrocławiu– druk nr 841/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Infrastruktury Komunalnej
i Gospodarki, Komisja Komunikacji i Ochrony Środowiska
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

27. Nadania nazw nowym ulicom na terenie Wrocławia – druk nr 848/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

28. Nadania nazwy mostowi na terenie Wrocławia – druk nr 859/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Architektury i Rozwoju - Jacek Barski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały

Wynik głosowania

29. Zamiaru utworzenia:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji
Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1) utworzenia Przedszkola nr 23 we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 8a i nadania statutu – druk nr 884/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

2) utworzenia Przedszkola nr 32 we Wrocławiu przy ul. Kłodzkiej 40 i nadania statutu – druk nr 885/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

3) utworzenia Przedszkola nr 20 we Wrocławiu przy ul. Karpnickiej 2 i nadania statutu – druk nr 886/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

4) utworzenia Szkoły Podstawowej nr 32 we Wrocławiu przy ul. Kłodzkiej 40 i nadania statutu – druk nr 887/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

5) utworzenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 im. ks. Stanisława Staszica we Wrocławiu przy ul. Jana Władysława Dawida 9-11 i nadania statutu – druk nr 888/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

6) utworzenia Liceum Ogólnokształcącego nr XVI we Wrocławiu przy ul. Mikołaja Reja 3 i nadania statutu – druk nr 889/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

7) utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21 we Wrocławiu przy ul. Kłodzkiej 40 i nadania statutu – druk nr 890/17;
Projekt uchwały
Wynik głosowania

8) utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 20 we Wrocławiu przy ul. Karpnickiej 2 i nadania statutu – druk nr 898/17.
Projekt uchwały

Wynik głosowania

30. Zamiaru przeniesienia:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji
Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1) przeniesienia siedziby Szkoły Podstawowej nr 22 przy ul. Stabłowickiej 143 we Wrocławiu – druk nr 881/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

2) przeniesienia siedziby Szkoły Policealnej nr 17 przy ul. Pawła Eluarda 51-55 we Wrocławiu – druk nr 882/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

3) przeniesienia siedziby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 przy ul. Grochowej 13 we Wrocławiu oraz szkół wchodzących w jego skład
– druk nr 883/17.
Projekt uchwały

Wynik głosowania

31. Zamiaru przekształcenia:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji
Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1) przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 2 przy ul. Kieleckiej 51a we Wrocławiu – druk nr 872/17;
Projekt uchwały

2) przekształcenia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Wojtka Bellona w Zespole Placówek Oświatowych nr 3 przy ul. Borowskiej 101 we Wrocławiu – druk nr 873/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

3) przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 przy ul. Wejherowskiej 28 we Wrocławiu – druk nr 874/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

4) przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 im. Janusza Korczaka przy ul. Parkowej 27 we Wrocławiu
– druk nr 875/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

5) przekształcenia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 11 im. Józefy Joteyko przy ul. Kamiennej 99-101 we Wrocławiu
– druk nr 876/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

6) przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr II im. Piastów Śląskich przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu – druk nr 877/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

7) przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu – druk nr 878/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

8) przekształcenia Zespołu Szkół nr 23 im. ks. St. Staszica przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11 we Wrocławiu – druk nr 879/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

9) przekształcenia Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu – druk nr 880/17.
Projekt uchwały

Wynik głosowania

32. Zamiaru likwidacji:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji
Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1) likwidacji Terapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 119 przy ul. Bytomskiej 7 we Wrocławiu – druk nr 867/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

2) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego nr I przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu – druk nr 868/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

3) likwidacji Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego nr II przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu – druk nr 869/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

4) likwidacji Szkoły Policealnej nr 3 przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu – druk nr 870/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

5) likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu – druk nr 871/17.
Projekt uchwały

Wynik głosowania

33. Zamiaru rozwiązania:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji
Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1) rozwiązania Zespołu Szkół nr 24 przy ul. Eluarda 51-55 we Wrocławiu – druk nr 864/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

2) rozwiązania Zespołu Szkół nr 22 przy ul. Parkowej 18-26 we Wrocławiu – druk nr 865/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

3) rozwiązania Zespołu Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Powstańców Śląskich 210-218 we Wrocławiu – druk nr 866/17.
Projekt uchwały

Wynik głosowania

34. Zamiaru wyłączenia:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji
Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1) wyłączenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 7 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu
– druk nr 862/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

2) wyłączenia Szkoły Policealnej nr 3 z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu
– druk nr 863/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

35. Zamiaru włączenia:

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji
Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży

1) włączenia Szkoły Policealnej nr 17 do Zespołu Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej 64 we Wrocławiu – druk nr 891/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

2) włączenia Liceum Ogólnokształcącego nr XXIV z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Ogólnokształcących
przy ul. Drukarskiej 50 we Wrocławiu – druk nr 892/17;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

3) włączenia Branżowej Szkoły I stopnia nr 12 im. ks. St. Staszica do Zespołu Szkół Logistycznych przy ul. Jana Wł. Dawida 9-11
we Wrocławiu – druk nr 893/17.
Projekt uchwały

Wynik głosowania

36. Ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Wrocław – druk nr 896/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia
i Spraw Socjalnych, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały

Wynik głosowania

37. Dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – druk nr 894/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały

Wynik głosowania

38. Dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych – druk nr 895/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży,Komisja Budżetu i Finansów
- komisja odpowiedzialna - Komisja Edukacji i Młodzieży
Projekt uchwały

Wynik głosowania

39. Kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, do publicznych młodzieżowych domów kultury prowadzonych przez Miasto oraz do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – druk nr 897/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz
- referuje - Dyrektor Departamentu Edukacji - Jarosław Delewski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Komisja Kultury i Nauki
 - komisje odpowiedzialne - Komisja Edukacji i Młodzieży, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

40. Ustanowienia i zasad funkcjonowania Funduszu Rozwoju Osiedli – druk 831/17
                                        
                                         I   CZYTANIE
- wnioskodawca – Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości
- referuje – Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości – Marcin Krzyżanowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Budżetu i Finansów
Projekt uchwały

Wynik głosowania

41. Nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia – druk 762/16
- wnioskodawca – Klub Radnych Rafała Dutkiewicza
- referuje – Przewodniczący Klubu Rafała Dutkiewicza – Jarosław Krauze
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, 
   Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

42. Nadania nazwy ulicy na terenie Wrocławia – druk 761/16

- wnioskodawca – Klub Radnych .Nowoczesna
- referuje – Przewodniczący Klubu Radnych .Nowoczesna – Piotr Uhle
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

43. Powołania doraźnej Komisji ds. zmiany Statutu Wrocławia – druk nr 833/17

- wnioskodawcy - Klub Radnych Rafała Dutkiewicza i Klub Radnych .Nowoczesna 
- referuje - Przewodniczący Klubu Radnych .Nowoczesna – Piotr Uhle
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Statutowa
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

44. Nadania nazwy skwerowi na terenie Wrocławia – druk 804/17

- wnioskodawca – Radny Rady Miejskiej Wrocławia – Michał Piechel
- referuje - Radny Rady Miejskiej Wrocławia – Michał Piechel
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Kultury i Nauki, Komisja Rozwoju Przestrzennego i Architektury, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Kultury i Nauki
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

45. Zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów osiedli – druk nr 906/17

- wnioskodawca - Prezydent Wrocławia - Rafał Dutkiewicz 
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli- Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Budżetu i Finansów, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały
Uzasadnienie

Wynik głosowania

46. Rozwiązania Rady Osiedla Karłowice-Różanka – druk nr 905/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli- Henryk Macała
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli
Projekt uchwały

Wynik głosowania

47. Zmieniająca uchwałę Nr LXII/1582/14 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie powołania Rady Społecznej Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – druk nr 832/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych
Projekt uchwały

Wynik głosowania

48. Delegowania radnych Rady Miejskiej Wrocławia do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Wrocławia
- druk nr 901/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby Radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

49. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 827/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

50. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 828/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

51. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 835/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

52. Wydania opinii o lokalizacji kasyna gry na terenie Wrocławia - druk nr 909/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa, Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli, Komisja Infrastruktury Komunalnej i Gospodarki, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania


53. Rozpatrzenia skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 838/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

54. Rozpatrzenia ponownej skargi na Prezydenta Wrocławia – druk nr 899/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa, Prezydent Wrocławia
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

55. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu – druk nr 829/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

56. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zarządu Zasobu Komunalnego we Wrocławiu – druk nr 834/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

57. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - druk nr 836/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

58. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - druk nr 907/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

59. Rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu– druk nr 830/17

- wnioskodawca - Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia - Jacek Ossowski
- referuje - Przewodniczący Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa - Andrzej Nabzdyk
- opiniują - Kluby radnych, Komisja Statutowa
- komisja odpowiedzialna - Komisja Praworządności i Bezpieczeństwa
Projekt uchwały

Wynik głosowania

60. Głosowanie nad wydaniem obwieszczeń w sprawach ogłoszenia tekstu jednolitego:

1) uchwały nr LIV/1569/10 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej;
Projekt uchwały

Wynik głosowania

2) uchwały nr XIII/434/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Bieńkowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 744, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
3) uchwały nr XIII/399/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Biskupin — Sępolno — Dąbie - Bartoszowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 144, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
4) uchwały nr XIII/400/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Borek (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 722, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
5) uchwały nr XIII/401/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Brochów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 723, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
6) uchwały nr XIII/402/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Gaj (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 724, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
7) uchwały nr  XIII/403/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Gajowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 145, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
8) uchwały nr XIII/421/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Gądów —  Popowice Płd. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 151, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
9) uchwały nr XIII/404/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Grabiszyn — Grabiszynek (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 725, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
10) uchwały nr XIII/405/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Huby (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 146, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
11) uchwały nr XIII/435/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Jagodno (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 745, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
12) uchwały nr XIII/436/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Jerzmanowo - Jarnołtów - Strachowice - Osiniec (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 746, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
13) uchwały nr XIII/406/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Karłowice — Różanka (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 147, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
14) uchwały nr XIII/437/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Klecina (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 747, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
15) uchwały nr XIII/407/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Kleczków (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 726, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
16) uchwały nr XIII/438/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Kowale (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 748, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
17) uchwały nr XIII/408/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Księże, (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 727, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
18) uchwały nr XIII/409/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Krzyki – Partynice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 728, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
19) uchwały nr XIII/410/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Kuźniki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 729, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
20) uchwały nr XIII/411/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Leśnica (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 730, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
21) uchwały nr XIII/439/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Lipa Piotrowska (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 749, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
22) uchwały nr XIII/412/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Maślice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 731, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
23) uchwały nr XIII/413/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Mały (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 732, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
24) uchwały nr XIII/440/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Muchobór Wielki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 750, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. 
poz. 25);
25) uchwały nr XIII/414/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Nadodrze (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 148, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
26) uchwały nr XIII/415/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Nowy Dwór (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 733, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
27) uchwały nr XIII/416/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Ołbin (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 149, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
28) uchwały nr XIII/417/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Oporów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 734, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
29) uchwały nr XIII/418/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Osobowice – Rędzin (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 735, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
30) uchwały nr XIII/441/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pawłowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 751, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
31) uchwały nr XIII/420/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pilczyce - Kozanów - Popowice Płn. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 150, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
32) uchwały nr XIII/419/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Plac Grunwaldzki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 736, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
33) uchwały nr XIII/442/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Polanowice - Poświętne – Ligota (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 752, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
34) uchwały nr XIII/422/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Powstańców Śląskich (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 152, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
35) uchwały nr XIII/423/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Pracze Odrzańskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 737, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
36) uchwały nr XIII/424/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Przedmieście Oławskie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 153, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
37) uchwały nr XIII/425/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Przedmieście Świdnickie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 738, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
38) uchwały nr XIII/426/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Psie - Pole Zawidawie (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 154, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
39) uchwały nr XIII/443/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Sołtysowice (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 753, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
40) uchwały nr XIII/427/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Stare Miasto (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 739, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
41) uchwały nr XIII/428/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Strachocin - Swojczyce – Wojnów (Dz. Urz. Woj. Doln.z 2014 r. poz. 740, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
42) uchwały nr XIII/429/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Szczepin (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 155, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
43) uchwały nr XIII/444/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Świniary (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 754, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
44) uchwały nr XIII/430/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Tarnogaj (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 741, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
45) uchwały nr XIII/445/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Widawa (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 755, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
46) uchwały nr XIII/432/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Zacisze - Zalesie – Szczytniki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 742, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
47) uchwały nr XIII/433/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Żerniki (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 743, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
48) uchwały nr LII/3185/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Ołtaszyn (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 756, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
49) uchwały nr LII/3186/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Wojszyce (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 757, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25);
Projekt uchwały

Wynik głosowania
Wynik głosowania


IX. Przyjęcie protokołów sesji XXXV/17 i XXXVI/17.

X. Interpelacje i zapytania.

XI. Wolne wnioski i oświadczenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego