Urząd Miejski Wrocławia
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55

e-mail: kum@um.wroc.pl


NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa

Informacja UWAGA!!! Obsługa Klientów w godzinach od 8.00 do 13.00 tylko w COM I, II i III oraz od 8.00 do 15.15 w USC . NIECZYNNY jest COP, COM IV i punkt przy al. Karkonoskiej.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Środowiska i Rolnictwa
ul. Hubska 8-16
Sekretariat, I piętro, pokój 127
BOK 5, sala na parterze

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Wytwórca odpadów który w związku z eksploatacją instalacji wytwarza powyżej  1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Godziny przyjmowania klientów:
poniedziałek - piątek 7:45 - 15:45

Uwagi: 
We wniosku o wydanie pozwolenia uwzględnia się tylko odpady wytwarzane w związku z eksploatacją konkretnej instalacji.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych oraz z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwolenia na wytwarzanie odpadów wydawanego dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej) jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w tym miejsc magazynowania odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach, oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c tej ustawy;

Opłaty:
Opłata skarbowa:

 1.  od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii dla osoby załatwiającej sprawę (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) - 17 zł
 2.  od pozwoleń na wytwarzanie odpadów:
  1. wydawanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt b - 2011 zł
  2. wydawanych w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł
  3. pozostałych - 506 zł

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wrocławia i w kasach Urzędu.
Nr konta 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
W ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy: 

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.
 • W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 • Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. 


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 • Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów;
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.


Wymagane wnioski i dokumenty:
Pisemny wniosek wytwórcy odpadów o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zawierający:

 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;
 • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnianiem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;
 • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
 • wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
 • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
 • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów;
 • oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
 • adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;
 • informację o tytule prawnym do instalacji;
 • informację o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;
 • ocenę stanu technicznego instalacji;
 • informację o rodzaju prowadzonej działalności;
 • opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;
 • blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 • informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;
 • wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji – aktualnych i proponowanych – w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;
 • warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączenia instalacji;
 • proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji oraz wymagań ochrony przeciwpożarowej w przypadku pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów;
 • deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;
 • deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;
 • deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji – w przypadku podmiotu podejmującego realizację nowej instalacji;
 • proponowaną formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, o którym mowa w art. 48a ustawy o odpadach (w przypadku wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów uwzględniającego zbieranie lub przetwarzanie odpadów);
 • czas, na jaki wydane ma być pozwolenie (nie dłużej niż na 10 lat).

Załączniki do wniosku:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną;
 • streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym;
 • operat przeciwpożarowy spełniający wymagania określone w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy o odpadach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 43 ust. 8 tej ustawy, wykonany przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, o którym mowa w rozdziale 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych oraz z wyłączeniem zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej);
 • postanowienie, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy o odpadach (z wyłączeniem postępowań dotyczących pozwoleń na wytwarzanie odpadów, które dotyczą wyłącznie odpadów niepalnych oraz z wyłączeniem zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej);
 • zaświadczenie o niekaralności prowadzącego instalację:
  a)   za przestępstwa przeciwko środowisku,
  b)   będącego osobą fizyczną albo wspólnika, prokurenta, członka rady nadzorczej lub członka zarządu prowadzącego instalację będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej za przestępstwa, o których mowa w art. 163, art. 164 lub art. 168 w związku z art. 163 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego, że wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu, na którym magazynuje odpady;
 • oświadczenie wytwórcy odpadów, że jest mikroprzedsiębiorcą lub małym, lub średnim przedsiębiorcą;
 • dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij