W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Zasady wjazdu do Wrocławia pojazdów ciężarowych powyżej 18 t DMC

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Inżynierii Miejskiej
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Inżynierii Miejskiej (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/223/3218)
Dział Zarządzania Ruchem
ul. G. Zapolskiej 4
IV piętro, pok. 405

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • inwestor;
 • firma transportowa;
 • przedsiębiorca nie posiadający własnego taboru.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Uwagi:

Aktualna mapka stref ograniczenia ruchu dla pojazdów pow. 12 ton i 18 ton DMC  - plik do pobrania w formacie .pdf (535 KB)

Przedziały czasowe zezwalające na wjazd samochodów ciężarowych powyżej 18 ton DMC
(bez zezwolenia):

 • 4:00-6:00;
 • 9:00-11:00;
 • 20:00-22:00.

Tranzyt, czyli przejazdy bez wskazania punktu docelowego na terenie miasta Wrocławia należy realizować z wykorzystaniem Autostradowej Obwodnicy Wrocławia.

Zasady Wydawania zezwoleń na wjazd do Wrocławia dla pojazdów powyżej 18 ton DMC

 • zezwolenia wydawane są tylko i wyłącznie dla podmiotów posiadających udokumentowany cel podróży we Wrocławiu;
 • zezwolenia wydawane są na wniosek posiadacza pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton;
 • posiadacz zezwolenia jest uprawniony do niestosowania się do znaków B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18t) zamontowanych na wjazdach do Wrocławia w ciągu: al. Brucknera, ul. Średzkiej, ul. Nowaka-Jeziorańskiego, al. Karkonoskiej, ul. Opolskiej, a wyszczególnionych w zezwoleniu;
 • zezwolenie umieszcza się za szybą pojazdu w lewym dolnym rogu.
  Kontrolę prawidłowości stosowania w/w zezwoleń prowadzą odpowiednie organy, uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • zezwolenia wydaje się:
  • na konkretny pojazd ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton, identyfikowany na podstawie jego numeru rejestracyjnego;
  • bez wskazania konkretnego pojazdu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 ton, którego dotyczyłoby zezwolenie, jeżeli wnioskodawca wykaże we wniosku o wydanie zezwolenia, że posiada więcej niż 50 pojazdów oraz wskaże ich numery rejestracyjne, a w chwili składania wniosku nie ma on możliwości jednoznacznego wskazania konkretnego pojazdu, którego miałoby dotyczyć zezwolenie.
 • Zezwolenia wydaje się na podstawie złożonych wniosków, w przypadkach uzasadnionych koniecznością:
  1. nieprzerwanego funkcjonowania:
   • instytucji zajmujących się ratowaniem życia i zdrowia ludzkiego, a w szczególności jednostek ratowniczych, szpitali;
   • przychodni i schronisk;
   • służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i funkcjonowanie jednostek administracji państwowej;
   • instytucji i podmiotów świadczących usługi komunalne na terenie Wrocławia;
  2. zapewnienia ciągłości procesów technologicznych t.j. betonowanie, iniektowanie, a także asfaltowanie, stosowanych przy realizacji inwestycji na terenie Wrocławia;
  3. zapewnienia przewozu paliw płynnych, przejazdu pojazdów typu izoterma i chłodnia oraz przewozu żywego inwentarza do placówek usytuowanych na terenie Wrocławia;
  4. zapewnienia bieżącej realizacji usług polegających na dostawach przesyłek tj. podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe na terenie Wrocławia;
  5. zapewnienia dojazdu do bazy transportowej (miejsca garażowania) na terenie Wrocławia;
 • decyzję o wydaniu zezwolenia podejmuje się na podstawie dokumentów złożonych przez wnioskodawcę, po spełnieniu kryteriów opisanych w punkcie powyżej;
 • zezwolenia nie obejmują godzin porannego szczytu komunikacyjnego tj.: 6:00-8:00, za wyjątkiem firm transportowych posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz bazę transportową na terenie Wrocławia;
 • zezwolenie jest ważne przez okres na nim określony;
 • zezwolenie traci ważność z upływem okresu na nim wskazanego, a także z chwilą zmiany którejkolwiek z danych, określonych we wniosku;
 • wydanie nowego zezwolenia następuje za uprzednim zwrotem poprzedniego;
 • w przypadku utraty zezwolenia lub uszkodzenia uniemożliwiającego jego dalsze użycie, nowe zezwolenie może być wydane dopiero po złożeniu przez wnioskodawcę stosownego oświadczenia o utracie lub uszkodzeniu poprzedniego zezwolenia.

Zezwolenia na okaziciela

Przedsiębiorstwa, którym udostępniono zezwolenia na okaziciela zobowiązane są do przedstawienia miesięcznego raportu z ich wykorzystania. Raport należy wykonać wg dołączonego wzoru i przesłać elektronicznie na adres: wim@um.wroc.pl

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesłanie zezwolenia na okaziciela z unikalnym oznaczeniem numeru drogą elektroniczną, pod następującymi warunkami:

 • zezwolenie o unikalnym oznaczeniu numerem przesłane drogą elektroniczną musi być zgodne z listem przewozowym (lub innym dokumentem potwierdzającym cel podróży we Wrocławiu);
 • zezwolenie o unikalnym oznaczeniu numerem przesłane drogą elektroniczną musi zostać potwierdzone podpisem i pieczęcią przez wystawcę listu przewozowego (lub innego dokumentu potwierdzającego cel podróży we Wrocławiu);
 • zezwolenie o unikalnym oznaczeniu numerem przesłane drogą elektroniczną może być wykorzystane tylko raz dziennie wraz z listem przewozowym przez pojazd o dmc powyżej 18t wjeżdżający do Wrocławia, poza wyznaczonymi godzinami.

Opłaty:

Za wydanie zezwolenia nie pobiera się opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie przewidzianym w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

W przypadku odmowy wydania zezwolenia wnioskodawca ma prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć do Departamentu Infrastruktury i Gospodarki za pośrednictwem Wydziału Inżynierii Miejskiej w terminie miesiąca od dnia otrzymania odmowy.

Podstawa prawna:

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na niestosowanie się do znaków B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t) zlokalizowanych na wjazdach do Wrocławia od strony dróg: (*) al. Brucknera (droga nr 8), ul. Średzkiej (droga nr 94), ), ul. Nowaka-Jeziorańskiego (droga nr 5), al. Karkonoskiej (droga nr 5 i 8), ul. Opolskiej (droga nr 94), ul. Kosmonautów – węzeł Wrocław Stadion (droga nr 94), za wyjątkiem godzin porannego szczytu komunikacyjnego tj.: 6:00-8:00;
 • w przypadku zezwolenia na okaziciela - miesięczny raport z jego wykorzystania.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię dowodu rejestracyjnego;
 • kserokopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) dokumentu będącego potwierdzeniem:
  • zawarcia współpracy z firmą na którą wnioskodawca się powołuje
  • najmu, dzierżawy lub własności miejsca garażowania pojazdu (jeżeli jest we Wrocławiu).

Załączniki

Wniosek doc, 31 kB
Raport xls, 20 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego