W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Strona internetowa Wrocławia: www.wroclaw.pl

Wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy architektura, budownictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Zabytków
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Architektury i Zabytków
Centrum Obsługi Mieszkańca
pl. Nowy Targ 1-8

 • przyjmowanie wniosków i podań oraz wydawanie dokumentów - parter, sala 1a i 1b  stanowisko 1, 2, 3 i 4,
 • udostępnianie akt - sala 1c  stanowisko 5, 6 i 7,
 • wniosek w formie elektronicznej należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem portalu e-budownictwo

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

 • przyjmowanie korespondencji i wydawanie dokumentów - od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:45 do 15:15,
 • udostępnianie akt - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

Uwagi:

Organ administracji architektoniczno-budowlanej, na wniosek inwestora, może w drodze decyzji, wyłączyć stosowanie przepisów art. 45a ust. 1 ustawy prawo budowlane, jeżeli jest to uzasadnione nieznacznym stopniem skomplikowania robót budowlanych lub innymi ważnymi względami.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Sprawdzenie czy obiekt jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/)

Wpłata należnej opłaty skarbowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/327/8799)

Uzupełnienia wniosku można dokonać elektronicznie za pośrednictwem e-usługi "Uzupełnienie wniosku" (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/11?w=WAZ) lub w formie papierowej zgodnie z informacjami zawartymi w Poradniku Klienta (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8831/uzupelnienie-wniosku)

Wycofać wniosek można elektronicznie za pośrednictwem e-usługi "Wycofanie wniosku" (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/12?w=WAZ) lub w formie papierowej zgodnie z informacjami zawartymi w Poradniku Klienta (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8603/wycofanie-wniosku)

Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • za decyzje inne - 10 zł
 • za pełnomocnictwo - 17 zł

Wpłaty opłaty skarbowej na rachunek bankowy Gminy Wrocław PKO BP SA nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 można dokonać we wszystkich oddziałach Banku PKO BP w granicach miasta Wrocławia bez prowizji.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wniosek złożony z kompletem dokumentów załatwiany jest  średnio do 30 dni, maksymalnie - do 65 dni.

Na pisemne żądanie wnioskodawcy istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w okresie do 3 dni po ich zarejestrowaniu.
Po tym terminie dokumenty będę przekazywane drogą pocztową na adres wskazany we wniosku.

Informacja o aktualnym etapie załatwiania sprawy:

 • elektronicznie za pośrednictwem e-usługiStatus sprawy” (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/1?goToSearch=true&w=WAZ)
 • pod numerem telefonu: +48 71 777 77 77.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje zażalenie na wydane postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Zażalenie można złożyć:

 • elektronicznie korzystając z e-usługiZażalenia na postanowienie” (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/9?w=WAZ), 
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) wybierając odpowiedni rodzaj pisma, w tym przypadku będzie to „pismo ogólne",
 • w formie papierowej w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków, lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadać na poczcie zgodnie z informacjami zawartymi w Poradniku Klienta (https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/66460/zlozenie-zazalenia-na-postanowienie).

Zażalenie należy adresować "Do Wojewody Dolnośląskiego, za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie można złożyć:

 • elektronicznie korzystając z e-usługiOdwołanie od decyzji” (https://e-urzadmiejskiwroclawia.um.wroc.pl/apply/10?w=WAZ), 
 • elektronicznie za pośrednictwem platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) wybierając odpowiedni rodzaj pisma, w tym przypadku będzie to „pismo ogólne",
 • w formie papierowej w kancelarii Wydziału Architektury i Zabytków, lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadać na poczcie zgodnie z informacjami zawartymi w Poradniku Klienta (https://bip.um.wroc.pl/artykul/361/66459/odwolanie-od-decyzji).

Odwołanie należy adresować "Do Wojewody Dolnośląskiego za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Wypełniony  wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania przepisów art. 45a ust. 1 ustawy prawo budowlane - do pobrania poniżej lub w Centrum Obsługi Mieszkańca, pl. Nowy Targ 1-8.

Lista załączników:

 • Kserokopia decyzji o pozwoleniu na budowę lub zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia budowy.
 • Opis zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych.
 • Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia.
 • Pełnomocnictwo udzielone osobie fizycznej działającej w imieniu inwestora.
 • Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 • Decyzja Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu obiektu z rejestru zabytków – w przypadku obiektu wpisanego do rejestru zabytków. 

Fakultatywnie - pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inne dokumenty, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego