W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zezwolenie w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo
Komórka odpowiedzialna Wydział Środowiska i Rolnictwa
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Środowiska i Rolnictwa (https://bip.um.wroc.pl/contents/content/226/3223)
ul. Hubska 8-16
Sekretariat, I piętro, pokój 127
BOK 5, sala na parterze

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • przedsiębiorca zamierzający wykonywać działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
 • gminne jednostki organizacyjne wykonujące działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie własnej gminy nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać warunki wymagane przy jego udzielaniu.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek - piątek 7:45—15:45

Uwagi:

Prezydent Miasta Wrocławia jest właściwy do wydania zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Wrocław.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

Wizja lokalna na terenie przeznaczonym do prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

Opłaty:

Opłata skarbowa

 • od udzielenia zezwolenia - 616 zł,
 • od zmiany zezwolenia - 308 zł,
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę można wpłacić Punktach Obsługi Bankowej (https://bip.um.wroc.pl/contents/151) lub na konto Urzędu Miasta Wrocławia nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Termin załatwienia sprawy - w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. Do wyżej określonego terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu (art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:

Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem 01.06.2017 r. ostateczną decyzją lub postanowieniem:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Postępowania wszczęte po 31.05.2017 r.:

 • odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu pl. Powstańców Warszawy 1 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji;
 • w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję;
 • z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • Uchwała nr XXXV/782/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 listopada 2012r.  (https://baw.um.wroc.pl/UrzadMiastaWroclawia/document/14865/) w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Wrocławia;
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
 • dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu przeznaczonego zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt;
 • pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny dokument potwierdzający dopuszczenie obiektu do użytkowania, wymagany przepisami prawa budowlanego;
 • dokument potwierdzający gotowość odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbioru i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części lub oświadczenie, że schronisko jest wyposażone w urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych lub ich części;
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy polegającej na opiece nad zwierzętami;
 • dokument potwierdzający posiadanie środka transportu przystosowanego do transportu zwierząt spełniającego wymagania zawarte w przepisach odrębnych lub umowa z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie transportu zwierząt lub w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;
 • oświadczenie, iż wobec wnioskodawcy nie został orzeczony prawomocny wyrok za przestępstwa i wykroczenia przeciwko zwierzętom z zakazem wykonywania określonego; zawodu, prowadzenia określonej działalności lub wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystaniem zwierząt lub oddziaływanie na nie;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań;
 • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego