W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław,
pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77
faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

W związku z epidemią obsługa Klientów odbywa się w godzinach od 8.00 do 15.15. NIECZYNNY jest punkt przy al. Karkonoskiej.
Do 17.15 w COM I i II obsługiwani są klienci w sprawach meldunkowych, rej. pojazdów, praw jazdy, dowodów osobistych oraz rej. działalności gospodarczej.
W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529
REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Zgłaszanie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

XML

Szczegóły

Kategoria sprawy Edukacja, oświata

Komórka odpowiedzialna Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Informacja

W związku ze stanem epidemii OBSŁUGA KLIENTÓW odbywa się w godz. od 8.00 do 15.15 w COM-ach, w COP i w USC. NIECZYNNY nadal jest punkt przy al. Karkonoskiej. Obsługa klientów w sprawach rejestracji pojazdów, praw jazdy,  meldunkowych, dowodów osobistych oraz rejestracji działalności gospodarczej w COM I i COM II  odbywa się do godz. 17.15. W soboty 10 i 24 października 2020 r., w godzinach od 8.00 do 13.00 COM I będzie czynne dla mieszkańców w zakresie rejestracji pojazdów, spraw meldunkowych oraz dowodów osobistych.

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o wpis do rejestru składa się w systemie elektronicznym na portalu https://empatia.mpips.gov.pl/ na formularzu RKZ-1 pn. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/zezwolenia-koncesje-wpisy-do-rejestru/chce-uzyskac-zezwolenie-koncesje-wpis-do-rejestru-dzialalnosci-regulowanej54/proc_1100-wpis-do-rejestru-zlobkow-i-klubow-dzieciecych

W celu uzyskania dostępu do ww. systemu elektronicznego i jego dalszej obsługi należy:

 1. założyć profil zaufany lub podpis elektroniczny; informacje dostępne są pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany;
 2. założyć konto na Platformie Informacyjno-Usługowej Emp@tia, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne;
 • osoby fizyczne;
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Godziny przyjmowania klientów:

W godzinach działania systemu elektronicznego na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/

Informacje można uzyskać pod nr telefonu:

 • Informacja Urzędu: tel. +48 71 777 77 77
 • Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych tel. 71 777 93 97 oraz 71 777 79 26


Uwagi:
Obligatoryjne wymogi dla lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy:

 1. dla żłobka:
  1. decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
  2. decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu potwierdzająca spełnianie wymagań sanitarno-lokalowych
 2. dla klubu dziecięcego:
  1. decyzja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu potwierdzająca spełnianie wymagań przeciwpożarowych;
  2. pozytywna opinia Prezydenta Wrocławia, określająca w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.


Wydanie decyzji PPIS/opinii Prezydenta Wrocławia następuje po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego w terminie nie wniósł sprzeciwu.

Wymagania sanitarno-lokalowe określone są w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy rozporządzenie dostępne jest pod adresem: .

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustaw z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców  i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, funkcjonujących na terenie miasta Wrocławia, prowadzi Prezydent Wrocławia i publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Wrocław pod adresem: https://bip.um.wroc.pl/artykul/167/2899/zlobki-i-kluby-dzieciece

Po potwierdzeniu spełnienia warunków wymaganych do dokonania wpisu do rejestru Prezydent Wrocławia wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru.

Prezydent Wrocławia odmawia dokonania wpisu do rejestru w przypadku, gdy:

 1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

 
Wykreślenie z rejestru następuje w przypadkach:

 1. złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
 2. nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 3. przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem faktycznym;
 4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem;
 5. uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji o zgonie podmiotu będącego osobą fizyczną;
 6. uzyskania przez organ prowadzący rejestr informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreślenie z rejestru następują w drodze decyzji administracyjnej.

Zmiany w rejestrze
W przypadku zmiany danych lub informacji zawartych w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:

 1. wystąpienia do organu prowadzącego rejestr z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian w przypadku:
  1. nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  2. numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
  3. miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
  5. liczby miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
  6. informacji, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 2. dokonania zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku:
  1. informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
  2. adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
  3. liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
  4. wysokości opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.


Po dokonaniu zmian w rejestrze organ wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany.

Opłaty:
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych pobierana jest w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Wpłat można dokonywać:

 • Punktach Obsługi Bankowej  Gminy Wrocław
 • na rachunek bankowy gminy Wrocław: PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452


W tytule opłaty należy wskazać odpowiednie oznaczenie:

 • wpis do rejestru żłobka 85.505-RD-ŻWP JUS21;
 • wpis do rejestru klubu dziecięcego 85.506-RD-KDWP JUS21.


Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  następuje w ciągu 7 dni od dnia złożenia kompletnej dokumentacji .

Tryb odwoławczy:
Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru  lub o wykreśleniu wpisu z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych można wnieść odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza;
 4. Uchwała nr L/1182/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r. zmieniająca uchwałę nr IX/171/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2018 r. poz. 331).


Wymagane wnioski i dokumenty:
Dokumenty należy składać w systemie elektronicznym na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane