W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski Wrocławia
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
tel. +48 71 777 77 77, faks +48 71 777 86 55
e-mail: kum@um.wroc.pl

Informacje o zasadach i godzinach obsługi Klientów.

Skrytka UMW na ePUAP-ie: /umwroclaw/SkrytkaESP 

NIP 896-10-03-529 REGON 001094670
Identyfikator gminy TERYT: 026401 1

Dowód osobisty - odbiór gotowego dokumentu

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy dowód osobisty
Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich
Informacja

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

 • COM II, sala S-2
  pl. Nowy Targ 1-8
  okienka 18-25
  tel. +48 71 777 86 12, 71 777 86 13, 71 777 86 14
  tel. +48 71 71 777 70 42, 71 777 70 36
 • COM III, sala S-4
  ul. W. Bogusławskiego 8
  okienka 1-5
  tel. +48 71 777 82 05, 71 777 70 84
 • COM IV
  al. M. Kromera 44
  okienka 1 - 6
  tel. +48 71 777 93 48, 777 84 70, 777 84 72

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek o wydanie dowodu osobistego.

Dowód osobisty osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic albo opiekun, a dowód osobisty osoby posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może również odebrać rodzic, który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik, składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

 1. wniosek o wydanie dowodu osobistego został złożony w trybie art. 26 ust. 1 (dotyczy choroby i niepełnosprawności i innej niedającej się pokonać przeszkody);
 2. osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego powiadomi organ gminy o niemożności osobistego odebrania dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody (potwierdzonej stosownym dokumentem), która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby, z wyjątkiem osoby, która:

 1. nie ukończyła 5 roku życia;
 2. ukończyła 5. rok życia i nie ukończyła 12. roku życia, jeżeli osoba ta była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

Organ gminy, wydając dowód osobisty osobie ubiegającej się o jego wydanie:

 1. sprawdza, czy dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego są zgodne ze stanem faktycznym oraz czy odciski palców tej osoby są zgodne z odciskami palców zamieszczonymi w warstwie elektronicznej dowodu osobistego;
 2. zapewnia warunki pozwalające na ustalenie pozostających wyłącznie w posiadaniu tej osoby kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego;
 3. przekazuje do jej wyłącznej dyspozycji kod umożliwiający odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w formie umożliwiającej odczytanie zapisanych danych osobom z dysfunkcjami wzroku.

Przy odbiorze dowodu osobistego przedkłada się dowód osobisty posiadany przez osobę, której wydano nowy dowód osobisty.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody i wyrazi wolę ustalenia przy odbiorze dowodu osobistego kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego, odbiór dowodu osobistego, ustalenie tych kodów oraz odbiór kodu umożliwiającego odblokowanie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, (organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba, organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba), o ile jest to organ gminy, do którego złożono wniosek o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku gdy posiadacz dowodu osobistego przy odbiorze dowodu osobistego nie ustalił kodów umożliwiających identyfikację elektroniczną i złożenie podpisu osobistego oraz z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może tego dokonać w siedzibie organu gminy, ustalenie tych kodów w miejscu pobytu tej osoby, po uprzednim powiadomieniu, zapewnia organ gminy, (organ gminy będącej siedzibą władz powiatu, na terenie którego przebywa osoba, organ miasta na prawach powiatu, na terenie którego przebywa osoba). 

Jeżeli wniosek w postaci elektronicznej, został skutecznie złożony za pośrednictwem portalu ePUAP, odbiór nowego dokumentu odbywa się, w zależności od wybranej lokalizacji w trakcie tworzenia wniosku, w jednej z trzech punktów: COM III SALA S-4 ul. W. Bogusławskiego 8 (WROCŁAW – KRZYKI), COM II pl. Nowy Targ 1-8 (WROCŁAW -STARE MIASTO) lub COM IV al. M. Kromera 44 (WROCŁAW – PSIE POLE).

Ustalenie kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego.

 1. Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.
 2. Ustalenie ww. kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.
 3. Po ustaleniu ww. kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.
 4. W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.
 5. Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w dowolnym organie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.

Godziny przyjmowania klientów:

 • COM II i COM III
  poniedziałek - piątek 8:00 – 17:15
 • COM IV
  poniedziałek – piątek 8:00 – 15:15

Opłaty:

Bez opłat

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni od dnia złożenia wniosku. 
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata;
 • cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego